Pozvánka - Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 25.3.2021

PRIMÁTOR MESTA RAJEC

 
V Rajci dňa 18. marca 2021
 
 
P O Z V Á N K A
 
 
     V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie

mestského zastupiteľstva,
 
ktoré sa uskutoční dňa 25. marca 2021 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.
 
 
Návrh programu:

  1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 
  2. Kúpa časti pozemkov KNC p.č. 1393/2 a p.č. 1393/3 na ul. Nádražnej z dôvodu doplnenia oplotenia pozemku žiadateľa
      Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 108/2020 zo dňa 03.12.2020

  3. Prenechanie nebytového priestoru - kuchyne v Kultúrnom dome do nájmu
      Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 3/2021 zo dňa 25.02.2021

  4. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením

  5. Účtovná závierka a výsledok hospodárenia Domova vďaky k 31.12.2020
     a) účtovná závierka a výročná správa k 31.12.2020
     b) predloženie  správy  nezávislého  audítora pre  štatutárny  orgán  a zriaďovateľa
         rozpočtovej organizácie Domov vďaky za rok 2020
  
  6. Výsledok hospodárenia rozpočtových organizácií Mesta Rajec za rok 2020
 
  7. Záverečné správy a návrh Záverečného účtu Mesta Rajec a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
     a) Inventarizácia k 31.12.2020 - správa UIK
     b) Správa o plnení rozpočtu a programového rozpočtu mesta za r. 2020
     c) Poznámky 31.12.2020
     d) Návrh záverečného účtu Mesta Rajec za rok 2020
     e) Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec
         Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mesta Rajec za rok 2020
 
  8. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 12/2021
      Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu na rok 2021 - RO č. 12/2021
 
  9. Návrh Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Rajec
 
10. Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným - Technické služby mesta Rajec, s. r. o.
 
11. Prehľad plnenia uznesení schválených Mestským zastupiteľstvom Rajec
 
12. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 03. decembra 2020 do 25. marca 2021
 
13. Interpelácie
 
14. Diskusia
 
15. Rôzne
     a) Návrh na umiestnenie pamätnej tabule obetiam holokaustu na mieste bývalej synagógy
 
 
 
Ing. Milan L i p k a
primátor mesta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa