Oznámenie o prerokúvaní Zmien a Doplnkov č. 2 Územného plánu Mesta Rajec

 MESTO RAJEC

MESTSKY URAD RAJEC, NÁMESTIE SNP 2/2, 015 22 RAJEC

 

  

                                                                                                    Občanom,

                                                                                                    fyzickým a právnickým osobám

 

č. 66/2020/OVS-3485                                                                  v Rajci dňa 13.8.2020

 


 VEC: Oznámenie o prerokúvaní Zmien a Doplnkov č. 2 ÚPN Mesta Rajec

 

    Mesto Rajec, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v žnem neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu Mesta Rajec ( ďalej aj len ÚPN Mesta Rajec ) obstarávaním Zmien a Doplnkov č. 2 ÚPN Mesta Rajec.

   V súlade s ustanovením § 22, ods. 1) stavebného zákona predkladá Mesto Rajec Návrh Zmien a Doplnkov č. 2 ÚPN Mesta Rajec na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Návrhu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na oficiálnej stránke mesta www.rajec.info a na Mestskom úrade v Rajci v dňoch pondelok v čase od 8°° hod. do 15°° hod., v utorok a štvrtok od 8°° hod. do 1100 hod., v stredu od 8°° hod. do 16°° hod. a v piatok od 8°° hod. do 1400 hod. po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.

    V súlade s ustanovením § 22, ods. 1) stavebného zákona sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky k Návrhu Zmien a Doplnkov č. 2 ÚPN Mesta Rajec na adresu Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada.

 
 
Ing. Milan Lipka, v. r.
primátor mesta
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa