Zverejnenie zámeru prevodu majetku Mesta Rajec - 16.11.2020 (spoločnosť Klucho, s.r.o)


M E S T O  R A J E C
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
 

ZVEREJNENIE ZÁMERU

prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení
§ 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí

Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575
podľa § 9a ods. 8/ písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

zverejňuje zámer prevodu majetku mesta, a to:

pozemku v k.ú. Rajec, KNC parcela č. 37/7, druh pozemku zastavaná plocha
o výmere 16 m2,

ktorá bola vytvorená odčlenením od KNC parcely č. 37/1, druh pozemku zastavaná plocha o výmere 596 m2 evidovaná na liste vlastníctva č. 1500 pre k.ú. Rajec vlastníka Mesto Rajec v celosti na základe geometrického plánu č. 43432611-146/2020 vyhotoveným Ing. Radomír Blažek – Geodetic, Rajec, IČO: 43432611, overený Okresným úradom Žilina dňa 23.09.2020 pod č. G1-1805/2020.
Prevod majetku mesta, pozemku v k.ú. Rajec parcela č. KNC 37/7, sa uskutoční predajom do vlastníctva spoločnosti KLUCHO, s.r.o., Ďurčiná 354, IČO 46 813 438 za kúpnu cenu 20,00 Eur/m2, celkom vo výške 320,00 Eur.

Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že pozemok užíva záujemca – spoločnosť KLUCHO, s.r.o. ako prístup k stavbe domu súp. č. 23 postavenej na pozemku CKN parc. č. 37/5, v k.ú. Rajec (LV č. 2352), ktoré nehnuteľnosti v celosti vlastní spoločnosť KLUCHO s.r.o., a na účel prevádzkovania existujúcej nakladacej rampy, ktorá je súčasťou obchodnej prevádzky nachádzajúcej sa v dome súp. č. 23. Pozemok je pre mesto neupotrebiteľným a svojim umiestnením a rozmerom nie je využiteľný pre iné subjekty.

Poznámka:
Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a predaj vyššie uvedeného nehnuteľného majetku mesta týmto spôsobom boli schválené Mestským zastupiteľstvom uzn. č. 68/2020 dňa 13.08.2020.
Návrh na prevod bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 03.12.2020.
Doba zverejnenia: 16.11.2020 – 04.12.2020.


Spôsob zverejnenia: web stránka Mesta Rajec www.rajec.sk , úradná tabuľa Mesta Rajec, ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk .

V Rajci, dňa 16.11.2020

Ing. Milan Lipka, v.r.
primátor mesta

Spis: 324/2020/OIVaŽP-4864
Vybavuje: Bahledová

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa