ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce do užívania formou bezplatnej výpožičky na dobu 5 rokov z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí

ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenechania majetku obce do užívania formou bezplatnej výpožičky na dobu 5 rokov z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí


Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575
podľa § 9a ods. 9, písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov


zverejňuje zámer prenechania majetku mesta do užívania formou bezplatnej výpožičky na dobu 5 rokov, a to :


pozemok v k. ú. Rajec, CKN parc. č. 33/5 o výmere 102 m2 do výpožičky manželom Daniel Gašpárek a Andrea Gašpárková, rodená Uhláriková, z dôvodov hodných osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 pís. c/ zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.


Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že pozemok GP novovytvorená CKN parc. č. 33/5 o výmere 102 m2 sa nachádza medzi rozostavanou stavbou Športovej haly vo vlastníctve Mesta Rajec a nehnuteľnosťami vo vlastníctve manželov Daniel Gašpárek a Andrea Gašpárková (stavbou rodinného domu súp. č. 643 na parc. č. 34/1, LV č. 102), ktorí tento pozemok užívajú ako dvor pri rodinnom dome súp. č. 643 v k. ú. Rajec a Mesto Rajec užíva pozemok GP novovytvorenú CKN parcelu číslo 34/5 o výmere 76 m2, záhrada, vytvorenú odčlenením od CKN parc. č. 34/3 o výmere 235 m2 – záhrada, ktorý vlastnia v celosti manželia Gašpárkovci, pričom novovytvorená CKN parc. č. 34/5 je súčasťou miestnej obslužnej komunikácie, ktorá slúži na verejné účely, z ktorého dôvodu manželia Gašpárkovci prenechajú zmluvou o výpožičke tento pozemok do výpožičky Mestu Rajec.


Poznámka:
Uvedený dôvod hodný osobitného zreteľa a prenechanie do užívania formou bezplatnej výpožičky vyššie uvedeného nehnuteľného majetku mesta týmto spôsobom boli schválené Mestským zastupiteľstvom uzn. č. 69/2020 dňa 13.08.2020.
Návrh na prenechanie do užívania formou bezplatnej výpožičky bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 28.09.2020.

Doba zverejnenia: 11.9.2020. – 29.9.2020.
Spôsob zverejnenia: web stránka Mesta Rajec www.rajec.sk , úradná tabuľa Mesta Rajec, ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk .


V Rajci, dňa 11.9.2020


                                                                                    Ing. Milan Lipka, v.r.
                                                                                      primátor mesta
Spis: 327/2020/OIVaŽP
Vybavuje: Bahledová

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa