Pozvánka - Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 14.10.2021

 PRIMÁTOR MESTA RAJEC


     V Rajci dňa 11. októbra 2021

 

POZVÁNKA

 

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam mimoriadne zasadnutie  mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14. októbra 2021 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
  2. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2021 – rozpočtové opatrenie č. 48/2021
  3. Návrh na schválenie predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu „Zvýšenie kvality služieb v Kultúrnom dome v Rajci“

 

 Ing. Milan Lipka

primátor mesta

 

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa