Pozvánka - Zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci dňa 22.11.2021

Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci

 

 

Vybavuje: Bahledová

Tel: 0907/904 547

Email: ivana.bahledova @rajec. sk

 

V Rajci, 15.11.2021

 

POZVÁNKA

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa 22.11.2021 (pondelok) o 15,00 hod. so stretnutím vo veľkej zasadačke na medziposchodí v budove MsÚ Rajec.

Program:

 1. JUDr. Kecerová Veselá Anna, Advokátska kancelária - prenechanie nebytových priestorov v budove MsÚ v Rajci do nájmu - pokračovanie v plnení uznesenia MZ
 2. Rúčková Anna - žiadosť o zmenu nájomcu v Zmluve o nájme k pozemkom KNC č. 2156/46, 467/37
 3. Skládka odpadov Rajeckého regiónu - žiadosť o majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľností pod stavbou novej skládky
 4. Kadlecová Mária - výzva na uplatnenie predkupného práva k nehnuteľnostiam
 5. Zmeny a Doplnky č. 3 Územného plánu Mesta Rajec - začatie obstarávania
  1. Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec
  2. Rôzne

 

S pozdravom

 

Mgr. Róbert Augustín, v.r. predseda komisie

 

Rozdeľovník:

 1. Ing. Peter Pekara - člen komisie
 2. Lumír Kardoš - člen komisie
 3. JUDr. Anna Kecerová Veselá - člen komisie
 4. Ján Kavec - člen komisie
 5. Ing. Juraj Šimko - člen komisie
 6. RNDr. Eva Stanková - člen komisie
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa