Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného rozhodnutia spojeného so zmenou stavby a pozvanie k ústenemu jednaniu a miestnemu zisťovaniu

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok Nám. SNP 2/2,015 01 Rajec

č.j. 01/5356/2020                                                                                                                      dňa 25.01.2021
 
VEREJNÁ   VYHLÁŠKA
 
OZNÁMENIE O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA SPOJENÉHO
SO ZMENOU STAVBY A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU A MIESTNEMU ZISŤOVANIU

 
 

Meno (názov) a adresa žiadateľa: Jozef Špánik a manž. Adriana Špániková,
                                                             bytom ul. Sama Chalúpku 1087/32, 015 01 Rajec
 
 
Podali dňa     18.12.2020  Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného so zmenou stavby na stavbu:

Záhradná chatka

v meste   Rajec, Záhradkárska osada Pod Bielou cestou
katastrálne územie   Rajec
na pozemku C KN parcel. číslo   2117/57, 2117/303, 2117/302, 2117/725
                        E KN parcel. číslo   4370, 4372
 
 
   Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa §117 ods.l zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov posúdil žiadosť v zmysle §81 stavebného zákona a v súlade s ust.§80 ods.l stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.
 
 
Zároveň nariaďuje na prerokovanie žiadosti:
 
ústne jednanie a miestne zisťovanie dňa 22. februára 2021 o 10,00 hodine
so stretnutím účastníkov konania na mieste stavby
 
 
Na stavbu bolo Okresným národným výborom - odbor územného plánovania v Žiline vydané stavebné povolenie pod č. 9125313/85737 dňa 14.07.1987 pre stavebníka : Pekaríková Marta, Rajec. Zmluvou o odstúpení užívateľského práva na záhradke sa novým užívateľom záhradky a nadobúdateľom rozostavanej záhradnej chatky stali Jozef Špánik a manž, Adriana Špániková, Rajec. Po dokončení stavby bola zameraná geometrickým plánom, z ktorého vyplynul rozsah stavby.
 
Návrhy a vyjadrenia k podkladom pre rozhodnutie je vzhľadom na súčasný núdzový stav spojený so šírením vírusu COVID 19 možné na Stavebnom úrade mesta Rajec uplatniť len mailom, poštou alebo telefonicky.
 
Podľa § 23 ods. 1 správneho poriadku máte právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy a odpisy. Avšak vzhľadom na súčasný núdzový stav spojený so šírením vírusu COVID 19 je možné elektronicky alebo poštou zaslať súpis podkladov rozhodnutia a podklady rozhodnutia na požiadanie.
 
 
Vybavuje : Ďurčanská, tel. 041 5076512, 0907380579
                   email: ludmila.durcanska@rajec.sk
 
 
 
 

Ing. Milan Lipka
primátor mesta Rajec
 

Doručí sa účastníkom konania:
-  Jozef Špánik, Sama Chalúpku 1087/32, 015 01 Rajec
-  Adriana Špániková, Sama Chalúpku 1087/32, 015 01 Rajec
-  Ing. Bohdan Rybárik, 900 84 Kaplna 273
-  Čička Róbert, R. Súľovského 355, 013 13 Rajecké Teplice
-  Ing. Jozef Kullman, Pribinova 3043/31, 010 01 Žilina
-  Ing. Katarína Gavuliaková, Hôrky Pod búdou 245/15, 010 04 Žilina
-  Olahová Ivona, Medzierka 4398/13, 811 01 Bratislava - Staré Mesto
-  Šimko Štefan, Fialkové údolie 2106/16, 811 01 Bratislava
-  Huljak Peter, Puškinova 924/5A, 052 01 Spišská Nová Ves
-  Milan Špánik, Lúčna 1132/24, 015 01 Rajec
 
 
Formou verejnej vyhlášky :
-  Dúbravková Gergelína
-  Košecký Anton
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa