Návrh VZN Mesta Rajec č. ...../2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2021

Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec
č. ...../2020
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na kalendárny rok 2021
 

   Mesto Rajec v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
 
§1
Základné ustanovenie

1. Mestské zastupiteľstvo v Rajci podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zavádza s účinnosťou od 1. januára 2021 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania poplatku za miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rajec v zdaňovacom období. Zdaňovacím obdobím pre miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je kalendárny rok.

3. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť vymedzenú v § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

d) vlastník nehnuteľnosti má povinnosť ohlásiť mestu Rajec poplatníkov, ktorým bol udelený prechodný pobyt na základe cudzineckej polície ako aj zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo poplatník. Za odvedenie poplatku mestu ručí platiteľ.

§ 2
Sadzba poplatku

1. V meste je zavedený kombinovaný zber.

2. Správca určuje výšku poplatku za komunálny odpad nasledovne :
a) na osobu a kalendárny deň podľa § 77 ods. 2, pís. a) zákona 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov:
✓ 0,090795632 €/deň /osoba

b) množstvový zber podľa § 77 ods. 2, pís. b) c) a § 78 ods. 4 zákona 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov:
✓ 0,019529012 €/110 l/ frekvencia vývozov
✓ 0,013315928 € /1100 l/ frekvencia vývozov

c) za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín podľa § 77 ods. 2, pís. a), b), c) zákona 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov:
✓ 0,066 € za kilogram

§ 3
Vrátenie poplatku

1. Podmienky na vrátenie poplatku podľa § 82 ods. 1 zákona 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je podanie písomnej žiadosti o vrátenie s doložením dokladov o zániku poplatkovej povinnosti, ktorou je napr. zrušenie trvalého alebo prechodného pobytu, užívania nehnuteľnosti a zrušenie prevádzky na území mesta

2. Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť mestu zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku skutočnosti na vrátenie poplatku.

§4
Zníženie poplatku

1. Mesto Rajec zníži poplatníkovi poplatok ak preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Rajec:
a) o 50% poplatok za komunálny odpad poplatníkovi podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorý:
✓ je denným študentom strednej alebo vysokej školy mimo miesta trvalého bydliska, kde je ubytovaný
Doklady potrebné k uplatneniu úľavy:
✓ potvrdenie o ubytovaní na internáte alebo z ubytovacieho zariadenia,
✓ nájomná zmluva.

b) o 50 % poplatok za komunálny odpad poplatníkovi podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorý:
✓ zaplatil poplatok za komunálny odpad v inej obci, v ktorej má prechodný alebo trvalý pobyt.
Doklady potrebné k uplatneniu úľavy:
✓ doklad o zaplatení komunálneho odpadu z obce, kde má prechodný alebo trvalý pobyt.

c) o 50 % poplatok za komunálny odpad poplatníkovi podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorý:
✓ vlastní na území mesta Rajec nehnuteľnosť a nemá prechodný alebo trvalý pobyt v meste Rajec, ale zároveň uvedená nehnuteľnosť neslúži na nájomné účely.
Doklady potrebné k uplatneniu úľavy:
✓ doklad o zaplatení komunálneho odpadu z obce, kde má prechodný alebo trvalý pobyt.

d) o 50 % poplatok za komunálny odpad poplatníkovi podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorý:
✓ sa zdržiava mimo trvalého pobytu z dôvodu výkonu práce a je ubytovaný v mieste výkonu práce z dôvodu nemožnosti každodenného dochádzania.
Doklady potrebné k uplatneniu úľavy:
✓ potvrdenie o ubytovaní, nájomná zmluva.

e) o 50 % poplatok za komunálny odpad poplatníkovi podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorý:
✓ užíva nehnuteľnosť v inej obci, v ktorej nemá prechodný alebo trvalý pobyt.
Doklady potrebné k uplatneniu úľavy:
✓ nájomná zmluva a doklad o zaplatení komunálneho odpadu v danej obci.

f) o 34 % € poplatok za komunálny odpad poplatníkovi podľa § 2 ods. 2 písm. a), ktorý:
✓ v príslušnom zdaňovacom období dovŕši 62 rokov
Doklady potrebné k uplatneniu úľavy:
✓ správca poplatku poplatok zníži na základe údajov z evidencie obyvateľstva.

2. Uvedené doklady musia byť platné pre rok 2021 a doklady v cudzom jazyku (s výnimkou českého jazyka) je povinný poplatník doložiť preložené v úradnom jazyku (nevyžaduje sa úradný preklad).

3. Poplatník si môže uplatniť zníženie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa § 4, bodu 1, písm. a), b), c), d), e), f) na základe predloženia dokladov preukazujúcich skutočnosti na zníženie poplatku do 31. 1. príslušného zdaňovacieho obdobia. V prípade, že tieto skutočnosti nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, poplatník je povinný do 30 dní túto skutočnosť oznámiť správcovi dane.

§ 5
Odpustenie poplatku

1. Správca poplatku odpustí poplatok poplatníkovi, ktorý preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo nezdržiaval nepretržite na území mesta Rajec a to
 
Doklady potrebné k odpusteniu poplatku:
a) potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody
b) potvrdenie o pobyte v zariadení sociálnej starostlivosti
c) potvrdenie o nezvestnosti od policajného zboru SR
d) potvrdenie o prihlásení k pobytu v zahraničí
e) potvrdenie o pobyte v detskom domove
f) aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa v zahraničí pri dlhodobom pracovnom pomere
g) aktuálne potvrdenie o prenájme alebo vlastníctvu nehnuteľnosti pri dlhodobom pobyte v zahraničí
h) pracovné povolenie v zahraničí
i) povolenie o pobyte na území iného štátu
j) pracovná zmluva v zahraničí vystavená v príslušnom kalendárnom roku.
 
Uvedené doklady musia byť platné pre rok 2021 a doklady v cudzom jazyku (s výnimkou českého jazyka) je povinný poplatník doložiť preložené v úradnom jazyku SR (nevyžaduje sa úradný preklad).

2. Správca poplatku odpustí poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín poplatníkovi podľa § 2 ods. 2 písm. c) - za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín podľa § 77 ods. 2, pís. a) zákona 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Doklady potrebné k uplatneniu úľavy:
- občiansky preukaz s trvalým pobytom v Rajci.

3. Občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území Mesta Rajec pri drobnom stavebnom odpade bez škodlivín poplatník uhradí poplatok pri odovzdaní drobného stavebného odpadu bez škodlivín v hotovosti v Zbernom dvore, Fučíkova 339, Rajec.

§ 6
Záverečné ustanovenie

1. Pokiaľ toto Všeobecne záväzné nariadenie neobsahuje osobitnú právnu úpravu poplatkov
a konania, platia ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
a zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2021 schválilo Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec pod
uznesením číslo ....../2020 dňa 3.12.2020.

§ 7
Účinnosť

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2021.
 

V Rajci, dňa 03.12.2020

Ing. Milan L i p k a
primátor mesta
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa