Pozvánka - zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 28.9.2020

PRIMÁTOR MESTA RAJEC

 

V Rajci dňa 18. septembra 2020

 

P O Z V Á N K A

 

   V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie

mestského zastupiteľstva

 

ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2020 (pondelok) o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu
 2. Správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020
 3. Žiadosť o ukončenie nájmu pozemku pod garáž KNC parcela č. 2156/52 na sídlisku Juh a uzavretie nového nájomného vzťahu
 4. Usporiadanie užívacích práv k pozemkom – Daniel Gašpárek
 5. Kúpa nebytových priestorov v budove s.č. 150 – Poliklinika Rajec
 6. Žiadosť o nájom pozemkov pod garážou č. 9 na sídlisku Juh
 7. Uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zaťažujúceho parcely v k.ú. Rajec – KNC č. 2124/18, KNC č. 2124/409, KNC č. 2142/9 a KNE č. 7119
 8. Nájom pozemku na miestnom cintoríne o výmere 1 m2 pre osadenie samoobslužného predajného automatu na náplne do kahancov
 9. Kúpa pozemku KNC parcela č. 2124/370 alternatívne časti pozemku KNC parcela č.  3737/1 na ul. Hollého
 10. Žiadosť o poskytnutie NFP „Zlepšenie služieb portálu Mesta Rajec pomocou zavedenia moderných technológií s využitím prvkov umelej inteligencie“
 11. Rozpočtové opatrenia o zmene rozpočtu oznámením
 12. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec
 13. Delegovanie člena za zriaďovateľa do Rady školy pri ZUŠ
 14. Založenie mestského podniku Technické služby mesta Rajec, s.r.o.
 15. Návrh zmeny zapisovateľa Komisie pre školstvo, kultúru a šport
 16. Prehľad plnenia uznesení schválených Mestským zastupiteľstvom Rajec
 17. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 13.augusta 2020 do 28.septembra 2020
 18. Vyhodnotenie interpelácií z 13.augusta 2020
 19. Interpelácie
 20. Diskusia
 21. Rôzne

 

Ing. Milan   L i p k a,

     primátor mesta

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa