Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Rajec

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA RAJEC
 
Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec v zmysle § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení) uznesením Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 5/2021 zo dňa 25.02.2021
 
 
1. vyhlasuje
štvrtok 15. apríla 2021 za deň konania voľby hlavného kontrolóra mesta Rajec (ďalej aj hlavný kontrolór), ktorá sa uskutoční v rámci programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Rajec vo veľkej zasadačke MsÚ na 1. poschodí, Námestie SNP 2/2.
 
2. určuje
a) požiadavky, ktoré kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí spĺňať :
-   kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
-   morálna bezúhonnosť
 
b) náležitosti písomnej prihlášky  na funkciu hlavného kontrolóra  mesta Rajec v súlade s § 18a, ods. 2 a 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., ktorá obsahuje najmä:
-   meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón)
-   profesijný životopis a motivačný list
-   údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa §10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov. Údaje mesto bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov
-   úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
-   čestné prehlásenie k nezlučiteľnosti funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v §18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, t.j., že uchádzač nevykonáva funkciu uvedenú v zmysle vyššie citovaného ustanovenia zákona resp., že sa jej vzdá do nástupu do funkcie hlavného kontrolóra mesta
-   vyjadrenie resp. poskytnutie informácie, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť, alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
-   písomný súhlas so zverejnením a spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nariadení EU o GDPR za účelom vykonania voľby Hlavného kontrolóra Mesta Rajec
 
c)  Termín, miesto a spôsob podania prihlášky:
Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné v zalepenej obálke s označením „Voľba HK – NEOTVÁRAŤ“ doručiť doporučeným listom na adresu Mestský úrad v Rajci, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Rajci najneskôr dňa 31.3.2021 do 14.00 hod. Rozhodujúci je dátum a hodina, nie dátum poštovej podacej pečiatky. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované!
 
d)  výkon funkcie hlavného kontrolóra na úväzok 0,8 s dňom nástupu do práce dňa 1. mája 2021. Plat hlavného kontrolóra podľa § 18c ods. 1 zákona o obecnom zriadení.
 
3. schvaľuje
1)  spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Rajec
tajným hlasovaním
2)  dĺžku osobnej prezentácie  kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra mesta Rajec pred hlasovaním o voľbe hlavného kontrolóra v trvaní najviac 10 minút, ktorej cieľom je dokumentovať odbornú a komunikačnú pripravenosť kandidáta na výkon funkcie hlavného kontrolóra. Poslanci mestského zastupiteľstva môžu uchádzačovi po jeho prezentácii položiť otázky. Jednotliví kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí (podľa priezviska).
 
 
 
V Rajci dňa 01. marca 2021
 
 
Ing. Milan   L i p k a
     primátor mesta
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa