Kolaudačné rozhodnutie, Záhradná chatka, Špánik, Špániková

                                                                   Mesto Rajec
               SOCU Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec
č.j. 01/5356/2020/KR/09-ĎU                                                                                                                 dňa 31.03.2021
 
 
                                                                                 VEREJNÁ VYHLÁŠKA
 
 
                                                                          KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE
 
                                               
Meno (názov) a adresa žiadateľa: Jozef Spánik a manž. Adriana Spániková,
bytom ul. Sama Chalúpku 1087/32, 015 01 Rajec
 
podal dňa   18.12.2020 žiadosť na vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného so zmenou stavby na stavbu :
 
 
Záhradná chatka
 
v meste   Rajec, Záhradkárska osada Pod Bielou cestou katastrálne územie Rajec
na pozemku C KN parcel. číslo   2117/57, 2117/303, 2117/302, 2117/725 E KN parcel. číslo   4370, 4372
 
 
Stavebné povolenie na stavbu bolo vydané Okresným národným výborom - odborom územného plánovania v Žiline pod č. 9125313/85737 dňa 14.07.1987.
 
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil podanú žiadosť v zmysle § 81 odst.l zákona 50/76Zb. a zistil, že povolenie užívania stavby nieje v rozpore s verejnými záujmami a preto v zmysle §82 stavebného zákona
 
 
                                                                    POVOĽUJE UŽÍVANIE STAVBY
 
                                                                                Záhradná chatka
 
v meste   Rajec, Záhradkárska osada Pod Bielou cestou katastrálne územie Rajec
 
na pozemku pare. CKN č. 2117/57,2117/863,2117/864
Predmet stavby :
Predmetom stavby bola výstavba jednopodlažnej záhradnej chatky typ ZB-5.
Na stavbu bolo Okresným národným výborom - odbor územného plánovania v Žiline vydané stavebné povolenie pod č. 9125313/85737 dňa 14.07.1987 pre stavebníka : Pekaríková Marta, Rajec. Zmluvou o odstúpení užívateľského práva na záhradke sa novým užívateľom záhradky a nadobúdateľom rozostavanej záhradnej chatky stali Jozef Špánik a manž. Adriana Spániková, Rajec. Po dokončení stavby bola zameraná geometrickým plánom, z ktorého vyplynul rozsah stavby.
 
Stavba je dokončená bez nedorobkov.
 
Pre užívanie stavby stanovuje Mesto Rajec v zmysle § 82 ods. 2 stavebného zákona tieto podmienky:
Skolaudovanú stavbu je povolené užívať trvalé.
Stavbu je povolené užívať len v rozsahu vymedzeného účelu užívania týmto rozhodnutím. Užívanie stavby mimo stanovený rozsah, resp. zmeny stavby sú prípustné len po predchádzajúcom ohlásení Stavebnému úradu a vydaní súhlasu týmto úradom.
Počas užívania stavby musia byť stále dodržiavané platné predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, zdravia ľudí, bezpečnosti pri práci a požiarnej ochrany.
Vlastník stavby je povinný dokumentáciu realizovania stavby a príslušné rozhodnutia uchovávať po celý čas jej užívania; pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavebnému úradu.
Vlastník stavby je povinný udržiavať ju v dobrom stavebnom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických rizík, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť.
 
Ku konaniu boli doručené doklady :
-  stavebné povolenie s PD so zakreslenými zmenami;
-  prehlásenie stavebného dozoru;
-  potvrdenie o vykonaní preskúšania komína č. 029790;
-  správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia;
-  doklad o zaplatení správneho poplatku.
 
Námietky účastníkov konania : v kolaudačnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.
 
Odôvodnenie.
 
Stavebný úrad, Mesto Rajec , predloženú "Žiadosť na vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného so zmenou stavby" zo dňa 18.12.2020 pod č.j. 5356/2020 žiadateľa : Jozef Špánik a manž. Adriana, bytom ul. Sama Chalúpku 1087/32, 015 01 Rajec posúdil v zmysle §81 stavebného zákona. Dňa 25.01.2021 oznámil začatie kolaudačného konania spojeného so zmenou stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a nariadil miestne zisťovanie na deň 22.02.2021. Do termínu konania ani pri miestnom zisťovaní nebola k povoľovanej stavbe podaná námietka.
 
K vydaniu rozhodnutia boli doložené doklady :
-  stavebné povolenie s PD so zakreslenými zmenami;
-  prehlásenie stavebného dozoru;
-  potvrdenie o vykonaní preskúšania komína č. 029790;
-  správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške el. zariadenia;
-  doklad o zaplatení správneho poplatku.
Uskutočnením stavby a povolením užívania kolaudovaného objektu nie sú ohrozené práva a záujmy ostatných účastníkov konania a neohrozuje sa životné prostredie.
 
Po zvážení všetkých skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
 
 
Námietky účastníkov konania : v kolaudačnom konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.
 
Za toto rozhodnutie sa v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov vyrubuje správny poplatok vo výške 50,- €, ktorý bol uhradený dňa 18.12.2020.
 
 
Poučenie.
 
Podľa §53 anasl.   správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
 
Odvolanie sa podáva na tunajšie Mesto Rajec - Mestský úrad, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.
 
                                                                                                                           
                                                                                                                                                   Ing. Milan Lipka                                                                                                                                      
                                                                                                                                                  primátor mesta Rajec
 
 
 
 
Doručí sa účastníkom konania :
-  Jozef Špánik, Sama Chalúpku 1087/32, 015 01 Rajec
-  Adriana Špániková, Sama Chalúpku 1087/32, 015 01 Rajec
-  Ing. Bohdan Rybárik, 900 84 Kaplna 273
-  Čička Róbert, R. Súľovského 355, 013 13 Rajecké Teplice
-  Ing. Jozef Kullmam Pribinova 3043/31, 010 01 Žilina
-  Ing. Katarína Gavuliaková, Hôrky Pod búdou 245/15, 010 04 Žilina
-  Olahová Ivona, Medzierka 4398/13, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
-  Šimko Štefan, Fialkové údolie 2106/16, 81101 Bratislava
-  Huljak Peter, Puškinova 924/5A, 052 01 Spišská Nová Ves
-  Milan Špánik, Lúčna 1132/24, 015 01 Rajec
-  spis
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa