Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Skládka odpadov Rajec-Šuja, nová kazeta na ukladanie odpadu, uzatvorenie a rekultivácia skládky

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti
 
 
Mesto Rajec, ako dotknutá obec podľa § 65g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia Ministerstva životného prostredia SR, Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a odpadového hospodárstva, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosť o zmene navrhovanej činnosti „Rekultivácia a uzatvorenie skládky odpadov „Skládka odpadov Rajec-Šuja, nová kazeta na ukladanie odpadu, uzatvorenie a rekultivácia skládky“.
 
Verejnosť môže do dokumentácie nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie na Mestskom úrade v Rajci, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, 1. poschodie č. dverí 6, v pracovné dni v čase od 08:00 hod. do 13:00 hod..
 
Verejnosť môže doručiť na Ministerstvo životného prostredia SR písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do desiatich pracovných dní od jeho zverejnenia na webovom sídle a na úradnej tabuli mesta Rajec.
 
 
Vyvesené dňa: 23.4.2021
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa