Obchodno verejná súťaž na podávanie najvýhodnejšieho návrhu na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov (garáží)

Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2,  015 22 Rajec, IČO: 00321575

 vyhlasuje  

 

v zmysle §9a, ods. 1 zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na  podávanie najvýhodnejšieho  návrhu na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov (garáží)

 

Podmienky obchodnej  verejnej súťaže sú zverejnené na webovej stránke mesta Rajec:  www.rajec.sk,  na úradnej tabuli mesta Rajec,  ústrednom portáli verejnej správy: www.slovensko.sk.

 

Dátum zverejnenia: 6.6.2021

Dátum zvesenia: 23.7.2021

 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa