Voľné pracovné miesto - správca budov/koordinátor stavebných činností (Technické služby mesta Rajec)

 

Technické služby mesta Rajec, s.r.o., “r.s.p.“ Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

 

 

prijme do pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta

"správca budov/koordinátor stavebných činností" – na dobu určitú 18 mesiacov

 

Kvalifikačné predpoklady:

- minimálne stredoškolské vzdelanie s maturitou – stavebné zameranie

Ďalšie podmienky:

- prax minimálne 5 rokov v oblasti realizácie stavieb podmienkou,

- osvedčenie/spôsobilosť: odborná spôsobilosť na výkon stavbyvedúceho alebo stavebného dozoru vítaná

- znalosť zákona č. 50/1976 (stavebný zákon), platné právne predpisy v oblasti výstavby, správy majetku

Náplň práce:

- organizuje údržbu a opravy budov, komunikácii, verného osvetlenia a mestského rozhlasu,

- zabezpečuje odborné prehliadky a revízie technických zariadení,

- kontroluje vykonanie prác pri údržbe, opravách a stavebných úpravách objektov vo vlastníctve mesta,

- spracováva dokumentáciu spojenú so správou budov, koordinuje s mestom stavebné činnosti,

- spolupracuje na príprave podkladov k verejnému obstarávaniu, vydávanie záväzných stanovísk k investičnej činnosti pre špecializované stavebné úrady v rámci stavebného zákona,

- vykonáva činnosti v zmysle Zákona č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách, najmä centrálna evidencia,

- vydáva vyjadrenia a stanoviská k prenesenému výkonu štátnej správy, k pripájaniu pozemných komunikácií, používanie dopravných značiek a zariadení, zriadenie parkoviska a pod.

 

Termín nástupu: dohodou

Platové podmienky:

- výška funkčného platu 950,- € v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme (plat môže byť navýšený podľa skúseností a praxe uchádzača)

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte do 10.9.2021 písomne na adresu: Technické služby mesta Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec alebo na emailovú adresu : podatelna@rajec.sk, Slovensko.sk: všeobecná agenda Mesto Rajec.

Kontaktná osoba: Ing. Peter Kardoš, tel. 0948 303 295

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa