Návrh VZN č. ... 2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec

NÁVRH

Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm.g/ a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. ..../2020
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec

I. ČASŤ
§1
Predmet, účel a pôsobnosť VZN

1. Toto VZN vymedzuje v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva podrobnosti
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých životným podmienok obyvateľov mesta
a životného prostredia v meste.

2. Toto VZN bližšie upravuje
a) nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými
odpadmi,
b) spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov,
c) nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
d) nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným
odpadom od prevádzkovateľov kuchyne,
e) spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu
• elektroodpadov z domácností vrátane svetelných zdrojov,
• odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
• použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov
• veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok
• jedlých olejov a tukov,
• šatstva a textilu,
f) spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivín,
g) spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
h) prevádzkovanie zberného dvora,
i) spôsob zberu drobného stavebného odpadu,
j) spôsob zberu starých vozidiel,
k) spôsob zberu opotrebovaných pneumatík,
l) nakladanie s odpadom z čistenia ulíc.

3. VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre mesto vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území mesta, pričom územím mesta sa rozumie jeho katastrálne územie.

4. Toto VZN je záväzné pre všetky fyzické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a pre všetky fyzické osoby
- podnikateľov, právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakladaní s komunálnymi
odpadmi pochádzajúcimi z územia mesta a na nakladaní aj s inými odpadmi, ak tak
určuje osobitný predpis.

II. ČASŤ
§ 2
Hierarchia odpadového hospodárstva mesta

Na území mesta je každý pôvodca komunálneho odpadu povinný uplatňovať túto hierarchiu
odpadového hospodárstva:
a) predchádzanie vzniku odpadu,
b) príprava na opätovné použitie,
c) recyklácia,
d) iné zhodnocovanie,
e) zneškodňovanie.

§ 3
Základné pojmy

1. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť
alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

2. Odpadom nie je
a) látka alebo hnuteľná vec, ktorá je vedľajším produktom,
b) špecifický odpad, ktorý dosiahol stav konca odpadu,
c) odpad, ktorý prešiel procesom prípravy na opätovné použitie a spĺňa požiadavky na výrobok uvádzaný na trh ustanovené osobitným predpisom, alebo
d) odpad odovzdaný na využitie do domácnosti.

3. Drobný stavebný odpad (ďalej tiež „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác
vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

4. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

5. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť
ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak
neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako
samostatné druhy odpadov.

6. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov; sú to najmä odpady zo zelene, zemina a kamenivo, drevo, odpad z potravín, kuchynský odpad z domácností a reštauračný odpad, jedlé oleje a tuky, odpady z papiera a lepenky.

7. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym
spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a
lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

8. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad, vrátane odpadu
z potravín a jedlých olejov a tukov sa delí podľa pôvodcov na odpad pochádzajúci od
fyzických osôb z domácností, za ktorý zodpovedá mesto a na odpad pochádzajúci
z prevádzkovania reštaurácií, zo stravovacích zariadení, za ktorý zodpovedá právnická
osoba (napr. kuchyne, reštaurácie, školské kuchyne, stravovacie zariadenia domovov
sociálnych služieb, stravovacie prevádzky zdravotníckych zariadení, bufety, stánkový
predaj stravy a pod.), (ďalej len „prevádzkovateľ kuchyne“).

9. Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru, jeho ochranu, manipuláciu s
ním, dodávanie a prezentáciu, od surovín po výrobky, od výrobcu po používateľa alebo
spotrebiteľa, ktorý spĺňa kritériá podrobnejšie definujúce obal 1); za obaly sa považujú aj
nevratné časti obalov používané na tie isté účely.

10. Neobalový výrobok je výrobok, ktorý nie je obalom alebo nie je určený na balenie
a ktorý je možné zaradiť do skupín výrobkov z plastov, papiera a lepenky, skla
a kompozitných materiálov a odpad, z ktorého bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu.

11. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

12. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.

13. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.

14. Oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu patriace do vyhradeného prúdu
odpadu sú odpady z výrobku patriaceho do skupiny výrobkov - elektrozariadenia, batérie
a akumulátory, obaly - papier, sklo, plasty, kompozitné materiály, kovy a neobalové výrobky, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcu.

15. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom
čase.

16. Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo
úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.

17. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú
v prílohe osobitného predpisu.

18. Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je
zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

19. Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej tiež „OZV“) je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami
vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov. Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie vyhradených povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku.

20. Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku, vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd
odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto
prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky na
zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku,
informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu, na
zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie finančného
krytia uvedených činností.

21. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z
obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím
charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad z
elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako
domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.

22. Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený na zber
alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola udelená
autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení vyhradených
povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu batérií a
akumulátorov.

23. Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje
rozšírená zodpovednosť výrobcu – elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly,
vozidlá, pneumatiky, neobalové výrobky.

24. Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo
fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu, a to na
základe zmluvy s mestom a príslušnou OZV, uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.

25. Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca
neobalového výrobku.

26. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného
triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie
odpadov.

27. Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto všeobecne záväzným nariadením na zber zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho
odpadu. Používané zberné nádoby na zmesový komunálny odpad sú kovové 110 l, čierne
plastové na kolieskach 120 l a 240 l a 1100 l kovové a čierne plastové nádoby.

28. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov zriadené mestom a prevádzkované mestom. Na prevádzkovanie zberného
dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na
zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad
a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu
ustanovenom v tomto všeobecne záväznom nariadení.

29. Zberovou spoločnosťou je spoločnosť, ktorá nakladá s odpadom vznikajúcim na území mesta, a to na základe zmluvy s mestom uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.

30. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie
odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom
hospodárstve alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.

31. Zneškodňovaním odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je
druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.

III. ČASŤ
§ 4
Spoločné ustanovenia

1. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v
súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením mesta a zákonom o odpadoch.

2. Každý je povinný nakladať s komunálnym odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým
spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby
nedochádzalo k:
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,
b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom,
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

3. Na všetkých verejných akciách sú usporiadatelia povinní:
a) zabezpečiť používanie opakovane použiteľných alebo kompostovateľných obalov a musí preukázať v prípade kompostovateľných obalov ich zhodnotenie,
b) zabezpečiť na akcii triedený zber,
c) urobiť opatrenia na zníženie množstva odpadov.

4. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN mesta,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste,
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu
a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných
nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v meste.

5. Zakazuje sa :
a) uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom
v súlade so zákonom a týmto VZN,
b) zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom
o odpadoch,
c) zneškodňovať skládkovaním vytriedený biologicky rozložiteľný kuchynský
a reštauračný odpad,
d) na území mesta počas kultúrno-spoločenských a športových podujatí, prípadne iných podujatí určených pre verejnosť používať jednorázový riad, ako poháre, taniere, tácky, príbory a iné z umelej hmoty (plastov) a penového polystyrénu,
e) vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo
v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
f) riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty
koncentrácie škodlivých látok,
g) zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na
ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch,
h) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v
domácnostiach,
i) ukladať do zberných nádob určených mestom na zber zmesového komunálneho
odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na
triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je
nádoba určená,
j) vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov
a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory)
bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona
a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s mestom.

6. Držiteľ komunálnych odpadov je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť
správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, pričom komunálne odpady je
povinný zaraďovať pod katalógovým číslom začínajúcim kódom „20“.

7. Vykonávať na území mesta zber a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou
biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa
kuchyne, môže ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom,
to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom
zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov
z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území mesta môže
len ten, kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou
zodpovednosti výrobcov, s ktorou mesto uzavrelo zmluvu pre prevádzkovanie systému
združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.

IV. ČASŤ
§ 5
Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov.

1.)Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá:
    a) obec, ak ide o
       1. zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností,
       2. zmesový odpad z iných zdrojov,
       3. oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov a
       4. drobný stavebný odpad,
    b) ako pôvodca odpadu fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ide o
       1. oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov,
       2. elektroodpad a použité batérie a akumulátory.
 
2.)Komunálny odpad z domácností vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20. Zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je taký odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností, sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20.

3.) Na území mesta sa zavádza zber komunálnych odpadov pre:
a) fyzické osoby – občanov, ktorí majú v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
alebo ktorí sú na území mesta oprávnení užívať alebo užívajú nehnuteľnosť,
b) fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré majú sídlo alebo
prevádzku na území mesta.

4.) Pôvodcovia zmesového komunálneho odpadu sú povinní zapojiť sa do systému zberu
zmesového komunálneho odpadu a používať na zmesový komunálny odpad len typ
zberných nádob schválených mestom a zodpovedajúci systému zberu.

5.) Pôvodca komunálneho dopadu je povinný požiadať o pridelenie zbernej nádoby na
mestskom úrade.

6.) Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša občan prostredníctvom
miestneho poplatku.

7.) Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje mesto, pri znehodnotení
nádoby alebo strate je jej užívateľ povinný nahlásiť túto zmenu na mestskom úrade.

8.) Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové
komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať
akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (napr. zemina, kamene), zložky
triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad.

9.) Ak je obsah nádoby zmrznutý tak, že sa nedá vyprázdniť, je užívateľ alebo nájomca povinný tento nedostatok odstrániť bez poškodenia zbernej nádoby.

10.) Zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa
harmonogramu zvozu zberová spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie
tejto činnosti s mestom.

11.) V meste sú zavedené pre jednotlivých pôvodcov odpadov tieto druhy nádob:
       a) v rodinných domoch zberná nádoba v objeme 1100 l,
           - vývoz nádoby 1 krát týždenne, v ojedinelých prípadoch po dohode s mestom je možné mať 110 l nádobu (odľahlé rodinné domy)
           - jedna nádoba je určená pre 10 domácností alebo pre 40 osôb
       b) v bytových domoch zberná nádoba v objeme 1100 l,
           - vývoz nádoby 1 krát týždenne
           - jedna nádoba je určená pre 10 domácností alebo 40 osôb
       c) podnikateľské subjekty v objeme 1100 l, 110 l nádoby
           - vývoz nádoby buď 1 krát týždenne, 1 krát za dva týždne alebo podľa dohody s mestom
          - nádoba je určená pre jednu, prípadne viac prevádzok po vzájomnej dohode
       d) vlastníci individuálnych chát, vlastníci pozemkov záhradkárskych osadách
           - vývoz , veľkosť nádoby, umiestnenie nádoby si zabezpečia po dohode s mestom

12.) Ak mesto kontrolou u pôvodcu alebo držiteľa odpadu zistí, že vzhľadom na množstvo ním vyprodukovaného odpadu, počet zberných nádob nestačí, môže mu nariadiť umiestnenie ďalšej zbernej nádoby.

§ 6
Triedený zber komunálneho odpadu.

1. Na zber zložiek triedeného zberu komunálneho odpadu má mesto zavedené spôsoby:
a) vrecový zber: je určený pre rodinné domy, využíva sa na zber plastov, VKN a kovov
b) kontajnerový zber: je určený pre rodinné domy na zber papiera, skla a textilu a pre bytové domy na zber plastov, skla, VKM, kovov, papiera, textilu
c) odovzdanie do zberného dvora: fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v meste Rajec, môže bezplatne odovzdať na zbernom dvore oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu,
d) zber „od dverí“ : je určený pre občanov a domácnosti mesta
e) veľkoobjemový kontajner: je určený na zber objemných odpadov a DSO
 
2. Mesto povinne zabezpečuje triedený zber pre tieto zložky KO:
a) papier, plasty, kovy, sklo, okrem kuchynského a reštauračného odpadu, ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne, viacvrstvové kombinované materiály,
b) podľa potreby, najmenej dva krát do roka zber pre objemné odpady, odpady s obsahom škodlivín (použité batérie a akumulátory, odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné odpady s obsahom škodlivín), elektroodpad z domácností vrátane elektroodpadu z osvetľovacích zariadení,
 
3. Zberné nádoby na zber zložiek triedeného zberu komunálneho odpadu sú umiestnené tak, aby zohľadnili vhodné donáškové a prepravné vzdialenosti.
 
4.O konkrétnych termínoch zberu zložiek komunálneho triedeného odpadu mesto informuje prostredníctvom webového sídla, mobilnej aplikácie, prípadne formou mestského rozhlasu.
 
5. Náklady na triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov znáša organizácia
zodpovednosti výrobcov, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu.
 
6. Organizácia zodpovednosti výrobcov znáša všetky náklady na zber, prepravu a triedenie
odpadu z vyhradených výrobkov, vrátane zberných nádob.
 
7. Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu.
Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle mesta a v mobilnej aplikácii.
 
8. Zberová spoločnosť, ktorá na území mesta vykonáva zber a prepravu zmesových
komunálnych odpadov a vytriedených zložiek z komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, je povinná:
a) vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým,
bezpečnostným, ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku,
b) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,
c) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto
odstrániť,
d) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné
náklady jej opravu alebo výmenu do 7 kalendárnych dní,
e) mesačne predložiť mestu výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladala
počas tohto obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom,
o spôsobe jeho využitia (vrátane množstva vytriedeného KO), úpravy alebo
zneškodňovania, prípadne o inom spôsobe nakladania s týmito odpadmi,
f) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob,
g) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz vriec na triedené zložky, ktoré
obsahujú určenú zložku.
 
9. Občan môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu aj na
zbernom dvore.
 
10. Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný:
a) zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu
odpadov alebo výkupu odpadov,
b) označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov,
c) zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa
nevzťahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík,
d) oznamovať mestu údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného
odpadu.
 
11. Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby a vrecia v zmysle
popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Náklady na zabezpečenie zberných
nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená
zodpovednosť výrobcov, znáša príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorou
má mesto uzatvorenú zmluvu.
 
§ 7
Umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na triedený zber
 
1. Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný
zriadiť vyhradené miesto pre zberné nádoby/vrecia a zabezpečiť aby:
a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na
vhodnú manipuláciu s nádobami,
b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
c) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade.

2. Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom sa prísne
zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať časti odpadu.

3. Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch a rodinných domoch určí mesto.

4. Pôvodca komunálneho odpadu v rodinných domoch umiestni zbernú nádobu prednostne
na vlastnom pozemku.

5. V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na
odpad, je majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich
premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.

6. Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na
miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie.

7. Pri systéme zberu je pôvodca komunálneho odpadu povinný rešpektovať pravidlá
triedeného zberu a zaraďovať odpad podľa farby zbernej nádoby.

8. Zakazuje sa poškodzovať zberné nádoby alebo ich označenie.

§ 8
Zber papiera

1. Odpady z papiera sa zbierajú do kontajnerov modrej farby s označením papier.
a) do zberných kontajnerov patrí:
noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.
b) do zberných kontajnerov nepatrí:
plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier a pod.
 
2. Pred vhodením do kontajnera je potrebné odstrániť väčšie kovové materiály (spony), plastové časti (väzby, baliace fólie), polystyrén. Zmenšiť objem roztrhnutím, aby sa zabránilo skorému napĺňaniu zberných nádob. Väčšie kartóny a krabice zbavené kovových, plastových častí a polystyrénu je možné uložiť previazané vedľa kontajnera.
 
3. Zviazané noviny a časopisy je možné odovzdať za odplatu výkupcovi minimálne raz ročne. Mesto informuje občanov o tejto možnosti mestským rozhlasom a na webovej stránke.
 
§ 9
Zber plastov

1. Odpady z plastov sa zbierajú pri bytových domoch do kontajnerov žltej farby s označením plasty a pri rodinných domoch do vriec.
a) do zberných kontajnerov patrí:
PE (polyetylén) – LDPE a HDPE : číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš;
PET (polyetylénterftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov;
PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky;
PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky;
PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastový nábytok a pod.
b) do zberných kontajnerov nepatrí:
obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.
 
2. Pred vhodením do kontajnera je potrebné očistiť alebo opláchnuť plasty od hrubých nečistôt, odstrániť kovové uzávery, poistné krúžky fľaše a iné duté obaly stačiť
 
3. Väčšie kusy plastového odpadu je možné odovzdať v zbernom dvore.
 
§ 10
Zber skla

1. Odpady zo skla sa zbierajú do kontajnerov zelenej farby s označením sklo.
a) do zberných kontajnerov patrí:
sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
b) do zberných kontajnerov nepatrí:
vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami ), porcelán, TV obrazovky, osvetľovacie neónové trubice, plexisklo, teplomer, autosklá, naplnené zaváraninové poháre, naplnené fľaše.
 
2. Pred vhodením do kontajnera je potrebné odstrániť kovové a plastové uzávery, poistné krúžky, zbaviť nečistôt. Nerozlišuje sa pri zbere číre a farebné sklo.
 
3. Väčšie kusy skla je možné odovzdať v zbernom dvore.
 
§ 11
Zber kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov
 
1. Odpady z kovov a viacvrstvových kombinovaných materiálov sa zbierajú pri bytových domoch do kontajnerov červenej farby, alebo do kontajnerov hnedej farby s označením kovy a VKM, pri rodinných domoch sa zbierajú do vriec.
a) do zberných kontajnerov patrí:
Viacvrstvové kombinované materiály: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov,
Kovy: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové uzávery, tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, misky z potravín, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečka a obaly, klince, sponka, spinka, špendlík, kovová rúrka, starý kľúč, zámok, konzervy, oceľové plechovky, ventil, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, hlavne konzervy z hotových jedál, mäsových alebo zeleninových výrobkov, paštét, potravy pre domáce zvieratá a z kompótov alebo plechovky z nápojov ako pivo, džúsy a energetické nápoje, sťahovacie obaly z jogurtov, paštét, termixov a šalátov, kelímky z čajových sviečok, alobal z čokolád.
b) do zberných kontajnerov nepatrí:
viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.
kovové obaly kombinované s iným materiálom, znečistené po použitých na daný účel, napr. kelímky z čajových sviečok obsahujúce vosk, hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami a pod.

2. Pred vhodením do kontajnera e potrebné kovové obaly oddeliť od iných materiálov, obal vypláchnuť a stlačiť.

3. Väčšie kusy kovov je možné odovzdať v zbernom dvore alebo v zberných výkupniach.

§ 12
Zber textilu

1. Odpady z textilu sa zbierajú do kontajnera na textil.
a) do kontajnera patrí:
- čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov detské, dámske, pánske), prikrývky, deky, posteľnú bielizeň, spacie vaky, prikrývky plnené vatou i perím, vankúše, plachty, uteráky, utierky
- topánky ( topánky iba v pároch, nezničené ),
- doplnky k oblečeniu ( čiapky, šále a pod. ),
- látky, záclony ( min. 1 m2 ).
 
2. Mesto sa zapája do zberu šatstva, obuvi, látok, hračiek určených pre pomoc ľudom v núdzi. O zbierke informuje na webovom sídle mesta, prostredníctvom mobilnej aplikácie, mestským rozhlasom, prípadne letákmi.
 
§ 13
Zber starých vozidiel

Staré vozidlo je vozidlo, ktoré sa stalo odpadom.
Držiteľ starého vozidla je osoba, u ktorej sa staré vozidlo nachádza
Mesto Rajec sprostredkuje bezplatne odber a ekologické spracovanie starého vozidla oprávnenou organizáciou. Staré vozidlo nemusí byť pojazdné, ale musí byť kompletné, tzn. jeho hmotnosť je najmenej 90% z hmotnosti vozidla pri jeho uvedení na trh a obsahuje motor, prevodovku, nápravu a karosériu. Majiteľ starého vozidla dostane na mieste doklad o prevzatí starého vozidla na odhlásenie z evidencie na dopravnom inšpektoráte. Držiteľ takého vozidla sa prihlási na MsÚ.

§ 14
Zber opotrebovaných pneumatík


1. Odpadová pneumatika je pneumatika, ktorá je odpadom.

2. Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadovej pneumatiky distribútorom pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.

3. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako s stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

4. Distribútor pneumatík je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.

5. Odpadové pneumatiky nepatria na zberný dvor.

§ 15
Zber drobného stavebného odpadu

1. Mesto Rajec zavádza množstvový zber drobného stavebného odpadu.

2.Drobný stavebný odpad (DSO) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

3. Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných pre fyzickú osobu je ten, kto uvedené práce vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s týmito odpadmi.

4. Množstvový zber DSO je zber DSO, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za DSO vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.

5. Miestny poplatok za jednu tonu DSO je určený VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na príslušný kalendárny rok.

6. Občan (fyzická osoba – nepodnikateľ) môže odovzdať v zbernom dvore DSO po predložení občianskeho preukazu, z ktorého je zrejmá príslušnosť ku konkrétnej domácnosti na území mesta.

7. Mesto má právo kontrolovať pôvod DSO na tvare miesta, kde vznikol (napr. rodinný dom, bytový dom).

8. DSO nepatria do kontajnerov na komunálny odpad.
 

§ 16
Zber objemného odpadu


1. Objemným odpadom je komunálny odpad, ktorý sa svojou veľkosťou nezmestí do bežne používanej zbernej nádoby na KO.
a) medzi objemný odpad patrí nábytok, dvere, staré okná, nádoby, koberce, plechové rúry, a pod.
b) medzi objemný odpad nepatrí stavebný odpad, autobatérie a pod.
 
2. Mesto zabezpečuje dva krát ročne zber objemných odpadov (jarné a jesenné upratovanie). V individuálnej bytovej výstavbe zberom od prahu dverí prostredníctvom dvoch zberových vozidiel s obsluhou – do jedného bude vhadzovaný iba drevný odpad a do druhého ostatný objemný odpad. V komplexnej bytovej výstavbe pristavením dvoch kontajnerov na určené miesto, ktoré budú strážené zaškolenou obsluhou - do jedného bude vhadzovaný iba drevný odpad a do druhého ostatný objemný odpad. Celý zber bude trvať do troch hodín na jednom mieste.
 
3. Občania s trvalým pobytom na území mesta môžu bezplatne odovzdať objemný odpad v zbernom dvore po predložení občianskeho preukazu Objemný odpad nepatrí ku kontajnerom na KO.
 
4. O konkrétnych termínoch zberu objemných odpadov sú občania informovaní prostredníctvom webového sídla mesta, mobilnej aplikácie prípadne mestským rozhlasom.
 
§ 17
Zber odpadov s obsahom škodlivín
 
1. Mesto zabezpečuje min. 2x ročne zber odpadov s obsahom škodlivín v spolupráci s oprávnenou organizáciou, ide o zber „odo dverí“ .

2. O konkrétnych termínoch zberu odpadov s obsahom škodlivým sú občania informovaní prostredníctvom webového sídla mesta, mobilnej aplikácie prípadne mestským rozhlasom.

3. Občania môžu odpady s obsahom škodlivín bezplatne odovzdať v zbernom dvore.

4. Zakazuje sa umiestňovať odpady s obsahom škodlivín do kontajnerov na komunálny odpad a odovzdávať ich iným subjektom, ako napr. pouliční zberači a pod.

5. Odpady s obsahom škodlivín sú:
a) použité batérie a akumulátory, je možné ich odovzdať na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov, alebo takému subjektu, ktorý má s mestom uzatvorenú zmluvu.
b) odpadové motorové a mazacie oleje, ide výlučne o odpadové motorové a mazacie oleje, ktoré sú súčasťou komunálnych odpadov, odpadové motorové oleje a mazacie oleje z podnikateľskej činnosti do tejto kategórie nepatria .
c) farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady, ide o nebezpečné odpady alebo odpady kontaminované nebezpečnými látkami a chemikáliami.
Patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty ( pracie a čistiace prostriedky ), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.

§ 18
Zber elektroodpadu z domácností vrátane žiariviek a svietidiel

1. Mesto zabezpečuje min. 2x ročne zber elektroodpadu z domácností vrátane žiariviek a svietidiel v spolupráci s oprávnenou organizáciou, ide o zber „odo dverí“.

2. O konkrétnych termínoch zberu elektroodpadu z domácností sú občania informovaní prostredníctvom webového sídla mesta, mobilnej aplikácie prípadne mestským rozhlasom.

3. Občania môžu na území mesta elektroodpad z domácností bezplatne odovzdať v zbernom dvore.

4. Elektroodpad sa zbiera aj v rámci režimu spätný odber, kde je distribútor elektrozariadení povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie, v prevádzkach, ktoré slúžia na predaj elektrozariadení.

5. Zakazuje sa umiestňovať elektroodpad z domácností do kontajnerov na komunálny odpad a odovzdávať ich iným subjektom, ako napr. pouliční zberači a pod.

6. Elektroodpadom z domácnosti sú: televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia a pod.

7. Medzi elektroodpad z domácnosti nepatria: motorčeky na garážovú bránu, elektronické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné zariadenia fixne zabudované, vírivky a pod.

8. Žiarivky patria medzi elektroodpad a s obsahom nebezpečných látkok, preto patria do kategórie nebezpečné odpady. Patria sem lineárne žiarivky (žiarivková trubica) a kompaktná žiarivka (úsporné žiarovky).

9. Medzi svietidlá patria interiérové a exteriérové svetelné zdroje, vreckové svietidlá a prenosné akumulátorové svietidlá, LED svetelné zdroje. Ku svietidlám nepatria svetelné reklamy, svetelná cestná alebo železničná signalizácia a zariadenia pre zdravotníctvo, stĺpy, predradné skrine, dekoratívne elementy, svietidlá pre dopravné prostriedky, banské svietidlá pre obyčajné žiarovky.
 

§ 19
Zber nespotrebovaných humánnych a veterinárnych liekov od občanov

1. Nespotrebované humánne a veterinárne lieky , ktorých držiteľom je občan sa odovzdávajú do lekárne.

2. Lekáreň je povinná zhromažďovať nespotrebované humánne lieky a veterinárne lieky odovzdávať ich Štátnemu ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL). ŠÚKL sa považuje za pôvodcu tohto odpadu a zabezpečí jeho zneškodnenie na vlastné náklady podľa zákona o odpadoch.

§ 20
Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

1. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad je:
a) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, verejných priestranstiev vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad
b) biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad
c) jedlé oleje a tuky

2. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady nepatria do kontajnerov na komunálny odpad.

3. Biologicky rozložiteľný odpad – tzv. zelený biologicky rozložiteľný odpad (ďalej len „zelený odpad“), odpad je vhodný na kompostovanie
a) patrí sem odpad zo záhrad, parkov, cintorínov ako sú kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol,
b) zelený odpad vznikajúci z údržby verejnej zelene, parkov a cintorínov sa zneškodňuje v zariadení na zmenšovanie objemu KO, odpad z údržby mestských stromov a krov sa spracováva štiepkovaním.
c) občania majú možnosť svoj zelený odpad:
- kompostovať na svojich domácich kompostoviskách,
- odviezť na vlastné náklady do zariadenia na zmenšovanie objemu KO (bývalý dvor Krivín), otváracie hodiny budú zverejnené na webovej stránke mesta,
- vianočné stromčeky odovzdať do zariadenia na zmenšovanie objemu KO (bývalý dvor Krivín) alebo vyložiť ku kontajnerom na triedený zber a mesto zabezpečí ich zhodnotenie,

4. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne
a) biologicky rozložiteľný a reštauračný odpad vzniká pri prevádzkovaní zariadení spoločného stravovania, vrátane školských kuchýň, stravovacích zariadení domovov sociálnych služieb, stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení a pod.
b) patria sem: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, trus malých zvierat, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok a v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu,
c) prevádzkovateľom kuchyne je podnikateľská osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania - poskytuje služby spojené s výrobou, prípravou a podávaním pokrmov a nápojov,
d) prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom,
e) subjekt, ktorý vykonáva zber kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, nemusí mať na túto činnosť uzavretú zmluvu s mestom podľa § 39 ods. 10 zákona o odpadoch, musí však spĺňať podmienky podľa veterinárnych a hygienických predpisov.
f) podmienky mesta pre prevádzkovateľa kuchyne ohľadne nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom:
- za nakladanie s biologickým rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne; odpad sa nesmie dávať do nádob určených na zber komunálnych odpadov v meste,
- náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne
- ich zber a kontajnery musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č.852/2004 o hygiene potravín,
- prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť,
- zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne,
- frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia,
- ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou,
- prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť mestu, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto odpadom,
- prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat.

5. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad od fyzických osôb
- v individuálnej bytovej výstavbe si obyvatelia svoje biologicky rozložiteľné
kuchynské odpady kompostujú v pridelených alebo vo svojich vlastných
kompostovacích zásobníkoch

6. Jedlé (kuchynské) oleje a tuky sú zaradené do vedľajších živočíšnych produktov (ako súčasť kuchynského odpadu).
a) zber jedlých olejov a tukov od občanov z rodinných domov sa vykonáva súčasne s vrecovým systémom zberu.
b) musia byť v uzatvorených nádobách a vyložené pred vchody rodinných domov,
c) z bytových domov sa použité oleje a tuky zbierajú v uzatvorených nádobách položených vedľa kontajnera na triedený zber plastov (kontajnery žltej farby) v termíne vrecového systému zberu.

§ 21
Odpad z čistenia ulíc


1. Likvidáciu odpadu z čistenia miestnych komunikácií a chodníkov zabezpečuje mesto Rajec. Je zakázané odpad z čistenia ulíc vhadzovať do zberných nádob na komunálny odpad.
2. Likvidáciu odpadu z čistenia ciest I. triedy zabezpečuje Slovenská správa ciest a II. a III. triedy zabezpečuje Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.
 
§ 22
Prevádzkovanie zberného dvora

1. Zberný dvor je miesto, na ktorom môžu poplatníci mesta odovzdať jednotlivé komodity
komunálneho odpadu. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný
stavebný odpad, objemný odpad, komunálny odpad z domácností s obsahom škodlivín a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto VZN.
2. Zberný dvor prevádzkuje Združenie obcí Rajecká dolina a je umiestnený v oplotenom areáli na ulici Fučíkova č 339. Zberný dvor má určené prevádzkové hodiny a je vedený zodpovednou osobou.
3. Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v meste môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané
zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore.
4. Výška miestneho poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov je určené
vo všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rajec.
5. Systém zberu vytriedených zložiek z komunálneho odpadu prostredníctvom zberného dvora nenahrádza pravidelný vývoz komunálneho odpadu od fyzických osôb. Zberný dvor je jednou zo súčastí nakladania s komunálnym odpadom na území mesta.
6. Odvoz objemných odpadov a drobných stavebných odpadov zo zberného dvora zabezpečuje spoločnosť, ktorá má na tento účel uzavretú zmluvu s mestom. Odvoz sa uskutočňuje v intervale podľa potreby.

§ 23
Nezákonne umiestnený odpad

1. Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len
„nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba
Okresnému úradu v Žiline, Odbor starostlivosti o životné prostredie alebo mestu,
v ktorej územnom obvode alebo katastrálnom území sa táto nehnuteľnosť nachádza.

2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na
jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu
podľa bodu 1.

3. O oznámeniach podaných podľa odsekov 1 a 2 sa mesto a orgán štátnej správy odpadového hospodárstva navzájom informujú do siedmich pracovných dní odo dňa oznámenia


V. ČASŤ
§ 24
Priestupky

1.Priestupku sa dopustí ten, kto
a) koná v rozpore s § 6 ods, 6 zákona o odpadoch, t.j. Pôvodca odpadu je povinný predchádzať vzniku odpadu zo svojej činnosti a obmedzovať jeho množstvo a nebezpečné vlastnosti. Odpad, vzniku ktorého nie je možné zabrániť, musí byť zhodnotený, prípadne zneškodnený v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a to spôsobom, ktorý neohrozuje ľudské zdravie, životné prostredie a ktorý je v súlade s týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

b) nakladá alebo inak zaobchádza s odpadmi v rozpore s týmto zákonom (§ 12 ods. 1) a 2) zákona o odpadoch, t.j.
  (1) Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe tohto zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím.
  (2) Každý je povinný nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k
a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov,
b) obťažovania okolia hlukom alebo zápachom a
c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

c) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou ( 13 písm. a)) zákona o odpadoch, t.j. zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade s týmto zákonom

d)zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom (§ 13 písm. b)) zákona o odpadoch, t.j. zakazuje sa zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom,

e) koná v rozpore s § 13 písm. g), h) zákona o odpadoch, t.j. zakazuje sa :
(1) zneškodniť spaľovaním
1.1. odpad, ktorý sa vyzbieral oddelene na účel prípravy na opätovné použitie alebo recyklácie, okrem odpadu, ktorý je nezhodnotiteľným zvyškom z týchto činností zhodnocovania takto oddelene vyzbieraného odpadu, ak nie je možný alebo účelný postup podľa § 6 zákona,
1.2. biologicky rozložiteľný odpad okrem zneškodnenia odpadov, na ktorý bol vydaný súhlas podľa § 97 ods. 1písm.b), zákona,
1.3. komunálny odpad okrem spaľovania odpadu v spaľovniach a zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov,
(2) spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach,

f) koná v rozpore s § 14 ods. 1 písm. j) zákona o odpadoch, t.j. držiteľ odpadu je povinný zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého (Ursus arctros) v ustanovených oblastiach (§ 105 ods. 3 písm. q) zákona),

g) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch, t.j. vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný do troch pracovných dnípo zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza,

h) koná v rozpore s §33 písm. b) zákona o odpadoch, t.j. zakazuje sa zmiešavať elektroodpad z domácností s inými zložkami komunálneho odpadu,

i) koná v rozpore s § 38 ods. 1 zákona o odpadoch, t.j. držiteľ elektroodpadu z domácností je povinný odovzdať elektroodpad:
(1) distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu,
(2) na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu komunálnych odpadov, ktorý bol zavedený v obci výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení,
(3) osobe oprávnenej na zber elektroodpadu,
(4) ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad, okrem miest uvedených v bodoch 1. až 3. aj na zberné miesto elektroodpadu,

j) koná v rozpore s § 43 ods. 3 zákona o odpadoch, t.j. zakazuje sa
(1) zmiešavať použité batérie a akumulátory s ostatnými druhmi odpadov,
(2) zneškodňovať alebo energeticky zhodnocovať použité batérie a akumulátory okrem zneškodňovania nezhodnotiteľných zvyškov použitých batérií a akumulátorov, ktoré prešli procesom spracovania a recyklácie, činnosťami D1 a D10 podľa prílohy č. 2 zákona,
(3) narúšať celistvosť batérií a akumulátorov vrátane použitých batérií a akumulátorov; zákaz neplatí pre spracovateľa použitých batérií a akumulátorov.

k) neplní povinnosť podľa § 67 ods. 1 zákona o odpadoch, t.j. Držiteľ vozidla je povinný
(1) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje astetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a krajiny a
(2) umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a krajiny.

l) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch, t.j. konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík, na zberný dvor alebo na iné miesto, ak tak obec určí okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.

m) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 zákona o odpadoch, t.j. za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je zodpovedná osoba, ktorej bolo vydané stavebné povolenie na výstavbu, údržbu, rekonštrukciu alebo demoláciu komunikácií plní si povinnosti držiteľa odpadu, je povinná stavebné odpady vznikajúce pri tejto činnosti a odpady z demolácií materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií,

n) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená (§ 81 ods. 6 písm. a)) zákona o odpadoch, t.j. zakazuje sa ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,

o) koná v rozpore s§ 8 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch, t.j. zakazuje sa ukladať oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov, okrem nezhodnotiteľných odpadov po dotriedení,

p) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch, t.j. pôvodca komunálnych odpadov fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak ide o
(1). oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, na ktorý sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
(2). elektroodpad a použité batérie a akumulátory,
je povinný
a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce,
b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,
c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,
d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci.

q)koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch, t.j. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov a elektroodpadu,

r) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch, t.j. prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
 
 
2. Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky
33 eur [§ 13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch].
 
4. Mesto môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
pokutu do výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN [§ 27b ods. 1
písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení] a toto porušenie nie je
správnym deliktom podľa zákona o odpadoch.
 
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115
zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 
 
VI. ČASŤ
§ 25


Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN sú oprávnení vykonávať:
a) poverení zamestnanci mesta
b) príslušná komisia mestského zastupiteľstva
c) príslušníci mestskej polície
d) kontrolór mesta

VII. ČASŤ
§ 26
Záverečné ustanovenia
 

1. Toto VZN vychádza z platnej právnej úpravy v odpadovom hospodárstve Slovenskej
republiky.

2. Ďalšie povinnosti fyzických osôb, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na
podnikanie, ktoré im vyplývajú zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, ako aj iných zákonov, nie sú týmto nariadením dotknuté.

3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN č. ...../2020 sa ruší a nahrádza Všeobecne záväzné
nariadenie Mesta Rajec o odpadoch č. 11/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Rajec vrátane jeho dodatku č. 1 a dodatku
č. 2.

4. Podrobnosti určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady sú upravené vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rajec.

5. Toto VZN č. ...../2020 schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 03.12.
2020 uznesením č. ........../2020 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021.

Ing. Milan Lipka, v.r.
primátor mesta
 

Zverejnenie NÁVRHU:
Úradná tabuľa: Vyvesené dňa: 16.11.2020
Zvesené dňa: 04.12.2020
Webové sídlo mesta: od 16.11.2020 do 04.12.2020
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa