Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie k ústnemu jednaniu - vybudovanie optickej siete Slovak Telekom, a.s.

Mesto Rajec

SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok

Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec

 

č.j.01/3007/2020                                                                                          dňa   18.08.2020

 

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA

A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU

 

 

Meno (názov) a adresa žiadateľa : Slovak Telekom a.s.

                                                           Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

                                                           IČO : 35763469

 

                                      V zastúpení: Ing. Martin Štiffel

                                                           Profi-NETWORK, s.r.o.

                                                           Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín

 

 

podal dňa 17.07.2020 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu:

 

INS-FTTH-RAJC-00-Rajec-polygon VDSL4

 

 

v meste    Rajec

ulice : Partizánska, Hviezdoslavova, Švermova, Pri Rajčanke, Mudrochova, Fullova,  

          Haškova, Nerudova, Slottova

katastrálne územie : Rajec

na pozemkoch : líniová stavba

 

Stavba rieši vybudovanie optickej siete Slovak Telekom, a.s.

Trasa výkopu bude začínať v existujúcej skrini PODB:RAJC:908-3 na parcele CKN č. 467/8 a v existujúcej skrini PODB:000003:Raje:Frivaldského 4 na parcele CKN č. 1671/1 (EKN 7096). Ďalej trasa pokračuje podľa výkresovej časti do všetkých smerov. Križovania ciest, vjazdov do domov a chodníkov budú riešené pretláčaním.

Dĺžka novej zemnej káblovej trasy : cca 3 750 m.

 

Mesto Rajec , ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §35 a §37 ods.l stavebného zákona a v súlade s ust. §36 ods. 1, 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania o umiestnení stavby všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom.

 

Zároveň nariaďuje na prerokovanie žiadosti:

ústne jednanie dňa 16. septembra 2020 o 10,00 hodine

na Mestskom úrade v Rajci, Nám. SNP 2/2, malá zasadačka na 1. poschodí.

 

  Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom jednaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote (§36 ods. 3 stavebného zákona) neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.

  Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Oddelení IV a ŽP, referát stavebného poriadku Mestského úradu v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec, 1. poschodie č. dverí 6 pred dňom ústneho jednania v stránkové dni a pri ústnom jednaní.

  Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods. 4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rajec.

Vybavuje : Ďurčanská, tel. 041 5076512

                 e-mail: ludmila.durcanska@rajec.sk

 

Projektová dokumentácia je k nahliadnutiu na web. stránke www.rajec.sk

 

Ing. Milan Lipka

primátor mesta Rajec

 

 

Doručí sa:

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Profi-NETWORK, s.r.o., Súvoz 738/1, 911 01 Trenčín

MO SR, Agentúra správy majetku ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica

MV SR, Centrum podpory Žilina, oddelenie telekom. služieb, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina

MDV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina

SVP š.p., Nábrežie I. Krásku 3/834, 921 80 Piešťany

Krajský pamiatkový úrad, Mar. nám. 19, 010 01 Žilina

ORPZ, ODI, Veľká okružná 31, 010 75 Žilina

SSC IV a SC, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1,01001 Žilina

OÚ, odbor krízového riadenia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

OÚ ŽP, odbor vodná správa, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

OÚ ŽP, odbor odpadového hospodárstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

OÚ ŽP, odbor ochrany ovzdušia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

OÚ ŽP, odbor ochrany prírody a krajiny, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

OÚ ŽP, oddelenie EIA, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina

SPP - distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

SSD. a.s., Pri Rajčanke 2927, 010 47 Žilina

Energotel a.s., J. Milca 756/44, 010 01 Žilina

Michlovský, s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany

02 SI. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

UPC B. SL. s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava

OTNS a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava

Žilinský samosprávny kraj, odbor RR, Komenského 48, 011 09 Žilina

SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava

Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava

SEPS a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava

SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava

RK cirkev, farnosť Rajec, Nám. A. Škrábika 41, 015 01 Rajec

PhDr. Mládenek Ivan, Exnárova 22, 821 03 Bratislava

Domanický Jozef, Haškova 7, 015 01 Rajec

Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec

Mesto Rajec - verejná vyhláška
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa