Pozvánka - Zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie pri MZ v Rajci dňa 18.10.2021

SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA

pri MZ v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec


 Rajec, 11.10.2021

 

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na  zasadnutie Sociálno-zdravotnej komisie  pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční 

dňa 18. októbra 2021 o 15.15 hod., v malej zasadačke MsÚ Rajec.

PROGRAM:

  1. Otvorenie a odsúhlasenie programu rokovania
  2. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej pomoci v čase náhlej núdze
  3. Rôzne

 

Ing. Zuzana Žideková, v.r.

predseda komisie

 

Rozdeľovník:
  1. Vladimír Dubec – člen komisie
  2. Mgr. Peter Hanus – člen komisie
  3. Bc. Marta Repková  – člen komisie
  4. PhDr. Anna Zmrhalová – člen komisie
  5. Ľubica Cesneková – tajomník  komisie
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa