Verejná vyhláška - Oznámenie o vyplácaní náhrady za užívanie poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Poľana, revír Podhorie

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

OZNÁMENIE O VYPLÁCANÍ NÁHRADY ZA UŽÍVANIE POĽOVNÝCH POZEMKOV ZAČLENENÝCH DO POĽOVNÉHO REVÍRU „POĽANA, REVÍR PODHORIE".

 

     V súlade s článkom III ods. 7) Zmluvy o užívaní poľovného revíru „PODHORIE", užívateľ predmetného revíru:

Poľovnícke združenie Poľana, so sídlom Lietavská Závadka 8, 013 18 Lietava,

IČO: 31 921 841

 OZNAMUJE

      Vlastníkom poľovných pozemkov v poľovnom revíri „PODHORIE" nachádzajúcich sa v častiach katastrálnych území, Lietavská Svinná-Babkov, Brezany-časť, Jaseňové- časť, Kamenná Poruba-časť, Kľače, Konská-časť, Lietava-časť, Lietavská Závadka, Podhorie, Rajecké Teplice- časť, Rajec-časť a Zbýňov že dňa

 26. septembra, v čase od 09.00 hod. do 13.00 hod.

 sa v poľovníckom dome v obci Podhorie č. 136, budú vyplácať náhrady za užívanie poľovného revíru PODHORIE, dohodnuté vo výške podľa článku III ods. 1 Zmluvy o užívaní poľovného revíru v sume 1€/ha za rok.

Vlastníci poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru sú povinní pri vyplácaní náhrady za užívanie poľovného revíru predložiť užívateľovi poľovného revíru:

  1. doklad totožnosti
  2. doklad preukazujúci vlastníctvo k poľovnému pozemku
  3. kópiu zmluvy o prenájme pozemkov, ktorú podpísali so zástupcom poľovníckeho združenia v obciach Lietavská Svinná-Babkov, Brezany, Jaseňové, Kľače, Lietavská Závadka, Zbýňov

 

    Nevyplatené úhrady za užívanie poľovných pozemkov budú až do skončenia platnosti zmluvy uložené na účte poľovníckeho združenia.

    Právny nárok na vyplatenie náhrady za užívanie poľovného pozemku zaniká uplynutím všeobecnej premlčacej lehoty v zmysle ustanovení OZ.

 

    Deň zverejnenia verejnej vyhlášky: 2. 9. 2020

    Miesto zverejnenia verejnej vyhlášky: úradné tabule obecných úradov obcí Lietavská Svinná-Babkov, Brezany, Jaseňové, Kamenná Poruba, Kľače, Konská, Lietava, Lietavská Závadka, Podhorie, Rajecké Teplice, Rajec a Zbýňov.

Táto vyhláška sa vyvesí po dobu 15 dní na úradných tabuliach vyššie uvedených obcí/mesta. Posledný deň tejto vyhlášky je dňom doručenia.

 

Predseda PZ

PhDr. Miloslav Súlovec

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa