RÚVZ - rozhodnutie o zákaze prevádzky v triede Lienky MŠ, Obrancov mieru v Rajci od 26.10.2020 do 29.10.2020

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, PSČ 011 71

Tel.: 041/7233843     FAX: 041/7235465   E-mail: za.hdm@uvzsr.sk    IČO: 17335876


Číslo: A/2020/03225/HDM/Mi                                                   V Žiline, 26.10.2020


 

 

ROZHODNUTIE

 

 

    Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 a § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.) a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) rozhodol

 

takto :

 

 

    Podľa § 48 ods. 4 písm. e) a § 12 ods. 2 písm. n) zákona č. 355/2007 Z.z. sa nariaďuje účastníkovi konania „Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec", ICO: 321575 zákaz prevádzky v triede Lienky Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, 015 22 Rajec od 26.10.2020 do 29.10.2020 (vrátane) na základe hlásenia laboratórne potvrdeného prípadu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 metódou RT-PCR u dieťaťa MŠ.

    Toto opatrenie je účastník konania povinný plniť ihneď, dňom doručenia rozhodnutia.

 

 

Odôvodnenie

 

 

    RÚVZ so sídlom v Žiline zistil dňa 23.10.2020 laboratórne potvrdený prípad nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 spôsobujúcim ochorenie COVID-19 metódou RT - PCR u dieťaťa Materskej školy, Obrancov mieru 400/51, 015 22 Rajec. Uvedená osoba sa nachádzala v MS naposledy dňa 19.10.2020. Vzájomný kontakt pozitívne testovaných osôb s ďalšími deťmi v triede bol vyhodnotený ako priamy úzky kontakt v uzatvorenom vnútornom priestore vo vzdialenosti menšej ako 2 m, čas dlhší ako 15 minút s vysokým rizikom expozície. Takýto spôsob kontaktu predstavuje významné zdravotné riziko pre exponované osoby so zvláštnym dôrazom na deti a žiakov nižších ročníkov, kde ešte nie je dostatočne vybudovaná imunita.

   Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. RÚVZ so sídlom v Žiline vydáva zákaz alebo obmedzenie prevádzky zariadení, v ktorých dochádza k zhromažďovaniu osôb.

   Podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie ochoreniam sú opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

   Podľa § 12 ods. 2 písm. n) zákona č. 355/2007 Z. z. opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení sú zákaz činnosti alebo prevádzky.

   Podľa § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby sú povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c), e) a g) až n).

 

 

     Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo v záujme ochrany zdravia ľudí a v záujme potreby prerušenia epidemiologického procesu šírenia nákazy potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Po u č en i e :

   Podľa § 53, § 54 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Odvolanie sa doručuje na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline.

   Podľa § 55 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. sa odníma odkladný účinok odvolania a podľa § 55 ods. 3 citovaného zákona proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.

   Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.

 

 

 

 

Doručí sa elektronicky fikciou doručenia:

  1. Mesto Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
  2. spis RÚVZ so sídlom v Žiline - odd. HDM

 

Na vedomie:

1. RÚVZ so sídlom v Žiline, UI. V. Spanyola 27, 011 71 Žilina - odbor epidemiológie

 

 

 

MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH

regionálny hygienik

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa