Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 

Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, oznamuje, že dňa 24.03.2021 začalo na základe žiadosti od Anny Jakubíkovej, Frivaldského 817/1, 015 01 Rajec, konanie o vydanie súhlasu na výrub 2 ks stromov nachádzajúcich sa v záhrade rodinného domu na pozemku parc. č.1700/21 v k.ú. Rajec, z dôvodu ohrozenia rodinných domov, ohrozenia plynovej prípojky, prerastania koreňov k rodinným domom a poškodenie plotu.

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, je potrebné doručiť správnemu orgánu do 7 pracovných dní odo dňa zverejnenia:

-          písomne na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec

-          elektronicky na adresu: podatelna@rajec.sk, alebo slovensko.sk / Mesto Rajec – všeobecná agenda

 

Zverejnené: 29.03.2021 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa