Pozvánka - zasadnutie Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec

Finančná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Rajci:

JUDr. Bohuslav Gelatka, predseda FK, Mgr. Peter Hanus, člen FK, Ing. Zuzana Žideková, členka FK, Vladimír Rybár, člen FK, Daša Bajziková, členka FK a Ivana Zbýňovcová, tajomníčka FK

 

                                                                                                         V Rajci, 17.7.2020

 

P  o  z  v  á  n  k a

 

            Predseda Finančnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve Rajec Vás týmto pozýva na

jej zasadnutie, ktoré sa uskutoční  28.7.2020 (utorok) o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ Rajec s nasledovným programom :  

 1. Rozpočtové opatrenie o zmene  rozpočtu oznámením

 2. Konsolidovaná účtovná závierka mesta Rajec k 31.12.2019:

      konsolidovaná  účtovná závierkapozostáva  z:

         a) konsolidovanej súvahy účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec k 31.12.2019

         b) konsolidovaného výkazu ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy Mesta Rajec                        k 31.12.2019

         c) poznámok ku konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Rajec

         d) výročnej správy Mesta Rajec za rok 2019

         e) výroku audítora

3. Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 9/2019 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rajec

4. Návrh VZN č. ....../2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Rajec

5. Prerokovanie monitorovacej správy o plnení rozpočtu a výsledky hospodárenia Mesta Rajec za prvý polrok 2020.

6. Zmena rozpočtu a programového rozpočtu Mesta Rajec rozpočtových opatrením č. 21

7. Žiadosť o vydanie súhlasu k zaradeniu elokovaného pracoviska do siete škôl a školských zariadení

8. Rôzne

-  Financovanie SOcÚ

-  Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku : „Zlepšenie služieb portálu      Mesta Rajec pomocou zavedenia moderných technológií s využitím prvkov umelej inteligencie“

-  LHODOL, s.r.o. Dolkam Šuja - schválenie kúpnej zmluvy a zmluvy o vecnom bremene pri stavbe         plynovej prípojky spoločnosti – 2. kolo

- Smatanová Emília – oznámenie o ukončení Zmluvy o nájme pozemku a následné schválenie               novému   nájomcovi – 2. kolo  

- KLUCHO, s.r.o., Jozef Klucho - kúpa pozemku za predajňou

- Gašpárek - výpožička pozemku pri Športovej hale

- Macko Jakub - kúpa pozemkov pri radových garážach na Športovej ulici

- Alena Turancová, Štefan Turanec - kúpa pozemku na rohu Ul. 1. mája a Nádražnej ul.

- Terec, s.r.o., Lokca – nájom pozemku pre osadenie automatu na sviečky

- Pastorek Patrik – odkúpenie pozemku pre rozšírenie oplotenia

- Kudlová Helena – odpredaj spoluvlastníckeho podielu v budove Polikliniky v Rajci

- Smiešková Anna, MUDr. – kúpa nebytových priestorov v budove Polikliniky v Rajci

- Baďura Vladimír, Mgr. a Baďurová Mária, Mgr. – odkúpenie pozemku na Športovej ulici

- Šimek Juraj – odkúpenie pozemku na Hollého ulici

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  JUDr. Bohuslav Gelatka v.r.

                                                             predseda Finančnej komisie pri MZ-Rajec

 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa