Upozornenie - Poplatok za znečistenie ovzdušia

UPOZORNENIE

 

POPLATOK ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA

 

V zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov, je prevádzkovateľ (právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie) malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.

Priznanie na rok 2021 sa podáva do 15. februára 2021 a v priznaní sa uvádzajú údaje za rok 2020.

Tlačivo na priznanie poplatku za znečisťovanie ovzdušia si môžete stiahnúť na odkaze nižšie alebo si ho môžete vyzdvihnúť na oddelení výstavby č. dverí 6.

 

MsÚ Rajec

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa