Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 25.02.2021

 

Primátor Mesta Rajec

  V Rajci dňa 18. februára 2021

 

  P O Z V Á N K A

 V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie

 mestského zastupiteľstva,

ktoré sa uskutoční dňa 25. februára 2021 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.

 

Návrh programu:

1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
2. Návrh na vystúpenie z členstva v združení  „REGIÓN BESKYDY“
3. Prenechanie nebytového priestoru č. P 02 v Kultúrnom dome do nájmu
    Pokračovanie v plnení uznesenia MZ č. 110/2020 zo dňa 03.12.20204. 
4. Prenechanie nebytového priestoru – kuchyne v Kultúrnom dome do nájmu
5. Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku z Fondu na podporu športu pre projekt s názvom „Mesto Rajec –              rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ Lipová – 1.etapa“ a zabezpečenie spolufinancovania projektu
6. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Rajec a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe            a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta Rajec a náležitosti prihlášky
7. Návrh Zásad o poskytovaní jednorazovej hmotnej podpory pri narodení dieťaťa
8. Rozpočtové opatrenia o zmene  rozpočtu oznámením
9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Rajec č. 7/2020  o určení výšky finančných prostriedkov  určených na mzdy                          a prevádzku  na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia,  zriadených na území mesta Rajec
10. Návrh Dodatku č. 2 k VZN mesta Rajec č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu                  nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rajec
11. Návrh Dodatku č. 1 k VZN mesta Rajec č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady        na kalendárny rok 2021
12. Predloženie ekonomicky oprávnených nákladov Domova vďaky
13. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec na rok 2021 – RO č. 7/2021
      Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu mesta Rajec na rok
      2021 – RO č. 7/2021
14. Žiadosť o vydanie súhlasu k zaradeniu Elokovaného pracoviska, Nám. Andreja Škrábika 5, 015 01 Rajec ako súčasť                    Súkromnej ZUŠ, Nová cesta 361, Bobrov do siete škôl a školských zariadení k 01.09.2021
15. Prehľad plnenia uznesení schválených Mestským zastupiteľstvom Rajec
16. Správa hlavnej kontrolórky mesta o kontrolnej činnosti za rok 2020
17. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 03. decembra 2020 do 25. februára                2021
18. Správa náčelníka MsP o bezpečnostnej situácii za rok 2020
19. Interpelácie
20. Diskusia
21. Rôzne
 
 
 
                                                                                                                                           Ing. Milan   L i p k a
                                                                                                                                            primátor mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa