Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021

 

 

Návrh

 

Dodatku č. 1

 

k Všeobecne záväznému  nariadeniu mesta Rajec č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021

 

Mesto Rajec v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov  vydáva tento dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Rajec č. 6/2020.

1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č. 6/2020 sa mení a dopĺňa nasledovne :

            v § 4 sa mení písmeno f) bodu 1. na bod 2. a dopĺňa sa text „Mesto Rajec zníži“.

            bod 2. sa prečísluje na bod 3.

            bod 3. sa prečísluje na bod 4.

2.         v § 6 sa dopĺňa ods. 3., ktorý znie :

             Dodatok č. 1  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné                           stavebné odpady na kalendárny rok 2021 bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 25.2.2021                 uznesením č. ............./2021.

3.         v § 7 sa dopĺňa ods. 2, ktorý znie :

             Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné               stavebné odpady na kalendárny rok 2021 nadobúda účinnosť 12.3.2021.

 

 

 

                                                                                               Ing. Milan L i p k a, v.r.

                                                                                                    primátor mesta

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa