ZVEREJNENIE ZÁMERU prenechania majetku obce do nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí

ZVEREJNENIE ZÁMERU

prenechania majetku obce  do nájmu  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí

 

 

Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575

podľa  § 9a  ods. 9/ písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

zverejňuje  zámer prenechania  majetku mesta  do nájmu , a to :

 

pozemok KNC parcela č. 2156/52, druh pozemku trvalý trávnatý porast o výmere 14 m² evidovaný na liste vlastníctva č. 3333 v kat. území  Rajec, vlastníka Mesto Rajec v celosti.

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že na pozemku KNC parcela č. 2156/52 je postavená montovaná prefabrikovaná garáž vo vlastníctve žiadateľky, ktorú odpredala novému vlastníkovi p. Lukášovi Čerňanskému, o užívanie pozemku už nemá záujem, žiada o ukončenie doterajšieho nájomného vzťahu.

 

Poznámka:

Uvedené dôvody hodné osobitného zreteľa a nájom vyššie uvedeného nehnuteľného majetku mesta týmto spôsobom boli schválené Mestským zastupiteľstvom uzn. č. 46/2020 dňa 14.05.2020.

Návrh na prenájom bude predložený na schválenie trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa  13.08.2020.

Doba zverejnenia: 24.07.2020. – 14.08.2020.

Spôsob zverejnenia: web stránka Mesta Rajec www.rajec.sk , úradná tabuľa Mesta Rajec, ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk .

 

 

V Rajci, dňa 24.07.2020

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa