Verejná vyhláška: Oznámenie o podanom odvolaní

Mesto Rajec

SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok

Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec


Č.j.: 01/1405/2017-Lö                                                                                         dňa 25.8.2020

Č. záznamu: 01/1405/2017/4

Vybavuje: Ing. Miroslava Lörincová

Tel: 041/507 65 15, 0917 250 153

E-mail: miroslava.lorincova@rajec.sk

 
 
OZNÁMENIE

O PODANOM ODVOLANÍ

 

 

Mesto Rajec, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), , na základe žiadosti, ktorú dňa 9.5.2017 podal

Miroslav Patúš, Jabloňová 196/4, 015 01 Rajec

vydal dňa 1.7.2020 rozhodnutie pod č.sp. 01/1405/2017/ST/30-Lö na stavbu:

 

 

Stavebné úpravy bytovej jednotky, byt č. 14 v bytovom dome

na pozemku register "C" parc. č. 1070/5 v katastrálnom území Rajec. Proti tomuto rozhodnutiu podal(a)

Miroslav Patúš, Jabloňová 196/4

v zákonnej lehote odvolanie.

 

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podaného odvolania na Mestskom úrade v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec, kancelária č.3, Ing. Miroslava Lórincová (v stránkové dni - termín po telefonickom dohovore z dôvodu možnosti čerpania dovolenky) a vyjadriť sa k podanému odvolaniu do 15 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

K neskôr podaným vyjadreniam sa nebude prihliadať.

Po tomto termíne bude odvolanie postúpené nadriadenému orgánu.

 

 

Ing. Milan Lipka, v. r.

primátor mesta Rajec

 

 

 

Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

 
 

Vyvesené dňa:                                                             Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.


 

Doručí sa verejnou vyhláškou:

 

Miroslav Patúš, Jabloňová súp. č. 196/4, 015 01 Rajec

Alojz Ďurech, Jabloňova súp. č. 196/4, 015 01 Rajec

Stanislava Ďurechová, Jabloňova súp. č. 196/4, 015 01 Rajec

Ondrej Kasman, Jabloňova súp. č. 196/4, 015 01 Rajec

Božena Kasmanová, Jabloňova súp. č. 196/4, 015 01 Rajec

Štefan Mruzek, Jalbloňova súp. č. 196/4, 015 01 Rajec

Jana Dubcová, Jabloňova súp. č. 196/4, 015 01 Rajec

Ing. Kamila Huljaková, Jabloňova súp. č. 196/4, 015 01 Rajec

Zuzana Marčeková, Obchodná súp. č. 100/3, 013 19 Zbyňov

Bc. Katarína Remencová, Ul. K. Kmeťku súp. č. 3165/7, Žilina

Mgr. Ivan Capko, Jabloňova súp. č. 196/4, 015 01 Rajec

Jana Capková, Jabloňova súp. č. 196/4, 015 01 Rajec

Jozef Gablik, Jabloňova súp. č. 196/4, 015 01 Rajec

Štefánia Kováčiková, 1.Mája súp. č. 432/24, Rajec

Katarína Gajdicová, Povrázky súp. č. 212/17, Kunerád, 013 13 Rajecké Teplice

Ing. Vladimír Patúš, Jabloňova súp. č. 196/4, 015 01 Rajec

Katarína Patúšová, Jabloňova súp. č. 196/4, 015 01 Rajec

Ing. Jozef Bôtoš, Rajecká Lesná súp. č. 146, 013 15 Rajecká Lesná

 

dotknuté orgány

OR HaZZ, Nám. požiarnikov súp. č. 1, 010 01 Žilina

BINEKO, spol. s. r. o., Javorová súp. č. 164, 01501 Rajec, Rajec

Ing. Lörincz Ľuboš, Zábrežná súp. č. 496/10, 013 13 Rajecké Teplice

TORVIK, s. r. o., Kollárová súp. č. 700/1, 015 01 Rajec

Spoločenstvo vlastníkov domu č. 196, Jabloňova súp. č. 196, 015 01 Rajec

Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec

 

Na vedomie:

Miroslav Patúš, Jabloňová 196/4, 015 01 Rajec

Ondrej Kasman, Jabloňova súp. č. 196/4, 015 01 Rajec- spoločenstvo vlastníkov domu č. 196 (zverejnenie na nástenke vo vchode BD)

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa