Návrh - VZN č. .../2020 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Mesto Rajec na základe prenesenej pôsobnosti štátnej správy podľa článku 71 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 20 ods. 3 písm. a) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto

 

Návrh

Všeobecne záväzného nariadenia

č.     /2020

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

 

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADÉ USTANOVENIA

 

Článok 1

Účel nariadenia

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určiť miesto a čas zápisu dieťaťa na

    plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta

    Rajec.

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje :

    a) miesto a čas zápisu,

    b) povinnosti zákonného zástupcu

 

Článok 2

Vymedzenie základných pojmov

 

Pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rozumie :

 

1. Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách a nikoho nemožno oslobodiť od

    plnenia povinnej školskej dochádzky.

 

2. Zákonným zástupcom sa rozumie osoba, ktorá podľa príslušných zákonov zastupuje

    v plnom rozsahu záujmy neplnoletých alebo toho, kto je zbavený spôsobilosti k právnym

    úkonom1.

 

DRUHÁ ČASŤ

USTANOVENIA O MIESTE, ČASE ZÁPISU, POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU A SANKCIE

 

Článok 3

Miesto a čas zápisu

 

1. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej

    pôsobnosti Mesta Rajec sa realizuje v priestoroch základnej školy.

 

2. Zákonný zástupca zapíše dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

    v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa

    nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej, ako

    spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

 

3. Po nadobudnutí účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zápis dieťaťa na

    plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole uskutoční v dňoch  23.4.2021      

    v čase od 15.00 hodiny do 18.00 hodiny a 24.4.2021 v čase od 9.00 hodiny do 11.00      

    hodiny.

 

4. Riaditeľ základnej školy obvyklým spôsobom zverejní miesto, čas a ďalšie podrobnosti

    zápisu detí do 1. ročníka najneskôr 15 dní pred termínom zápisu.

 

5. Riaditeľ základnej školy je pri zápise a prijímaní detí na plnenie povinnej školskej

    dochádzky povinný prednostne prijať deti s trvalým pobytom v meste Rajec a v súlade

    s platným Všeobecne záväzným nariadením mesta Rajec, ktorým sa určujú školské obvody

    základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec.

 

Článok 4

Povinnosti zákonného zástupcu

 

1. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej

    dochádzky v základnej škole.

 

2. Zákonný zástupca môže zapísať dieťa iba na jednu školu.

 

 

Článok 5

Sankcie

 

1. V prípade, že zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej

   školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý mu Mesto Rajec môže v zmysle

   platných zákonov uložiť pokutu do 331,50 €.

 

2. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie

    povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

 

TRETIA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Článok 6

Záverečné ustanovenia

 

  1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia stráca platnosť a účinnosť všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2019 o určení miesta a zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktoré bolo schválené uznesením MsZ Rajec č. 102/2019 dňa 12.12.2019.
  2. Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ č. .........../2020 zo dňa 3.12.2020 a nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

 

 

 

 

 

Ing. Milan L i p k a

                                                                                                                            primátor mesta

 

Vyvesené : 16.11.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa