Informačný podcast Mesta Rajec - marec 2022

 

Počúvate informačný podcast mesta Rajec vydaný v mesiaci marec 2022


Mesto Rajec bolo úspešné v získaní finančných prostriedkov na rekonštrukciu budovy mestského úradu.Práce začínajú v marci a ak sa nič nepredvídateľné nestane, mali by trvať sedem mesiacov. „Určite nás počas tohto obdobia čakajú obmedzenia, predpokladám, že nebude jednoduché vykonávať takúto rozsiahlu rekonštrukciu budovy úradu za plnej prevádzky. Úrad však bude fungovať v štandardnom režime, o dočasných obmedzeniach budeme verejnosť dostatočne vopred informovať,“ povedal primátor Rajca Milan Lipka. Doriešia ešte presun a kotvenie tribúny kvôli letným podujatiam, pretože bude musieť ustúpiť lešeniu, respektíve zatepleniu. Našťastie, blížia sa letné mesiace, čo je pri stavbe výhoda, v tomto prípade najmä kvôli tomu, že menia systém vykurovania z elektriny na tepelné čerpadlo. Sedem mesiacov bude síce pre klientov aj zamestnancov pomerne diskomfortných, odmenou však bude takmer 90-percentná úspora energií.


Zvýšenie ceny elektrickej energie zasiahlo dosť výrazne aj mesto Rajec. Celkovo za rok zaplatia v porovnaní s predošlými rokmi viac o približne 138-tisíc eur. Verejné obstarávanie na dodávateľa elektrickej energie bolo ukončené len nedávno, takže momentálne pracujú na zmene rozpočtu. Mesto nezasiahla negatívne len cena elektrickej energie. Na začiatku roka museli v nadväznosti na novelu zákona o financovaní súkromných a cirkevných škôl a školských zariadení navýšiť rozpočet pre cirkevnú školu, centrum voľného času, ako aj súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva. Našťastie, minulý rok ukončili s takmer 500-tisícovým prebytkom hospodárenia, vďaka čomu zatiaľ nemusia prijímať razantné opatrenia na zvládnutie nárastu cien.


Riešenie cestnej infraštruktúry Rajeckej doliny so zameraním na diaľničný privádzač D1 Žilina – Rajecká dolina bolo hlavnou témou stretnutia primátora Rajca Milana Lipku so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy Jaroslavom Kmeťom. Je to téma, ktorá je nielen pre Rajeckú dolinu, ale aj pre celý región veľmi dôležitá. Obcí od Porúbky po Bytčicu sa problém týka bytostne, a to každodennými zápchami, nás z iných dôvodov. Množstvo obyvateľov Rajca, ako aj celej doliny pracuje práve v Žiline a okolí a množstvo času stratia ráno aj poobede v kolónach. Kým ešte pred rokom bola príprava privádzača úplne zastavená pre vysoké náklady, v súčasnosti sa na projekte pracuje. „Je to beh na dlhé trate, ale začať niekde treba a pokiaľ nebudeme na tento problém tlačiť teraz, neskôr už bude neskoro, pretože eurofondy tu nebudú naveky,“ doplnil primátor Rajca.

Ďalšou témou rokovania so štátnym tajomníkom ministerstva dopravy bol zámer vybudovať v Rajci prestupný bod na mieste vlakovej a autobusovej stanice, pravidelnou témou je aj obchvat mesta, hovorili aj o plánovanej rekonštrukcii cesty Rajec – Rajecká Lesná.


V čase prípravy tohto podcastu prebiehajú dokončovacie práce na športovej hale. Aj tie sú však komplikované karanténami, navyše objekt už po druhýkrát navštívili zlodeji. Každopádne, v prvej polovici marca by mala byť rekonštrukcia dokončená. Následne do objektu presťahujú tržnicu. Plochu, ktorá po nej ostane, upravia na parkovisko. Presunúť treba aj zastávku a s tým súvisiaci priechod pre chodcov, potom môže byť kolaudácia.


 Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ alebo dieťa a žiaka školského zariadenia, bol jedným z bodov programu mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Rajci 31. januára tohto roku. Mesto je povinné poskytnúť finančné prostriedky na žiakov a deti súkromných a cirkevných zriaďovateľov v plnej výške sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka a taktiež musí uzatvoriť zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov so súkromným a cirkevným zriaďovateľom. Zároveň musí byť schválená zmena rozpočtu mesta na rok 2022. Z toho dôvodu bolo vypracované nové všeobecne záväzné nariadenie, ktoré poslanci jednomyseľne schválili.

Mesto Rajec požiadalo v minulom roku o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť administratívnej budovy Mestského úradu v Rajci, ktorá už nezodpovedá súčasným požiadavkám na tepelnotechnické vlastnosti. Výsledkom a cieľom projektu je teda zlepšiť tepelnotechnické vlastnosti stavebných obvodových konštrukcií a modernizovať technické zariadenie budovy slúžiace na vykurovanie, vetranie, osvetlenie a zásobovanie teplou úžitkovou vodou.


Prvé číslo časopisu Rajčan vyšlo v októbri 1957, to znamená, že je tu pre vás už 65 rokov. Redakcia vtedy sídlila v bývalej jedenásťročnej škole v Rajci a vydával ho vtedajší osvetový dom. Časopis vždy vydávali a tvorili dobrovoľníci, ktorí si popri svojom zamestnaní museli nájsť čas na zostavenie nového čísla, preto Rajčan nevychádzal každý mesiac. Boli obdobia, keď vyšli aj dve čísla do mesiaca, ale aj obdobia, keď vyšlo číslo raz za dva až tri mesiace. Rozdiely boli aj v rozsahu strán – niektoré čísla mali iba štyri, šesť či osem strán. Postupne sa rozsah strán v jednom čísle ustálil na čísle dvanásť a letné dvojčíslo malo šestnásť strán. Takto Rajčan vychádzal do júna 2019, potom prešiel ďalšou zmenou a zmenil nielen logo a rozmery, ale hlavne začal chodiť každej domácnosti zdarma do schránky. V súčasnosti má Rajčan 16 strán a vychádza jedenásť čísel do roka.


Mesto Rajec využíva už niekoľko rokov kamerový systém, ktorý nepretržite monitoruje jednotlivé ulice a námestie, areál základných škôl a gymnázia, športový areál futbalového ihriska a tenisových kurtov, ako aj všetky významné budovy na území mesta. Počas roka 2021 prispel k objasneniu 181 priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 48 priestupkov proti verejnému poriadku a ďalších priestupkov a trestných činov v rôznych oblastiach.


Najmä v období pandémie sa prehĺbili problémy rodín v núdzi a jednorodičovských rodín. Preto nezisková organizácia Áno pre život zrealizovala projekt s názvom Jeden, ale nie sám, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom. Zameriaval sa na systematickú pomoc jednorodičovským rodinám v núdzi v celom rajeckom regióne formou terénnej práce, poradenstva, terapií, materiálnej a potravinovej pomoci a v prípade potreby aj ubytovania v zariadení organizácie. Cieľom projektu bolo poskytovať týmto rodinám podporu a priestor, aby mohli pracovať a zároveň vychovávať svoje deti v pokojnom a bezpečnom prostredí.


Ďakujeme za pozornosť, tento podcast sme pripravili v spolupráci s mestom Rajec. Ďalšie vydanie si budete môcť vypočuť v apríli 2022.

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa