MŽP SR: Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom Veľká Čierna I


MINISTERSTVO

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

 

Bratislava: 10. augusta 2020

Číslo: 7132/2020-1.7/mš

39372/2020

39375/2020

 

ROZHODNUTIE

VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ

 

 

    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako správny orgán podľa § 1 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) v spojení s § 54 ods. 2 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodlo podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom veľká Čierna I v rozsahu celého dobývacieho priestoru" navrhovateľa BEKAM, s.r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, IČO: 36777391, takto:

     Zmena navrhovanej činnosti „Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom veľká Čierna 1 v rozsahu celého dobývacieho priestoru" uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti

 

s a     n e b u d e    p o s u d z o v a ť

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     V súlade s ustanovením § 29 ods. 13 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa určujú nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie:

  1. Na prevoz materiálu používať výhradne zakapotované nákladné vozidlá;
  2. Zmenu navrhovanej činnosti realizovať iba na predmetných parcelách;
  3. Spevnené plochy vrátane príjazdovej komunikácie v bez zrážkovom a suchom období pravidelne polievať;
  4. Čistiť kolesá automobilov pred výjazdom na spevnené komunikácie, resp. úsek znečistený blatom;
  5. Vysadiť obci Rajec 30 ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v obývaných častiach obce po dohode s orgánom ochrany prírody.

 

Odôvodnenie:

     Navrhovateľ, BEKAM, s.r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina, ICO: 36777391, (ďalej len „navrhovateľ"), doručil dňa 13. 03. 2020 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekciu environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len „MŽP SR") podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") oznámenie o  zmene navrhovanej činnosti „Banská činnosť pre ložisko dolomitov lom veľká Cierna 1  v rozsahu celého dobývacieho priestoru" (ďalej len „zmena navrhovanej činnosti") vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.

   MŽP SR upovedomilo listom č. 7132/2020-1.7/mš, 17720/2020, 17721/2020 zo dňa 08. 04. 2020 podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") známych účastníkov konania, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo podľa § 18 ods. 2 správneho poriadku správne konanie vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie.

   MŽP SR podľa § 29 ods. 6 zákona zaslalo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti povoľujúcemu orgánu, dotknutému orgánu, dotknutým obciam a rezortnému orgánu, a zároveň vyzvalo na doručenie stanoviska v zákonom stanovenej lehote.

   Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bolo zverejnené na webovom sídle MŽP SR, na adrese:

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/banska-cinnost-dolomitov-pre-lozisko-dolomitov-

lom-velka-cierna-i-v-ro

 

Popis zmeny navrhovanej činnosti

   Už existujúca navrhovaná činnosť „Lom Veľká Čierna I" je podľa prílohy č. 8 zákona zaradená do kapitoly:

č. 1. Ťažobný priemysel:

Pol.

Činnosť, objekty a zariadenia

Prahové hodnoty

 

číslo

 

Časť A

Časť B

 

 

(povinné

(zisťovacie

 

 

hodnotenie)

konanie)

11.

Lomy a povrchová ťažba a úprava

od 200 000 t/rok

od 100 000 t/rok do

 

kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku

alebo od 10 ha

200 000 t/rok alebo

 

 

záberu plochy

od 5 ha do 10 ha

 

 

 

záberu plochy

    Zmena navrhovanej činnosti je priamo naviazaná na už existujúcu navrhovanú činnosť „Lom Veľká Čierna I". Lokalizácia záujmového územia:


VUC:               Žilinský kraj

Okres:            Žilina

Obec:              Veľká Čierna, Rajec

Miestna časť:  lom Veľká Čierna


Stručný popis súčasného stavu

   Situovanie záujmovej lokality podľa katastra nehnuteľností Slovenskej republiky: obec Veľká Čierna, dobývací priestor (ďalej len „DP") Veľká Čierna I, katastrálne územie: Veľká Čierna, Rajec, parcelné čísla pozemkov C - KN : Celý DP, katastrálne územie Veľká Čierna parcely C - KN: 758/48, 707/1, 707/4, 707/5, 707/6, 708/1, 708/2, 790/1, 790/2, 790/3, 790/5, 790/6, 790/7, 790/8, 790/9, 790/10, 790/11, 790/1, 791/2, 791/3, 791/4, 791/5, 791/7, 791/20 791/21,791/22, 791/23, 791/24, 791/25, 791/26, 791/27, celý DP, katastrálne územie Rajec C - KN: 2751, 2752/1, 2752/2, 2752/3.

   Výhradné ložisko dolomitov, na ktorom je vyčlenený súčasný DP Veľká Čierna I bolo určené Osvedčením o výhradnom ložisku Veľká Čierna - Petrová, č. 60/16-5022/91, por. č. 2, ktoré vydal Slovenský geologický úrad Bratislava, dňa 25. 03. 1991.

   Následne bolo určené chránené ložiskové územie Veľká Čierna I, rozhodnutím č. 2829/63/Bu-Oz/1991, ktoré vydal Obvodný banský úrad (ďalej len „OBÚ") v Banskej Bystrici, dňa 08. 01. 1992. V roku 1995 bol určený DP rozhodnutím o určení DP Veľká Čierna I, č. 2853/1994, ktoré vydal OBÚ v Banskej Bystrici, dňa 02. 06. 1995. Hranice chráneného ložiskového územia Veľká Čierna I, tvoria na povrchu uzavretý nepravidelný šesť - uholník s rozlohe 172 896 m2, ktoré sú takmer totožné s hranicami DP Veľká Čierna I, ktorý tvorí na povrchu uzavretý nepravidelný sedemuholník s rozlohe 177 247 m2..

   V súčasnosti navrhovateľ vykonáva banskú činnosť v DP Veľká Čierna I na základe rozhodnutia o povolení banskej činnosti v DP Veľká Čierna I, na roky 09/2013 - 12/2025, č. 42 - 42/2014, ktoré vydal OBÚ v Prievidzi, dňa 10. 01. 2014, podľa plánu otvárky, prípravy a dobývania (ďalej len „POPD") pre lom Veľká Čierna I na roky 09/2013 - 12/2025 vypracovaného v máji 2013 a rozhodnutia o povolení banskej činnosti - dobývanie výhradného ložiska dolomitu v DP Veľká Čierna I, č. 202-2388-2018, ktoré vydal OBÚ v Prievidzi, dňa 17. 10. 2018, podľa POPD ložiska dolomitu v DP Veľká Čierna I, vypracovaného GeoBan.

  Surovinu ložiska tvoria hlavne dolomity stredného až vrchného triasu a predstavujú jedinú surovinu ložiska. Z podložia v západnej časti lomu vychádzajú vápenito - hlinité vrstvy vhodné ako závážkový inertný materiál. Podložie ložiska nebolo overené. Surovina ložiska je horizontálne uložená a je členená zlomami so strmým úklonom na dve významné kryhy a množstvo menších. Surovina ložiska je homogénna. Ložisková surovina - dolomity, vystupuje v dvoch celkoch, ktoré zodpovedajú blokom zásob, ktoré sú morfologicky samostatné, oddelené terénnou depresiou.

   K 01. 12. 1989 bolo na ložisku overených 8 763 718 t bilančných zásob v kategórii C2, ktoré zodpovedajú podmienkam využiteľnosti výhradných ložísk podľa všeobecných kondícii. Tým bola splnená požiadavka na preskúmanosť ložiska výhradného nerastu pre vydanie Osvedčenia o výhradnom ložisku Veľká Čierna - Petrová, č. 60/16-5022/91, por. č. 2, ktoré vydal Slovenský geologický úrad Bratislava, dňa 25. 03. 1991.

Rozdelenie pozemkov podľa etáp:

   Zmena činnosti v DP si vyžaduje v etape do 31. 12. 2025: parcelné čísla pozemkov C - KN, katastrálne územie Veľká Čierna: 790/3 790/5, 790/6, 790/8, 791/2, 791/3, 791/4, 791/5, 791/7, 791/20, 791/22, 791/23.

Parcelné čísla pozemkov C - KN, katastrálne územie Rajec: 2751, 2752/1, 2752/2, 2752/3, vytvorené geometrickým plánom č. 30/2017, zo dňa 10. 03. 2017, vyčlenené z parciel 2751 a 2752/1, 2751/3 a 2752/7, o výmere 20 002 m2.

   Zmena činnosti v DP si vyžaduje v etape po 31. 12. 2025: parcelné čísla pozemkov C -KN, katastrálne územie Veľká Čierna, okrem pozemkov uvedených v etape do roku 2025 aj parcely č.: 707/1, 707/5, 707/6, 708/1, 708/2, 790/2, 790/7, 790/9, 790/10, 790/11, 791/1, 791/21, 791/24, 791/25, 791/26, 791/27.

   Parcelné čísla pozemkov C - KN, katastrálne územie Rajec: 2751, 2752/1 a pozemky uvedené v etape do roku 2025.

   Zmena navrhovanej činnosti je situovaná v DP Veľká Čierna I, ktorý bol určený OBÚ v Banskej Bystrici, rozhodnutím o určení DP Veľká Čierna I, č. 2853/1994 dňa 02. 06. 1995. DP tvorí na povrchu uzavretý sedem uholník s rozlohe 177 247, 5 m2. Nachádza sa v katastrálnom území obcí Veľká Čierna a Rajec, po pravej strane štátnej cesty II/517 Rajec - Považská Bystrica, asi 5 km od mesta Rajec a asi 2 km od obce Veľká Čierna. Prístup do lomu je vedený po spevnenej účelovej komunikácií zo štátnej cesty II. triedy č. 517. Ložisko je v súčasnosti rozfárané. Súčasná lomová stena je otvorená šiestimi ťažobnými rezmi E 570, E 560, E 545, E 535, E 518 a E 503.

   Pre ťažobné účely podľa POPD bude potrebné v rámci otvárkových a prípravných prác vykonať odlesnenie a skrývkové práce na novom zábere územia, na parcelách C - KN v k. ú. Rajec, parc. č. 2757, 2752/1 a v k. ú Veľká Čierna C - KN parc. č. 791/1 vedené v druhu: lesné pozemky, ktoré je potrebné vyňať z plnenia funkcii lesa na celej ich ploche 7, 27 ha so zachovaním 4 m širokého ochranného pásma od susedných pozemkov.

   V tejto časti nového záberu plochy pre dobývanie dolomitov bude potrebné vykonať odlesnenie - výrub drevín a skrývkové práce - zhrnutie humóznej vrstvy v predpokladanej hrúbke asi 0,5 m a následnú odťažbu zahlinených dolomitov (technologickej skrývky) vhodných na zásypové práce, po „čisté" dolomity.

    Po vykonaní skrývkových prác sa začne s odťažbou najvrchnejšieho ťažobného rezu a po vytvorení dostatočného predpolia sa začne s odťažbou nižšieho ťažobného rezu a obdobne ďalších ťažobných rezov za predpokladu dodržania predpísaných parametrov ťažobných rezov. Posunutím hranice skrývky a plánovanou odťažbou ťažobných rezov bude vytvorené predpolie pre ťažbu v nižších ťažobných rezoch. POPD budú riešiť nadväznosť na konečný - záverný plánovaný stav ťažobnej steny na roky 2013 - 2025, 2018 - 2025 a po roku 2025 po hranicu nového záberu plochy. Pred vykonaním skrývkových prác bude potrebné geodeticky vytýčiť katastrálne hranice predmetných pozemkov.

Požiadavky na vstupy  

Záber krajinného priestoru

   Z hľadiska súčasnej štruktúry krajiny sú navrhované zmeny situované v DP Veľká Čierna I na území s funkčným využitím pre plochy povrchovej ťažby a úpravy kameňa (územný plán obce Rajec, územný plán Vyššieho územného celku Žilina).

    Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je pokračovať v plánovanej ťažbe stavebného kameňa (dolomitov) v určenom DP Veľká čierna I na nevyťaženom priestore vytvorením ťažobných etáží nadväzujúcich stávajúce a dočisťovanie existujúcich ťažobných etáží a ich prípravu na systematickú ťažobnú činnosť na stenovom lome. Celkový nárast rozlohy ťažobného priestoru v určenom DP dosahuje 9, 8 ha a predpokladané množstvo vydobytého nerastu za rok bude 198 000 t.  

Záber poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov

   Zmena navrhovanej činnosti je situovaná v DP Veľká Čierna I na v území, ktoré nie je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Pozemky na rozlohe 9, 27 ha plánovanej zmeny v ťažbe dolomitov sú evidované v katastri nehnuteľností ako lesné pozemky a ostatná plocha (ostatná plocha - pozemky na ktorých je už vykonávaná banská činnosť).  

Zmena navrhovanej činnosti si vyžaduje v etape do 31. 12. 2025

   Zmena navrhovanej činnosti v tejto etape rieši rozšírenie plochy činnosti o 20 002 m2, východným smerom do k. ú. Rajec, od hranice v súčasnosti povolenej činnosti. V dotknutej rozšírenej časti ložiska sú vyčlenené pozemky C - KN parc. č. 2751/3 a 2752/7 vedené v druhu: lesné pozemky, ktoré sú dočasne vyňaté z plnenia funkcií lesov na dobu 20 rokov pre účely dobývania výhradného ložiska dolomitu v DP Veľká Čierna I, do 31. 12. 2038, v zmysle rozhodnutia č. OU-ZA-PLO-2018/042596/VAL, ktoré vydal Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, dňa 31. 12. 2018.

   V tejto časti nového záberu plochy pre dobývanie dolomitov bude potrebné vykonať odlesnenie - výrub drevín a skrývkové práce - zhrnutie humóznej vrstvy v predpokladanej hrúbke asi 0, 5 m a následnú ťažbu zahlinených dolomitov (technologickej skrývky) vhodných na zásypové práce, po „čisté" dolomity. Po vykonaní skrývkových prác sa začne s ťažbou najvrchnejšieho ťažobného rezu E 570 a po vytvorení dostatočného predpolia sa začne s ťažbou nižšieho ťažobného rezu E 550, o obdobne ťažobného rezu E 530 a E 510, za predpokladu dodržania predpísaných parametrov ťažobných rezov .  

Zmena činnosti si vyžaduje v etape po 31. 12. 2025

   Zmena navrhovanej činnosti v tejto etape rieši rozšírenie plochy činnosti o 72 700 m2, východným smerom do k. ú. Rajec, od hranice v súčasnosti povolenej činnosti. V dotknutej rozšírenej časti ložiska sú vyčlenené pozemky C - KN parc. č. 2751, 2752/1 v k. ú. Rajec a pozemky C - KN parc. č. 791/1 v k. ú. Veľká Čierna vedené v druhu: lesné pozemky, ktoré budú dočasne vyňaté z plnenia funkcií lesov na dobu 20 rokov pre účely dobývania výhradného ložiska dolomitu v DP Veľká Čierna I na základe rozhodnutia príslušného orgánu Okresného úradu Žilina, pozemkový a lesný odbor.

    Po ukončení ťažobných prác po 31. 12. 2025, bude stav zásob dolomitov na ložisku Veľká Čierna - Petrová, v hraniciach DP Veľká Čierna I k 31. 12. 2025 ponížený maximálne o 1 400 000 t dolomitov, t. j. maximálne do 200 000 t ročne, v nadväznosti na predchádzajúce POPD a stav zásob k 31. 12. 2025 bude minimálne 6 060 000 t.  

Chránené územia, chránené stromy a pamiatky

   Zmena navrhovanej činnosti svojim situovaním v krajine nezasahuje do chránených území, chránených krajinných prvkov, prírodných pamiatok, chránených stromov podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Umiestnenie záujmového územia je situované v existujúcom DP Veľká Čierna I, ktorý dosahuje výmeru 17,73 ha cca 2 km východne od obytnej časti obce Veľká Čierna a cca 5 km od obytnej časti mesta Rajec, vo využívanom lome Veľká Čierna. Lom Veľká Čierna I susedí na juhozápade za cestou II/517 s prevádzkou kameňolomu Baranová a vo vzdialenosti 650 m v smere na juh v členitej lesnej krajine s kameňolomom Rajec. DP Veľká Čierna I je súčasťou územia s funkčným využitím pre plochy povrchovej ťažby a úpravy kameňa.

Výrub drevín

   Zmena navrhovanej činnosti si vyžaduje v etape do 31. 12. 2025 vykonať odlesnenie a skrývkové práce na novom zábere územia, na parcelách C - KN v k. ú. Rajec parc. č. 2751/3 a 2752/7 vedené v druhu: lesné pozemky, ktoré je potrebné vyňať z plnenia funkcii lesa na celej ich ploche 20 002 m2.

   Zmena navrhovanej činnosti si vyžaduje v etape po 31. 12. 2025 vykonať odlesnenie a skrývkové práce na novom zábere územia, na parcelách C - KN parc. č. 2751, 2752/1 v k. ú. Rajec a pozemky C - KN parc. č. 791/1 , v k. ú. Veľká Čierna vedené v druhu: lesné pozemky, ktoré je potrebné vyňať z plnenia funkcii lesa na celej ich ploche cca 7, 27 ha.  

Ochranné pásma

   Zmena navrhovanej činnosti nevstupuje do ochranných pásiem.

Spotreba vody

   Prevádzka lomu nie je pripojená na verejný vodovod, zdrojom vody je vŕtaná studňa s priemerom 200 mm a hĺbkou 80 m. Z hľadiska výdatnosti je tento zdroj vody postačujúci pre zabezpečenie dostatočného množstva úžitkovej vody pre administratívne priestory aj sociálne zariadenie ťažobnej prevádzky.  

Potreby surovín

   Zmenou navrhovanej činnosti nevznikajú požiadavky na nové suroviny. Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je pokračovanie ťažby a úpravy dolomitu v lome Veľká Čierna I s vybudovaným technologickým zázemím a vyriešenou dopravnou situáciou napojenia na verejnú dopravnú sieť. Ročná ťažba neprekročí hranicu 198 000 t/rok, teda približne 73 480 m3/rok, pri objemovej hmotnosti suroviny 2, 02 t/m3

Energetické zdroje

   Prevádzka je elektrifikovaná. Elektrická energia sa využíva iba na napájanie administratívnych a sociálnych objektov a tiež dvoch stĺpov pre osvetlenie parkoviska pred kanceláriou

Nároky na dopravu a inú infraštruktúru

   Dopravne je lom Veľká Čierna I napojený cez vnútroareálové komunikácie križovatkou zo štátnej cesty II/517 Rajec - Považská Bystrica. Vstup do areálu je zo spevnenej účelovej komunikácie, cez vstupnú závoru, odkiaľ je vedená všetka doprava.

   Predpokladané dopravné frekvencie odvodené z uvažovanej ročnej ťažby a kapacít spracovateľskej linky:

   Ťažba: 198 000 t/rok;

   Počet expedičných dní: 220 dní v kalendárnom roku;

   Expedičná doba: 6,00 - 18,00 h v pracovných dňoch;

   Priemerná denná frekvencia: 35 nákladných vozidiel/deň.

 

   Areálovú dopravu v lome zabezpečujú nákladné vozidlá, ktorými sa dopravuje rozpojená surovina z jednotlivých ťažobných rezov na technologickú linku úpravy suroviny.

Pomerné rozloženie dopravy do transportných smerov je zrejmé z nasledujúceho popisu:

   - 65 % smer Žilina - automobilová doprava,
   - 15 % smer Prievidza - automobilová doprava,
   - 20 % smer Považská Bystrica - automobilová doprava.

 

   Súčasný počet dopravných prostriedkov na prepravu produktov dosahuje cca 35 nákladných vozidiel/deň.

Napojenie na technickú infraštruktúru

   Hlavné prívody energií sú v DP Veľká Čierna vybudované.

Údaje o výstupoch

   Účelom zmeny navrhovanej činnosti je pokračovať v plánovanej ťažbe stavebného kameňa (dolomitov) v rozsahu určeného DP Veľká Čierna I na nevyťaženom priestore vytvorením ťažobných etáží nadväzujúcich na existujúce etáže. Celkový nárast rozlohy ťažobného priestoru v určenom DP dosahuje 9,8 ha a predpokladané množstvo vydobytého nerastu za rok bude cca 198 000 t.

Emisie do ovzdušia

   Proces otvárky a prípravy na dobývanie predstavuje špecifiká činností oproti etape prevádzky a viac rušivých faktorov pre okolie dotknutého územia. Obdobie pôsobenia nepriaznivých faktorov sa viaže na predpokladaný čas odlesnenia a skrývkových prác na novom zábere územia v etapách do 31. 12. 2025 a po 31. 12. 2025. Až po vykonaní skrývkových prác sa začne s ťažbou od najvrchnejšieho ťažobného rezu. Z hľadiska intenzity pôsobenia rušivých faktorov je významná prvá etapa terénnych úprav a odvoz materiálu. Činnosti súvisiace s odkrývkovými prácami budú produkovať predovšetkým hluk sekundárnu prašnosť a emisie z dopravy a strojných zariadení. Tieto nepriaznivé faktory možno zmierniť vhodnými organizačnými opatreniami s využitím danosti dotknutého územia a širšieho okolia. Negatívne sprievodné javy činnosti v území majú priestorové a časové ohraničenie a vzhľadom na situovanie DP a vzdialenosť od sídelných jednotiek okolitých obcí nie je predpoklad ich pôsobenia na obyvateľstvo obcí.

Orientačný výpočet emisie tuhých znečisťujúcich látok

   Ročne sa bude manipulovať najviac s 198 000 t suchej rúbaniny. Počet prevádzkových dní je 250. Denne sa bude manipulovať s 792 tonami. Ak uvažujeme o konštelácii pre vlhkosť rúbaniny 1,5 - 2 hm % a proces nakládky a vykládky rúbaniny, primárne a sekundárne drvenie, triedenie a presypy dopravných pásov, potom suma predpokladaných emisií je 29, 9 g tuhých znečisťujúcich látok na 1 tonu manipulovaného kameňa.

   Emisie tuhých znečisťujúcich látok je 21, 528 kg/deň resp. (5, 382 t/rok), čo predstavuje orientačne priemerný denný nárast imisie na záveternej strane počas pracovného dňa približne vo výške 80 ug.m-3.

   Doprava po vnútroareálových komunikáciách lomu je líniovým zdrojom znečisťovania. Imisné prírastky plynných škodlivín je možné považovať za nízke, vzhľadom na konfiguráciu terénu, vzdialenosť obytnej zóny, útlmový účinok vegetačnej bariéry medzi lomom a vzdialenými sídelnými útvarmi Veľká Čierna a Rajec. Sekundárna prašnosť z dopravy je eliminovaná organizáciou prác, kropením a čistením komunikácií. Doprava hotových výrobkov z priestoru expedičných skládok zostane nezmenená.

Emisie do vôd

   Z hydrogeologického hľadiska ide o ložisko s veľmi jednoduchými hydrogeologickými pomermi, lom sa nachádza nad miestnou eróznou bázou, ložisko nie je zvodnelé. Doplňovanie zásob podzemnej vody je len z atmosférických zrážok. Hladina podzemnej vody je pod najnižšou ťažobnou úrovňou. Prípadné prítoky podzemných vôd budú riešené odtokom. V období sucha je ložisko prakticky bez vody. Dislokácia, zvetralosť a porušenie hornín umožňuje rýchlu infiltráciu zrážkových vôd. Zrážková voda vsakuje do hlbších častí dolomitového masívu s dobrou puklinovou priepustnosťou, alebo je odvádzaná rigolmi z DP.

Odpadové hospodárstvo

    Navrhovaná technológia uvedená v POPD pre ložisko dolomitov v DP Veľká Čierna I rieši odstraňovanie a ukladanie skrývkových humusových vrstiev v priebehu vykonávania ťažobných prác a ich následné využitie pri prevádzke lomu a tiež pri ukončení banskej činnosti a rekultivácii. Preto počas otvárky a prípravy neotvorených častí DP budú produkované malé množstvá predovšetkým odpadov pochádzajúcich z ťažby nerastov a kameňa.

   Produkované odpady nebudú skladované v DP, ale na základe zmluvných vzťahov s oprávnenými osobami budú odvážané primárne na materiálové zhodnotenie. V prípade druhov odpadov, ktoré nie je možné zhodnotiť budú odovzdané na zneškodnenie.

Nakladanie s odpadmi počas realizácie banskej činnosti

   Odpady, ktoré je možné uskladniť v nádobách (15 01 10, 15 02 02, 20 03 01) budú dočasne uložené v nádobách na to určených (napr. kontajneroch, smetných nádobách a pod.) a budú zabezpečené proti odcudzeniu. Vývoz odpadov bude zabezpečený zmluvne s oprávnenou osobou s pravidelným odvozom primárne na materiálové zhodnotenie. V prípade druhov odpadov, ktoré nie je možné zhodnotiť, budú odovzdané na zneškodnenie.

Hluk a vibrácie

   V širšom záujmovom území sa nachádzajú zdroje hluku umiestnené v prevádzkach vykonávajúcich banskú činnosť v kameňolome Veľká Čierna I, kameňolome Baranová a kameňolome Rajec (situácia umiestnenia je vyobrazená v grafickej časti tohto oznámenia). Líniovým zdrojom hluku je automobilová doprava na ceste II/517, ktorá je vedená v blízkosti uvedených prevádzok ťažby dolomitov a je tiež zbernou komunikáciou pre obslužnú dopravu týchto prevádzok. Hluk v tomto krajinnom priestore pochádza z banskej činnosti, priemyselnej výroby dolomitov a z cestnej dopravy. Zmena navrhovanej činnosti je situovaná cca 2 km východne od obytnej časti obce Veľká Čierna a cca 5 km od obytnej časti mesta Rajec vo využívanom lome Veľká Čierna I.

Na záujmovej lokalite budú vyskytovať tieto zdroje hluku:

   -  hluk z vnútroareálovej cestnej dopravy na účelových komunikáciách v DP,

   -  priemyselný hluk z existujúcej banskej činnosti v DP,

   -  hluk z cestnej dopravy, ktorého intenzita sa významne nezmení oproti existujúcemu (nezvýšia sa významne prejazdy nákladných motorových vozidiel),

   -  priemyslové zdroje hluku z výrobnej technológie úpravy dolomitov.

   Trhacie práce malého rozsahu bude vykonávať strelmajster s platným oprávnením a odbornosťou pre povrchové dobývanie. Postup ťažby na jednotlivých ťažobných rezoch bude organizovaný tak, aby bol na ťažobných rezoch dostatočný predstih, dodržaná bezpečná šírka plošín ťažobných rezov a bolo možné využívať trhacie práce malého rozsahu s využitím dovolenej celkovej max. nálože 200 kg trhavín.

   Hluk z trhacích prác malého rozsahu je vnímateľný v dotknutej obci Veľká Čierna, v meste Rajec je vzhľadom na konfiguráciu terénu a vzdialenosť vnímateľný len v situáciách priaznivých pre šírenie epizodických hlukových javov. Počas bežnej prevádzky produkujú hluk a vibrácie technologické ťažobné, výrobné a manipulačné mechanizmy a nákladné vozidlá. Na základe analógie sa hladina hluku ťažobného zariadenia a dopravníkov a ďalších technologických jednotiek úpravy odhaduje 85 až 90 dB. S ohľadom na vzdialenosť, konfiguráciu terénu, útlmový účinok bariér, sa nepredpokladá negatívne akustické pôsobenie prevádzky na najbližšie obytné zóny vzdialené cca 2 km Veľká Čierna, 5 km Rajec.

Vibrácie

    Potencionálnym zdrojom vibrácií je činnosť ťažkých banských mechanizmov, trhacie práce, preprava ťažkými nákladnými vozidlami. Technologické zariadenia pri výrobe dolomitov budú produkovať vibrácie predovšetkým v mieste prevádzkovania. Prenos vibrácií do okolia mimo prevádzku technologických zariadení nie je vzhľadom na situovanie činnosti a miestne podmienky pravdepodobný. Trhacie práce malého rozsahu pre primárne rozpojovanie hornín majú seizmické účinky, budú teda zdrojom vibrácií, ktoré sa horninovým prostredím šíria do okolia (tzv. technická seizmicita). Trhacie práce veľkého rozsahu nie sú v DP Veľká Čierna I povolené a nebudú sa realizovať.

K predloženému oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zaslali stanovisko (skrátené znenie):

> Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, (list č. 6083/2020-5.3, 19907/2020 zo dňa 30. 04. 2020) uvádza, že v katastri dotknutej obce Rajec sa eviduje jedna pravdepodobná environmentálna záťaž ZA (010) Rajec - bývalá skládka tuhého komunálneho odpadu, nakoľko sa však nachádza v opačnom smere prúdenia podzemných vôd, nie je predpoklad negatívneho ovplyvnenia záujmového územia. Ďalej v stanovisku poukazuje na plošné a objemové parametre zmeny navrhovanej činnosti, ktoré sa približujú hraničným hodnotám.

   Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie. MŽP SR uvádza, že hodnoty uvedené navrhovateľom spadajú do prílohy č. 8 zákona a tie sú zaradené do kapitoly, časť B - zisťovacie konanie. MŽP SR akceptuje názor, že nie je predpoklad negatívneho ovplyvnenia zmeny navrhovanej činnosti environmentálnou záťažou ZA (010) Rajec.

>    Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia (list č. 7132/2020-17, 23050/2020 zo dňa 18. 05. 2020) popisuje plánovaný proces zmeny navrhovanej činnosti, uvádza, že zmena navrhovanej činnosti je začlenená ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia odporúča v závere svojho stanoviska uvedenú zmenu navrhovanej činnosti posudzovať podľa zákona.

   Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR akceptuje stanovisko. MŽP SR uvádza názor, že zmenou navrhovanej činnosti nedôjde k navýšeniu ročného objemu ťaženého materiálu, len k záberu nového územia, ktoré je súčasťou určeného DP, a preto nie je predpoklad vzniku nových negatívnych vplyvov na ovzdušie alebo ich nárastu.

>    Mesto Rajec (list č. 65/2020/OVS-1903 zo dňa 07. 05. 2020) neuvádza vo svojom stanovisku žiadne pripomienky, požaduje dodržiavanie platnej legislatívy z oblasti ochrany životného prostredia a odpadového hospodárstva. Mesto Rajec uvádza názor, že zmena navrhovanej činnosti významnou mierou nezvyšuje zaťaženie jednotlivých zložiek životného prostredia do takej miery, že by spôsobovala prekročenie noriem kvality životného prostredia.

   Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR akceptuje stanovisko Mesta Rajec a považuje jeho stanovisko za súhlasné.

>    Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia (list č. OU-ZA-OKR1-2, 020/023066-002 zo dňa 29. 04. 2020) uvádza, že k predmetnej zmene navrhovanej činnosti nemá pripomienky ani námietky.

   Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie stanovisko na vedomie.

>    Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie (list č. OU-ZA-OSPZ3-2020/024054-003 zo dňa 01. 10. 2020) postúpil podanie Združenie domových samospráv, doručené dotknutému orgánu elektronicky dňa 20. 04. 2020).

   Vyjadrenie MŽP SR: zaradilo stanovisko Združenia domových samospráv do spisu.

>    Žilinský samosprávny kraj, oddelenie územného plánovania a životného prostredia (list č. 04847/2020/ORR-2 zo dňa 04. 05. 2020) ako dotknutý orgán upozorňuje, že zmena navrhovanej činnosti sa nachádza v ochrannom pásme II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov.

   Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR uvádza, že vplyvy na životné prostredie vrátane podzemnej a povrchovej vody sú vyhodnotené na stranách č. 55 a 56 oznámenia o zmene navrhovanej činnosti. Geologicko-prieskumnými prácami v minulých etapách ťažby ako aj samotnou realizovanou ťažbou neboli zistené významné zdroje podzemných vôd (najbližšie 3 km) a ani negatívne vplyvy na tento zdroj.

>    Združenie domových samospráv (elektronické podanie zo dňa 20. 04. 2020, v nezmenenom znení, kurzívou) zaslalo nasledujúce stanovisko:

   K predstavenému zámeru „Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel a výkup železných a neželezných kovov"predkladáme nasledovné stanovisko:

1. Podľa §17 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „(1) Každý je povinný, predovšetkým opatreniami priamo pri zdroji, prechádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti na životné prostredie. (2) Každý, kto využíva územia alebo prírodné zdroje, projektuje, vykonáva alebo odstraňuje stavby, je povinný také činnosti vykonávať len po zhodnotení ich vplyvov na životné prostredie a zaťaženie územia, a to v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými predpismi. (3) Každý, kto hodlá zaviesť do výroby, obehu alebo spotreby technológie, výrobky a látky, alebo kto ich hodlá dovážať, je povinný zabezpečiť, aby spĺňali podmienky ochrany životného prostredia a aby v prípadoch ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi boli posúdené z hľadiska ich možných vplyvov na životné prostredie."

Žiadame navrhovateľa, aby zhodnotil vplyv predmetného zámeru a to z hľadiska nasledovných ustanovení osobitných zákonov:

a) Žiadame podrobne rozpracovať a vyhodnotiť v textovej aj grafickej časti dopravné
napojenie, ako aj celkovú organizáciu dopravy v území súvisiacom s navrhovanou činnosťou v
súlade s príslušnými normami STN a Technickými podmienkami TP 09/2008, TP 10/2008.
Žiadame vyhodnotiť dopravno - kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a
metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010, Metodika
dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce
križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy
vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z
koncepčných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od
uvedenia stavby do prevádzky). Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené
investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku dynamickej
dopravy.

    Vyjadrenie MŽP SR: Dopravne je lom Veľká Čierna napojený cez vnútroareálové komunikácie križovatkou zo štátnej cesty II/517 Rajec - Považská Bystrica. Z hľadiska širších vzťahov nedôjde k významnému zvýšeniu dopravnej záťaže v regióne., zmena v intenzite dopravy je málo významná.

b) Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením
príslušnej normy STN 73 6110. Žiadame tak preukázať, že nie je potreba realizovať vynútené
investície a zároveň, že nedochádza k nadmernému zaťaženiu územia v dôsledku statickej
dopravy.

   Vyjadrenie MŽP SR: Statická doprava sa zmenou navrhovanej činnosti nemení. Zmena navrhovanej činnosti si nevyžaduje výstavbu odstavných a parkovacích plôch.

c) Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná
zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti a preukázať tak
znižovanie zaťaženia územia dopravou vytvorením predpokladov na využívanie hromadnej
dopravy.

   Vyjadrenie MŽP SR: DP Veľká Čierna I je napojený na komunikáciu II. triedy č. 517. Obsluha blízkych obcí je zabezpečená verejnou autobusovou prevádzkou.

d) Vyhodnotiť dostatočnosť opatrení v zmysle spracovaného dokumentu ochrany prírody podľa
§ 3 ods.3 až ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z..

   Vyjadrenie MŽP SR: Zmena navrhovanej činnosti nezasahuje do chránených území, chránených krajinných prvkov, prírodných pamiatok, chránených stromov podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Zmena navrhovanej činnosti je situovaná vo vytýčenom DP Veľká Čierna I.

e)  Žiadame vyhodnotiť súlad výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti s ochranou zelene v
súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody, STN 83 7015 Práca s pôdou, STN 83 7016
Rastliny a ich výsadba a STN83 7017 Trávniky a ich zakladanie tak, aby sa preukázala ochrana
krajinných zložiek v zmysle zákona OPK č.543/2002 Z. z.; preukázať ochranu existujúcej
zelene, a to počas výstavby a aj prevádzky stavby.

   Vyjadrenie MŽP SR: Požiadavka nevychádza z podrobného opisu záujmovej lokality a opisu technického riešenia zmeny navrhovanej činnosti a nemá vo vzťahu k predmetu činnosti opodstatnenie.

f)  Žiadame dôsledne rešpektovať a postupovať podľa Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES;
najmä vyhodnotiť vplyv na životné prostredie a jeho zložky podľa článku 4.7 Rámcovej smernice o vode, ktorá je transponovaná do národnej legislatívy a jej slovenská transpozícia je právne záväzná (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/implementacia-smernic-eu/). Za týmto účelom žiadame vyhodnotiť primárne posúdenie vplyvov na vody príslušnými metodikami CIS pre aplikáciu Rámcovej smernice o vode č. 2000/60/ES (http://ec.europa.eu/environment/water/waterframework/facts_figures/guidance_docs_en.htm ) a tak preukázať, že v dôsledku realizácie zámeru nemôže byť zhoršená kvalita vôd a vodných útvarov; rovnako žiadame preukázať, že realizáciou zámeru sa nenaruší prirodzení vodná bilancia ani prirodzené odtokové pomery v území.

   Vyjadrenie MŽP SR: Celkové technické riešenie je navrhnuté v súlade s Rámcovou smernicou o vode a platnými právnymi predpismi ochrany životného prostredia. Zmena navrhovanej činnosti nepredpokladá nepriaznivý vplyv na množstvo a kvalitu podzemných vôd.

g) Dokumentáciu pre primárne posúdenie vplyvov na vody podľa §16a Vodného zákona v ďalšej projekčnej fáze žiadame spracovať metodikou (http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/downloadDocument?documentI d=441).

   Vyjadrenie MŽP SR: Pripomienku berie MŽP SR na vedomie, je legislatívneho charakteru. Zmena navrhovanej činnosti je navrhovaná tak, aby nedošlo k nepriaznivým vplyvom na podzemné a povrchové vody. Ochrana podzemných a povrchových vôd a zabránenie nežiaducemu úniku škodlivých látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd vyplýva z legislatívnych požiadaviek uvedených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch, pričom ich dodržiavanie je jednou z povinností navrhovateľa, resp. realizátora výstavby a prevádzky zmeny navrhovanej činnosti alebo budúcich vlastníkov nehnuteľností.

h) Žiadame definovať najbližšiu existujúcu obytnú, event. inú zástavbu s dlhodobým pobytom
osôb v okolí navrhovanej činnosti, vo väzbe na hlukové, rozptylové vplyvy, dendrologický
posudok a svetlotechnický posudok a vyhodnotiť vplyv jednotlivých emisií a imisií na tieto
oblasti s dlhodobým pobytom osôb a preukázať, že nebudú vystavený nadmernému zaťaženiu.

   Vyjadrenie MŽP SR: Zmena navrhovanej činnosti je umiestnená v DP Veľká Čierna I a priamo sa nedotýka sídelných jednotiek dotknutých obcí. Sídelné útvary sa nachádzajú vo vzdialenosti asi 2 km od obce Veľká Čierna a 5 km od mesta Rajec. Konfigurácia a zalesnenie okolitého terénu eliminujú akustické pôsobenie hluku a tvoria clonu. Nie je predpoklad, že zmena navrhovanej činnosti bude novým alebo významným zdrojom hluku, nakoľko predmetom zmeny navrhovanej činnosti je iba záber nových parciel pričom nebude navyšovaná intenzita ťažby.

i)   Osobitne žiadame vyhodnotiť a analyzovať čistotu ovzdušia a vplyv zámeru na neho v tejto
súvislosti osobitne analyzovať vplyv pevných častíc PM 10, PM 2,5. Vplyv častíc na ľudské
zdravie je pritom už dlhodobo považované za jedno z najpodstatnejších kritérií a parametrov
emisných štúdií s vplyvom napríklad na alergické ochorenia, ktoré majú v súčasnosti stúpajúcu
tendenciu. Okrem vyššej úmrtnosti, zlá kvalita ovzdušia spôsobuje aj pokles našej schopnosti
sústrediť sa, pracovať či častejšie absencie v práci a v škole. Zvýšeným koncentráciám
drobných prachových častíc PM 2,5 je na Slovensku vystavená pätina obyvateľov, čo je omnoho
viac ako 13-percentný priemer v Európe. Problém máme aj s prízemným ozónom. Výsledkom
je minimálne 3800 predčasných úmrtí, strata produktivity a HDP. Zámer sa musí zaoberať
zlepšením podmienok kvality života.

   Vyjadrenie MŽP SR: Pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie, a v zariadeniach, v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, nakladajú, vykladajú alebo skladujú prašné materiály, je potrebné využiť technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií. Pri posudzovaní rozsahu opatrení je vhodné vychádzať najmä z hmotnostného toku emisií, trvania emisií, meteorologických podmienok a podmienok okolia. Orientačný výpočet tuhých znečisťujúcich látok je uvedený na str. 7 tohto rozhodnutia. Zmena navrhovanej činnosti predstavuje iba zaber nového územia a nenavyšuje ročnú ťažbu, preto nie je predpoklad vzniku zvýšenia emisií voči už vykonávanej ťažobnej činnosti.

j) Žiadame overiť statiku stavby nezávislým oponentským posudkom a preukázať, že statika nie je v dôsledku podhodnotenia nebezpečná resp. v dôsledku nadmerného naddimenzovania príliš nezaťažuje územia a zložky životného prostredia.

   Vyjadrenie MŽP SR: Zmena navrhovanej činnosti nevyžaduje budovať nové stavebné objekty.

k) Žiadame variantné riešenie okrem nulového variantu ešte aspoň v dvoch alternatívnych variantoch, tak aby sa naplnil účel zákona podľa §2 písm. c zákona EIA č.24/2006 Z.z. „objasniť a porovnať výhody a nevýhody návrhu strategického dokumentu a navrhovanej činnosti vrátane ich variantov a to aj v porovnaní s nulovým variantom".

   Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR má za to že predložená dokumentácia pre zmenu navrhovanej činnosti umožňuje dostatočné oboznámenie sa s činnosťou a obsahuje všetky potrebné náležitosti vyžadované zákonom.

l) Vyhodnotiť zámer vo vzťahu s geológiou a hydrogeológiou v dotknutom území. Požadujeme spracovať aktuálny geologický a hydrogeologický prieskum a spracovaním analýzy reálnych vplyvov a uvedené zistenia použiť ako podklad pre spracovanie analýzy vplyvov navrhovaného posudzovaného zámeru v oblasti geológie a hydrogeológie.

   Vyjadrenie MŽP SR: Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti sa dostatočne venuje problematike hydrogeológie a inžiniersko - geologického prieskumu územia. Zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje novú navrhovanú činnosť ani nenavyšuje z posúdený objem ťažby, predstavuje iba záber nových parciel. Geologicko - prieskumnými prácami v minulých prieskumoch, ako aj už vykonanou ťažbou bola preukázaná vhodné hydrogeologické pomery v dotknutom území.

m) Žiadame doložiť hydraulický výpočet prietokových množstiev ORL, dažďovej a odpadovej kanalizácie a ostatných vodných stavieb a tak preukázať, že nedôjde k preťaženiu kanalizačnej siete a teda k zvýšeniu rizika záplav ako aj to, že kanalizácia bude účinná a spĺňať parametre podľa zákona o kanalizáciách č.442/2002 Z.z..

   Vyjadrenie MŽP SR: Zmena navrhovanej činnosti si nevyžaduje budovať vodné stavby vrátane odlučovačov ropných látok..

n) Žiadame overiť návrh činnosti s územným plánom za predpokladu maximálnych intenzít predpokladaných činností aj v okolitom území. V tomto duchu následne preveriť aj všetky predchádzajúce body nášho vyjadrenia. Pri posudzovaní hodnotení súladu s územným plánom je dôležité zohľadňovať nielen stanovené regulatívy, ktoré sa týkajú technických riešení, ale rovnako aj ďalšie atribúty sociálnej a občianskej vybavenosti a charakteru územia a navrhovaného zámeru a to z hľadiska kumulácie a súbežného pôsobenia. Žiadame tak preukázať, že nedôjde k nadmernému zaťaženiu územia v rozpore s územným plánom.

   Vyjadrenie MŽP SR: Zmena navrhovanej činnosti funkčne nemení spôsob využitia územia DP Veľká Čierna I.

o) Žiadame preukázať spôsob plnenia povinností vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z.z. a uviesť navrhované opatrenia Programu odpadového hospodárstva SR (https://www.enviroportal.sk/podnikatel/odpad/povinnosti-podnikatela). Žiadame zapracovať záväzné opatrenia POH SR (http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-azoznamy/poh-sr-2016-2020_vestnik.pdf do zámeru a v ňom navrhovaných opatrení a preukázať tak plnenie záväzných zákonných povinností na úseku odpadového hospodárstva.

    Vyjadrenie MŽP SR: Záväzné opatrenia programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 - 2020 sú primerane zapracované v predloženej dokumentácii a v technickej dokumentácii banskej činnosti. Celkové technické riešenie sú navrhnuté v súlade s platnými právnymi predpismi ochrany životného prostredia a zdravia ľudí vrátane zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

p) Žiadame preukázať dôsledne ochranu poľnohospodárskej pôdy v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy č.220/2004 Z. z. . Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu. Žiadame overiť, že predložený zámer nie je situovaný na ornej pôde najvyššej kvality príslušného katastrálneho územia.

   Vyjadrenie MŽP SR: vyjadrenie v bode q).

q) Priemerný Slovák potrebuje pre svoj život 536 metrov štvorcových zemského povrchu, priemerný Brit 430, Fín 2459 metrov štvorcových (Eurostat za rok 2015). Človek postupne premieňa povrch , prispôsobuje ho svojim potrebám. Inštitút Alternatives Economiques s využitím údajov Eurostatu vypočítal, že rozloha týchto umelých, človekom pretvorených oblastí, v rokoch 2009 - 2015 narástla v každej krajine Európskej únie - napriek hospodárskej kríze v mnohých prípadoch (Grécko, Maďarsko, Estónsko) aj napriek poklesu obyvateľov. Štatistika zahŕňa len človekom významne pretvorené oblasti, ako mestá, komunikácie, športoviská či zalievané záhrady. Človek však využíva aj ďalšie oblasti pre získavanie zdrojov: na poľnohospodársku výrobu, priemysel a pod. Na Slovensku bol tento nárast druhý najväčší v EÚ - rozloha človekom pretvorených oblastí sa medzi 2009 - 2014 zvýšila o 14, 9 percenta. Je možné preto dôvodne sa domnievať o neplnení povinnosti podľa § 11 zákona o životnom prostredí č. 17/2992 Zb. nezaťažovať územie nad únosnú mieru, Žiadame preto preukázať na úrovni obce/mesta, okresu, regiónu a štátu, že nie je možné projket zrealizovať bez ďalšieho záberu prírodných plôch napríklad revitalizáciou a obnovou nevyužívaných priemyselných areálov, brownfieldov a podobne.

   Vyjadrenie MŽP SR: Zmena navrhovanej činnosti v určenom DP dôjde na ploche 9, 27 ha, dočasne dôjde k úbytku lesných pozemkov, a dôjde úbytku vyťaženej horniny. Realizáciou zmeny navrhovanej činnosti nedôjde k záberu poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Záujmové územie sa nachádza mimo územia poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Nakoľko sa jedná o ťažobnú činnosť nie je možné ju umiestniť do brownfieldu, ale musí byť realizovaná v lokalite výskytu získavanej suroviny.

2. Podľa čl.55 ods.1 Ústavy SR „Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky."; čo je jedna z definícií trvalo udržateľného rozvoja: súčasný ekonomický rast súbežne s rastom sociálnych a ekologických aspektov podnikania. Podľa § 6 zákona o životnom prostredí č.17/1992 Zb. „Trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti je taký rozvoj, ktorý súčasným i budúcim generáciám zachováva možnosť uspokojovať ich základné životné potreby a pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prirodzené funkcie ekosystémov." Trvalo udržateľný rozvoj podľa čl.1 zákona č.43/2006 z. z. (Aarhuský dohovor) je „život každého človeka, príslušníka tejto i budúcich generácií, v životnom prostredí, ktoré je primerané pre zachovanie zdravia a dosiahnutie blahobytu.". Podľa §1 Stavebného zákona „(1) Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie afunkčné využívanie územia, určujú sajeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. (2) Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt." Územné rozhodnutie je zavŕšením procesu územného plánovania, kedy sa vydáva individuálny správny akt, ktorý umiestňuje daný projekt do územia; v zmysle citovaného ustanovenia zákona to musí byť v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja. Keďže predmetom daného konania je umožnenie ekonomického rastu; musí byť súbežne sprevádzané nielen kompenzáciou a prevenciou (viď časť 2) tohto vyjadrenia) ale aj ekologický rast resp. environmentálny zisk; t.j. vplyvy na životné prostredie musia nielen environmentálnu ujmu kompenzovať, ale urobiť aj niečo navyše, poskytnúť environmentálnu pridanú hodnotu projektu. Z takýchto opatrení požadujeme realizáciu nasledovných opatrení:

   Vyjadrenie MŽP SR: Na základe vyhodnotenia predpokladaných vplyvov počas POPD je možné konštatovať, že navrhovaná činnosť významnou mierou nezvýši zaťaženie jednotlivých zložiek životného prostredia do takej miery, že by spôsobovala prekročenie noriem kvality životného prostredia.

aa) Navrhovateľ vysadí v obci Rajec 30 ks vzrastlých drevín a to na verejných priestranstvách v obývaných častiach obce po dohode s orgánom ochrany prírody v zmysle Dokumentu starostlivosti o dreviny.

   Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR súhlasí s tzv. ekologickým rastom a táto podmienka je uvedená ako podmienky tohto rozhodnutia.

bb) Žiadame, aby súčasťou stavby a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády,, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.

   Vyjadrenie MŽP SR: Záujmová lokalita nie je verejným priestorom, ale je súčasťou existujúceho dobývacieho priestoru..

cc) Vizualizácia klimatických zmien na Slovensku v čiarovom kóde: vedci analyzovali dáta za
roky 1908 až 2018 a výsledky spracovali do tohto grafu; každý pásik predstavuje jeden rok a
jeho farba a intenzita udáva charakter tohto roka. Modrý znamená ochladenie a červený
znamená oteplenie od dlhodobého priemeru; výraznosť farby zase naznačuje veľkosť tejto
odchýlky. (viac info: https://showyourstripes.info/). Žiadame preto vyhodnotiť umiestnenie
zámeru z hľadiska tepelnej mapy spracovanej satelitným snímkovaním (infračervené
snímkovanie  voľne k dispozícii zo satelitu LANDSAT-8: https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-landsat-archives-landsat-8-olioperational-land-imager-and?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects) a porovnať s mapou vodných útvarov (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/wise-wfd-spatial-1), mapami sucha (http://www.shmu.sk/sk/?page=2166) ako aj s mapami zrážok a teploty vzduchu (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=klimat_mesacnemapy) a na základe ich vyhodnotenia navrhnúť vhodné adaptačné a mitigačné opatrenia podľa strategického dokumentu Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle § 3 ods.5 zákona OPK č.543/2002 Z.z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.

   Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR uvádza, že opatrenia k ochrane zložiek životného prostredia a opatrenia podporujúce ekostabilizačné prvky (napr. kropenie vodou) sú uvedené ako podmienky tohto rozhodnutia. MŽP SR uvádza, že zmena navrhovanej činnosti nepredstavuje pre lokalitu novú záťaž, ale jedná sa iba o pokračovanie už posúdenej o povolenej ťažobnej činnosti. MŽP SR nepredpokladá na predmetnom území vznik nových nepriaznivých vplyvov spôsobených zmenou navrhovanej činnosti, nakoľko nedôjde k technologickej zmene ťažobnej činnosti ani k navýšeniu ročne vyťaženého objemu suroviny. MŽP SR súhlasí s názorom účastníka konania a pre zabezpečenie zníženia vplyvov na životné prostredie súhlasí s výsadbou vzrastlej zelene v obci Rajec v počte 30 ks a toto premieta do podmienok tohto rozhodnutia.

dd) Vytvoriť podmienky pre kompostovanie rozložiteľného odpadu a vybudovať domácu kompostáreň slúžiacu pre potreby zužitkovania rozložiteľného odpadu vznikajúceho pri prevádzke zámeru.

   Vyjadrenie MŽP SR: Pri vykonávaní zmeny navrhovanej činnosti nebude produkovaný biologicky rozložiteľný odpad.

Podmienky uvedené v písmenách aa) až dd) tejto časti nášho vyjadrenia žiadame uviesť v rozhodnutí ako záväzné podmienky záverečného stanoviska resp. rozhodnutia zo zisťovacieho konania ako opatrenia environmentálneho zisku.

3. Podľa článku 45 Ústavy SR „Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu." Podľa § 3 ods.6 Správneho poriadku „Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho orgánu, na svojom webovom sídle, ak ho majú zriadené alebo aj iným vhodným spôsobom zrozumiteľne a včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje osobitný zákon. Pritom sú povinné ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov konania a iných osôb. Úradná tabuľa správneho orgánu musí byť nepretržite prístupná verejnosti." Podľa čl 4 ods.1 písm.b bod ii. zákona č.43/2006 Z.z. (Aarhuský dohovor) „Každá Strana zabezpečí, že orgány verejnej moci v rozsahu tohto článku a v rámci vnútroštátnych právnych predpisov sprístupnia verejnosti na základe žiadosti informácie o životnom prostredí; ak sa tak požaduje a vyplýva to z ustanovenia písmena b), aj kópie aktuálnej dokumentácie obsahujúcej alebo pozostávajúcej z týchto informácií: bez toho, aby musel byť preukázaný záujem; v požadovanej forme s výnimkou, ii) informácia je už verejne dostupná v inej forme." Podľa §24 ods.1 písm.i zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Príslušný orgán informuje bezodkladne verejnosť na svojom webovom sídle, prípadne aj na svojej úradnej tabuli o iných informáciách dôležitých na vydanie záverečného stanoviska alebo povolenia.". Podľa §32 Správneho poriadku a §29 ods.10 zákona EIA sú takýmito informáciami zverejňovanými podľa §24 ods.1 písm.i zákona EIA aj podklady rozhodnutia a doplňujúca informácia, ktoré žiadame zverejniť na webovej stránke www.enviroportál.sk/eia/sk na podstránke predmetného zámeru; o tejto skutočnosti úrad oboznámi účastníkov konania a dá im možnosť vyjadriť sa k nim pred vydaním rozhodnutia podľa §33 ods.2 Správneho poriadku. Žiadame dodržať uvedený procesný postup.

   Vyjadrenie MŽP SR: MŽP SR berie na vedomie a pripomienku považuje za pripomienku legislatívneho charakteru..

4. Podľa dôvodovej správy novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie č.314/2014 Z.z. platnej od 1.1.2015 „Podľa Komisie sú hlavným nedostatkom platného zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov dôsledky nedostatočného prepojenia procesu posudzovania vplyvov navrhovaných činností s následnými povoľovacími procedúrami, pretože sa tak vytvára priestor pre nerešpektovanie výsledkov procesu posudzovania vplyvov, ktorým tak nemôže garantovať ani plné zabezpečenie práv dotknutej verejnosti už účastnej na tomto konaní, resp. majúcej záujem o výsledok rozhodovania v záležitostiach životného prostredia. Otvára sa tak problematika implementácie v rámci právneho poriadku Slovenskej republiky časti tých požiadaviek Aarhuského dohovoru (Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia zo dňa 25. júna 1998), ktoré smernica EIA implementuje (články č. 6, 7 a 9).". Podľa čl.6 ods.4 Aarhuského dohovoru č.43/2006 Z.z. má verejnosť právo efektívne presadzovať svoje práva a záujmy pričom štátne orgány majú povinnosť realizáciu tohto práva efektívne zabezpečiť. Žiadame v odôvodnení rozhodnutia uviesť akým konkrétnym spôsobom bolo uvedené ustanovenie naplnené v predmetnom konaní a to vo vzťahu k právu na dobrú správu vecí verejných podľa čl.41 Charty základných práv EÚ najmä vo vzťahu k realizácii práva na informácie o životnom prostredí podľa čl.4 Aarhuského dohovoru a možnosti efektívne reálne ovplyvniť výsledok zámeru podľa čl.6 Aarhuského dohovoru a ktoré záväzné podmienky rozhodnutia sú materiálno-právnym prejavom naplnenia prístupu verejnosti k spravodlivosti v oblasti prístupu k spravodlivosti v otázkach životného prostredia pre nasledovné konania. Podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z. „Príslušný orgán pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov alebo navrhovaných činností alebo ich zmien zabezpečí vykonanie konzultácií s povoľujúcim orgánom alebo schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov. (2) Obsahom konzultácií medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti môžu byť najmä a) doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti, b) informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia, c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami, d)doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení, e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy. (3) Príslušný orgán uvedie výsledky konzultácií v odôvodnení rozhodnutia zo zisťovacieho konania podľa § 7 a 29 a v záverečnom stanovisku podľa § 14 a 37."; v dôsledku §64 zákona EIA sa konzultáciu vykoná na zvolanom ústnom pojednávaní podľa §21 Správneho poriadku, ktorú má príslušný úrad povinnosť zvolať, ak si verejnosť uplatní svoje právo na konzultáciu podľa §63 ods.1 zákona EIA, posledná veta.

Žiadame príslušný orgán aby zvolal ústne pojednávanie za účelom vykonania konzultácie s povoľujúcim orgánom resp. schvaľujúcim orgánom, rezortným orgánom, dotknutým orgánom, dotknutou obcou a dotknutou verejnosťou, ktorá má možnosť zúčastniť sa konzultácií počas celého procesu posudzovania vplyvov podľa §63 zákona EIA č.24/2006 Z.z.. Predmetom konzultácie medzi navrhovateľom, obstarávateľom a ostatnými subjektmi procesu posudzovania vrátane verejnosti by malo byť najmä:

a)  doplňujúce informácie o strategickom dokumente a navrhovanej činnosti,

b)  informácie o možných vplyvoch strategického dokumentu a navrhovanej činnosti na životné prostredie vrátane zdravia,

c) vzájomné oboznámenie sa so stanoviskami,

d) doplnenie alebo upresnenie navrhovaných opatrení,

e) obsah a rozsah poprojektovej analýzy. Žiadame uviesť výsledok konzultácie v odôvodnení vydaného rozhodnutia.

   Vyjadrenie MŽP SR: Konzultácie podľa § 63 zákona sú vykonávané v súlade s § 64 zákona, a to ako písomné konzultácie prostredníctvom pripomienkovania oznámenia o zmene, ktoré sa v tomto prípade naplnili zaslaním pripomienok Združenia domových samospráv a zároveň ako ústne pojednávanie podľa § 21 správneho poriadku. Podľa § 21 správneho poriadku správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to bude vyžadovať povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon.

   V zákonom stanovej lehote sa ostatné subjekty nevyjadrili. Podľa § 29 ods. 9 zákona sa uvedené stanoviská považujú za súhlasné.

   Dotknutá obec, podľa § 29 ods. 8 zákona zverejnila informáciu o doručení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti na úradnej tabuli počas doby od 24. 04. 2020 do 24. 05. 2020 aj na svojom webovom sídle http://www.rajec.info/

   Po doručení stanovísk k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti podľa § 29 ods. 9 zákona, MŽP SR zaslalo listom č. 7132/2020-1.7/mš, 27812/2020 zo dňa 11. 06. 2020 navrhovateľovi žiadosť podľa § 29 ods. 10 zákona v súbehu s § 32 správneho poriadku o zaslanie doplňujúcich informácií, ktoré by ozrejmili zmenu navrhovanej činnosti, a skutočnosti, ktoré vyplynuli počas tohto konania, a pripomienky uvedené v doručených stanoviskách. Navrhovateľ listom doručeným na MŽP SR dňa 08. 07. 2020 doplnil podanie a informácie k doručeným stanoviskám.

   MŽP SR listom č. 7132/2020-1.7/mš, 35246/2020 zo dňa 17. 07. 2020 upovedomilo v súlade s § 33 ods. 2 správneho poriadku účastníkov konania, že účastník konania a zúčastnená osoba má možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. Do spisu bolo možné nahliadnuť (robiť z neho kópie, odpisy, výpisy) na MŽP SR. Možnosť nazrieť do spisu alebo vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia podľa vyššie uvedeného upovedomenia nevyužil žiadny z účastníkov konania.

   MŽP SR posúdilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, ktoré vypracoval navrhovateľ. Zmena navrhovanej činnosti spočíva v zábere nového územia v DP. Realizácia projektu nepredpokladá nepriaznivý vplyv na životné prostredie.

   MŽP SR posúdilo zmenu navrhovanej činnosti uvedenej v oznámení o zmene navrhovanej činnosti z hľadiska povahy a rozsahu zmeny navrhovanej činnosti, miesta vykonávania zmeny navrhovanej činnosti a významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov, pričom vzalo do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Pri posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie a zvažovaní ďalšieho postupu v zmysle ustanovení zákona použilo MŽP SR aj Kritériá pre zisťovacie konanie podľa § 29 zákona, uvedené v prílohe č. 10 zákona, ktorá je transpozíciou prílohy č. III Smernice 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie.

   MŽP SR dôkladne preštudovalo všetky v zákonom stanovenom termíne doručené stanoviská k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti a podrobne sa zaoberalo vyhodnotením a zapracovaním všetkých pripomienok do tohto rozhodnutia. Vznesené požiadavky od orgánov štátnej správy MŽP SR zahrnulo do podmienok tohto rozhodnutia. V rámci zisťovacieho konania bolo doručené stanovisko od verejnosti.

MŽP SR vyhodnotilo vplyvy na stranách 2 až 8 tohto rozhodnutia, má za to, že vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva možno z hľadiska charakteru, predpokladaného rozsahu a intenzity hodnotiť ako málo významné, pričom je ich možné eliminovať za predpokladu dodržania podmienok uvedených vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zmena navrhovanej činnosti nebude predstavovať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ale porovnateľné zaťaženia prostredia s pôvodne posudzovaným stavom.

   MŽP SR na základe preskúmania a zhodnotenia predloženého oznámenia o zmene navrhovanej činnosti, zhodnotenia stavu životného prostredia v záujmovom území, doručených stanovísk orgánov štátnej správy a samosprávy konštatuje, že pri dodržaní všeobecne platných záväzných predpisov a vhodných technických a bezpečnostných opatrení, nebude zmena navrhovanej činnosti predstavovať taký zásah do životného prostredia, ktorý by v značnej miere mohol ohroziť životné prostredie a zdravie obyvateľov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Zmenu navrhovanej činnosti je tak možné za predpokladu plného rešpektovania všetkých zákonom stanovených požiadaviek odporučiť k realizácii.

   Upozornenie: Podľa § 29 ods. 16 zákona dotknutá obec o rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní bezodkladne informuje verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce.

 

Poučenie:

   Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní od jeho doručenia rozklad podľa § 61 správneho poriadku na MŽP SR.

   Verejnosť má podľa § 24 zákona právo podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takéhoto odvolania považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní podľa § 29 ods. 15 zákona. Verejnosť podaním odvolania môže prejaviť záujem na navrhovanej činnosti a na konaní o jej povolení.

   Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

Ing. Roman Skorka,

riaditeľ odboru

 

 

 

 

 

Doručuje sa (elektronicky):

1. Obec Veľká Čierna, Veľká Čierna 75, 015 01 Raj ec:
2. Obec Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec
3. Bekam, s.r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina
4. Združenie domových samospráv, Rovniankova 14, 851 02 Bratislava

 

Na vedomie (elektronicky)

5. Obvodný banský úrad v Prievidzi, Matice slovenskej 335, 971 01 Prievidza

6. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava

7. Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

8. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina-Vlčince

9. Okresný úrad Žilina, Pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina-Vlčince

10. Okresný úrad Žilina, Odbor krízového riadenia, Vysokoškolákov 8556/33b, 010 08 Žilina-Vlčince

11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline, Vojtecha Spanyola 1731, 010 01 Žilina

12. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov 1071/1, 010 01 Žilina

13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia geológie a prírodných zdrojov, TU

14. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej  republiky,  Sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, TU

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa