Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 13.08.2020

P O Z V Á N K A

 

V zmysle §13 ods. 4 písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam zasadnutie

 mestského zastupiteľstva

 

ktoré sa uskutoční dňa 13. augusta 2020 o 16.00 h vo veľkej zasadačke Mestského úradu Rajec.

 

Návrh programu:

1.  Otvorenie, určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice, schválenie programu

2.  LHODOL, s.r.o. Dolkam Šuja - schválenie kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene pri stavbe plynovej prípojky spoločnosti – 2. kolo

3.  KLUCHO, s.r.o., Jozef Klucho - kúpa pozemku za predajňou

4.  Gašpárek - výpožička pozemku pri Športovej hale

5.  Macko Jakub - kúpa pozemkov pri radových garážach na Športovej ulici

6.  Kudlová Helena – odpredaj spoluvlastníckeho podielu v budove Polikliniky v Rajci

7.  Smiešková Anna, MUDr. – kúpa nebytových priestorov v budove Polikliniky v Rajci

8.  Baďura Vladimír, Mgr. a Baďurová Mária, Mgr. – odkúpenie pozemku na Športovej ulici

9.  BD Hollého č. 179 - predaj elektrickej NN prípojky - pokračovanie v uznesení MZ č. 43/2020

10. Zlepšenie služieb portálu Mesta Rajec pomocou zavedenia moderných technológií s využitím prvkov umelej inteligencie

11. Rozpočtové opatrenie o zmene  rozpočtu oznámením

12. Konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec k 31.12.2019:

a)      konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2019

b)      konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec

k 31.12.2019

c)      Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke Mesta Rajec

d)      Výročná správa Mesta Rajec za rok 2019

e)      Správa audítora

13. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec

14. Návrh VZN č. 2/2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec

15. Prerokovanie monitorovacej správy o plnení rozpočtu a výsledky hospodárenia Mesta Rajec za prvý polrok 2020

Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k Monitorovacej správe o plnení programového rozpočtu Mesta Rajec a výsledkom hospodárenia Mesta Rajec k 30.6.2020

16. Návrh zmeny rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtovým opatrením č. 21/2020

     Odborné stanovisko hl. kontrolórky mesta k návrhu zmeny rozpočtu a programového rozpočtu           Mesta Rajec na rok 2020 rozpočtovým opatrením č. 21/2020

17. Žiadosť o vydanie súhlasu k zaradeniu elokovaného pracoviska do siete škôl a školských zariadení 18. Prehľad plnenia uznesení schválených Mestským zastupiteľstvom Rajec

19. Správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku uskutočnených kontrol za obdobie od 14.mája 2020 do 13.augusta 2020

20. Interpelácie

21. Diskusia

22. Rôzne  

 

                                                                                                Ing. Milan Lipka

                                                                                                primátora mesta

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa