Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2021 v meste Rajec

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste rajec v roku 2021

 
Pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov pre príslušný kalendárny rok sa uplatňuje nasledujúci vzorec:

 

ÚVKO = m zložka1 + m zložka2+ m zložka n x 100 %
m KO

 

Výpočet za  mesto Rajec:

ÚVKO = 804 342,10 x 100 = 32,20 %
2 498 057,10

 

m zložka: je hmotnosť vytriedenej zložky komunálnych odpadov vyzbieranej v obci v predchádzajúcom kalendárnom roku v rámci triedeného zberu komunálnych odpadov zavedeného obcou vyjadrená v kilogramoch..

m KO: je hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci za predchádzajúci kalendárny rok vyjadrená v kilogramoch

 
Zoznam zložiek komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť a započítať do čitateľa vzorca:

 

Kód odpadu

Názov odpadu

Hmotnosť v kg

20 01 01

papier a lepenka

98 788,80

20 01 02

sklo

104 770,00

20 01 03

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)

8 405,00

20 01 04

obaly z kovu

15 758,00

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

8 030,00

20 01 10

šatstvo

36 450,00

20 01 11

textílie

 

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

177,00

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

4 600,00

20 01 25

jedlé oleje a tuky

1 286,00

20 01 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

710,00

20 01 33

batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

2 370,30

20 01 34

batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33

609,00

20 01 35

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti

3 760,00

20 01 36

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

12 078,00

20 01 38

drevo iné ako uvedené v 20 01 37

34 160,00

20 01 39

plasty

47 598,00

20 01 40

kovy

37 607,40

20 01 40 01

meď, bronz, mosadz

5 265,40

20 01 40 02

hliník

8 385,90

20 01 40 03

olovo

44,30

20 01 40 04

zinok

 

20 01 40 05

železo a oceľ

215 254,00

20 01 40 06

cín

9,00

20 01 40 07

zmiešané kovy

846,00

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

157 380,00

 

MsÚ Rajec

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa