Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nabíjacia stanica pre elektromobily, Rajec

Mesto Rajec

Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec

 

                                                                                                            Rajec

                                                                                                            07.07.2020

 

VÝZVA
  na predloženie cenovej ponuky (v zmysle § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:                 Mesto Rajec

Sídlo:                   Námestie SNP č. 2/2, 015 22  Rajec

IČO:                     00321575

DIČ:                     2020637102

Zastúpený:            Ing. Milan Lipka, primátor

Kontaktná osoba:   Ing. Lucia Rybárová, referent

Tel. č., e-mail:        041/5076516, lucia.rybarova@rajec.sk

 

2. Názov predmetu zákazky

  „Nabíjacia stanica pre elektromobily, Rajec“

 

3. Druh zákazky

Zákazka na vykonanie stavebných prác (vrátane dodávky materiálnych vstupov, softvéru)

 

4. Klasifikácia spoločný slovník obstarávania CPV

45300000-0 Stavebno-inštalačné práce, 45310000-3 Elektroinštalačné práce, 31681500-8 Nabíjačky, 45233290-8 Inštalácia dopravných značiek, 48000000-8 Softvérové balíky a informačné systémy

 

5. Typ zmluvy

Zmluva o dielo (návrh Zmluvy o dielo tvorí Prílohu č. 6 tejto Výzvy)

 

6. Opis predmetu zákazky

Stavba zahŕňa osadenie nabíjacej stanice, vybudovanie novej elektrickej prípojky NN (napájanie novo navrhovanej nabíjacej stanice) vrátane merania odberu elektrickej energie a z toho vyplývajúcu úpravu existujúceho trvalého dopravného značenia v mieste existujúcich pozdĺžnych parkovacích státí na existujúcej miestnej komunikácií – ul. Kukučínova. K stavebnej úprave predmetnej miestnej komunikácie nedôjde.

Navrhovaná nabíjacia stanica bude slúžiť pre rozšírenie siete verejných nabíjacích staníc v rámci Slovenka a Európskej únie.

Predmetná stavba sa nachádza v zastavanom území mesta Rajec na parcele registra KN-C č. 24, ktorá je vo vlastníctve mesta Rajec. Jedná sa o verejnú investíciu, stavbu malého rozsahu a miestneho významu.

Stavba je členená na nasledujúce stavebné objekty:

D 101  Miestna komunikácia

Hlavným účelom stavebného objektu je úprava existujúceho trvalého dopravného značenia a návrh nového trvalého dopravného značenia. V rámci stavebného objektu nedôjde k stavebnej úprave miestnej komunikácie – ul. Kukučínovej.

D 102  Prípojka NN

Stavebný objekt rieši vybudovanie novej elektrickej prípojky NN vrátane merania odberu el. energie. Novo navrhovaná el. prípojka NN bude napojená na verejný NN rozvod el. energie – existujúci stĺp NN vedenia  (stĺp verejného osvetlenia), z existujúcej pripojovacej a istiacej skrinky umiestnenej na stĺpe NN vedenia.

D 103  Nabíjacia stanica

Stavebný objekt rieši zriadenie novej AC nabíjacej stanice, ktorá umožňuje nabíjanie automobilu pomocou striedavého prúdu. Pripojenie na sieť je možné s jednofázovým napojením s menovitým napätím 230 V alebo preferovaným trojfázovým pripojením s menovitým napätím 400V. Výkon nabíjacej stanice je možné upraviť až do max. výkonu 22 kW na jedno nabíjacie miesto. Navrhnutý nabíjací systém je z radu systémov, ktoré sú testované, aby sa zabezpečila kompatibilita so všetkými typmi elektrických vozidiel. Súčasťou je dodávka softvéru.

 

Dotknutá miestna komunikácia – ul. Kukučínova je v danom úseku dvojpruhová obojsmerná miestna komunikácia, čiastočne vyznačená vodorovným dopravným značením Šírka predmetnej komunikácie v predmetnom úseku je 6,50 m, čo zodpovedá kategórií C3-MO 7,5/30. Kryt je v dobrom stavebno-technickom aj prevádzkovom stave zo zámkovej dlažby.

Komunikácie je v správe mesta Rajec. Vlastníkom komunikácie je mesto Rajec.

Existujúce inžinierske siete: Stavba sa nedostane do kolízie s existujúcimi inžinierskymi sieťami.

Vplyv ochrany prírody a krajiny: Stavba nezasahuje do žiadnych chránených oblastí, rezervácií, parkov, ochranných pásiem vodných tokov ani významných krajinných prvkov. V rámci stavby nedôjde k výrubu drevín a odstraňovaniu krovín.

Stavebné objekty a ich technické riešenie je špecifikované v Prílohe č. 3 Výzvy – Projektová dokumentácia (ďalej len PD). Stanovené minimálne parametre jednotlivých stavebných objektov uvedené v PD sú záväzné.

K realizácii stavby „Nabíjacia stanica pre elektromobily, Rajec“ bolo vydané Oznámenie drobnej stavby, Sp.zn.388/2019-22 zo dňa 27.9.2019 (Príloha č. 4).

Stavba je situovaná v pamiatkovom území  Pamiatková zóna mesta Rajec na parcele č. KN-C 24, k. ú. Rajec a Krajský pamiatkový úrad Žilina, ako miestne a vecne príslušný správny orgán  na úseku ochrany pamiatkového fondu vydal rozhodnutie č.KPUZA-2019/25778-2/100580/PLE zo dňa 5.12.2019, že návrh na umiestnenie nabíjacej stanice pre elektromobily podľa predloženej PD s názvom „Nabíjacia stanica pre elektromobily, Rajec“, je z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom prípustný (Príloha č. 5).

Minimálne technické požiadavky na nabíjaciu stanicu:

- Samostatne stojaca alebo nástenná , verejne prístupná nabíjacia stanica

- Typ stanice - AC stojanová nabíjacia stanica alebo stanica typu „wallbox“

- Počet a typ nabíjacích konektorov – 2x typ 2 (Mennekes, podľa normy IEC 62196, variant zásuvka alebo nabíjací kábel

- Výstupný výkon stanice – v zmysle PD 2x22 kW

- Autentifikácia zákazníka – RFID čítačka kariet s uplatnením kryptografických bezpečnostných mechanizmov, ako je napr. v kartách MIFAREDESFire a pod., alebo autentifikácia cez internet/mobilnú aplikáciu aj s možnosťou ad hoc platby za nabíjanie použitím nástrojov EIM (External Identification Means, ako je QR kód, RFID karta alebo kreditná debetná karta), a príprava na Plug & Charge (všetky aspekty autentifikácie, autorizácie, inteligentného riadenia nabíjania a účtovanie sa realizujú automaticky po pripojení nabíjacieho kábla), RFID čítačka kariet alebo autentifikácia cez internet/mobilnú aplikáciu

- Komunikácia s back-end systémom – GSM s podporou 3G siete a podpora protokolu OCPP 1.6 s možnosťou aktualizácie na vyššie verzie

- Parkovanie – minimálne 1 (odporúčané 2)vyhradené parkovacie miesto prislúchajúce k nabíjacej stanici s príslušným vodorovným a zvislým dopravným značením.

- Roaming – do troch mesiacov od uvedenia staníc do prevádzky musí byť stanica napojená na niektorú z medzinárodných roamingových platforiem (platformy s viac ako 80 prevádzkovateľmi v Európe, napr. Hubject, Ladenetz, Gireve a iné).

- Správa o využívaní – správa o využívaní stanice musí obsahovať informácie o nabíjacej stanici a jej využívaní za príslušný kalendárny rok, t.j. spotreba elektrickej energie, počet nabíjacích cyklov, priemerná spotreba na jedno nabitie, priemerná dĺžka 1 nabíjacieho cyklu.

- Spôsoby platenia za nabíjanie – Implementácia oboch štandardných platobných spôsobov:

  • Tzv. ad-hoc payment systému umožňujúci platbu za službu aj neregistrovaných zákazníkov (nediskriminačný prístup)
  • Tzv. membership payment pre registrovaných zákazníkov poskytovateľa služby

 

7. Rozsah predmetu zákazky 

Rozsah predmetu zákazky je daný výkazom výmer – viď. Príloha č. 2 tejto výzvy.

 

8. Termín dodania predmetu zákazky

V mesiacoch júl-august 2020 nasledovne:

  • Začatie stavebných prác – do 3-och (troch) dní od písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
  • Ukončenie stavebných prác – do 4-och (štyroch) týždňov od písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom

 

9.  Miesto výstavby:

Rajec, k. ú. Rajec,  parcela KN-C č. 24, okres Žilina, Kraj Žilinský

 

10.  Obhliadka miesta realizácie

Uchádzač si môže dohodnúť obhliadku miesta realizácie prostredníctvom e-mailovej adresy lucia.rybarova@rajec.sk alebo na tel. č. 041/5076516.

 

11. Rozdelenie predmetu zákazky a variantné riešenie

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Zadávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.

 

12. Hlavné podmienky financovania

Predmet zákazky bude financovaný z dotácie Ministerstva hospodárstva SR v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá a z vlastných zdrojov mesta Rajec.

Uchádzač je povinný cenu uviesť konečnú vrátane nákladov na dopravu, stroje, nástroje, spotrebný materiál, cestovné náhrady, odvody, náhrada za stratu času, poštovné, mzdy a iné náklady na výkon predmetu zákazky. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania. Ponuky zostávajú ako súčasť dokumentácie obstarávania.

Fakturácia :Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok (zálohovú platbu). Cena za dielo je splatná na základe jednej faktúry Zhotoviteľa, ktorú je oprávnený vystaviť po riadnom odovzdaní a prevzatí diela. Cena diela je splatná v lehote max. 30 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu (faktúry). Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

 

13.  Spôsob určenia ceny

Navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a uvedená v zložení:

  • Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
  • Sadzba a výška DPH
  • Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v Slovenskej republike v zmysle príslušných predpisov, navrhovanú cenu uvedie v EUR bez DPH a aj v EUR s DPH. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie uchádzač v ponuke.

Cena musí byť vyjadrená ako cena za kompletné plnenie predmetu zákazky. Cena, ktorú potenciálny dodávateľ v ponuke uvedie, sa za takú považovať aj bude. Cena za predmet zákazky je maximálna, pričom musí zahŕňať všetky plnenia nevyhnuté pre riadne splnenie predmetu zákazky.

Ceny uvedené v ponuke uchádzača musia platiť počas celého obdobia plnenia predmetu zákazky a nie je možné ich zvýšiť.

Ponukovú cenu je potrebné uviesť do Prílohy č. 1 tejto výzvy – Návrh uchádzača na plnenie kritérií.

Ponuková cena zahŕňa aj náklady spojené so zaškolením a inštruktážou zamestnancov objednávateľa potrebných k užívaniu a obsluhe diela.

 

14. Podmienky účasti uchádzačov

 

  • Osobné postavenie

- Preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia - §32 ods. 1 písm. e) zákona – uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku – uchádzač nepredkladá (v zmysle Zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov overí verejný obstarávateľ)

- § 32 ods.1 písm.f) uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – uchádzač nepredkladá (v zmysle Zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov overí verejný obstarávateľ)

 

  • Ostatné

-       Vyplnená a podpísaná Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií

-       Vyplnená a podpísaná Príloha č. 2 – Výkaz výmer

-       Vyplnená a podpísaná Príloha č. 6 – návrh Zmluvy o dielo

-       Vyplnená a podpísaná Príloha č. 7 – Vyhlásenie uchádzača

 

15. Predpokladaná hodnota zákazky:     7 867,72 eur bez DPH

 

16. Lehota na predkladanie ponúk:         17.07.2020 do 9:00 hod.

 

17. Doručovanie:

Doručenie poštou na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy. Uchádzač vloží svoju cenovú ponuku v listinnej forme do nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená a označená nasledovnými údajmi:

- adresa predkladania ponúk (adresa verejného obstarávateľa bod 1. Výzvy na predloženie cenovej ponuky),

- adresa uchádzača – názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania,

- označenie zákazky : „Nabíjacia stanica pre elektromobily, Rajec“ - §117 ZVO –NEOTVÁRAŤ!

Doručenie prostredníctvom e-mailu: za doručenú sa považuje aj ponuka doručená verejnému obstarávateľovi v stanovenom termíne na e-mailovú adresu podatelna@rajec.sk , do predmetu správy uveďte názov zákazky „Nabíjacia stanica pre elektromobily, Rajec“ - §117 ZVO

Osobné doručovanie: na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy. Uchádzač vloží svoju cenovú ponuku v listinnej forme do nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť uzatvorená a označená nasledovnými údajmi:

- adresa predkladania ponúk (adresa verejného obstarávateľa bod 1. Výzvy na predloženie cenovej ponuky),

- adresa uchádzača – názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania,

- označenie zákazky : „Nabíjacia stanica pre elektromobily, Rajec“ - §117 ZVO –NEOTVÁRAŤ!

- prevádzkové hodiny podateľne sú:

 

Pondelok

8:00-11:00

12:00-15:00

Utorok

8:00-11:00

 

Streda

8:00-11:00

12:00-16:00

Štvrtok

8:00-11:00

 

Piatok

8:00-11:00

12:00-14:00

 

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať prostredníctvom e-mailovej adresy: lucia.rybarova@rajec.sk.

Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa uchádzačovi vráti neotvorená.

 

18. Náklady na ponuku

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Ponuky doručené na adresu zadávateľa v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.

 

19. Preskúmanie ponúk

Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré boli doručené v lehote na predkladanie ponúk a spĺňajú formálne náležitosti. Vyhodnocovanie ponúk je neverejné.

 

20. Ostatné podmienky

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 57 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na predloženie ponuky sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Viazanosť ponúk je do 31.12.2020.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie zákazky v prípade, že nebude vydané súhlasné vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia predmetnej stavby Stredoslovenskou distribučnou a.s., Žilina.

 

21. Prílohy

Príloha č.1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Príloha č. 2 – Výkaz výmer

Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 4 – Oznámenie drobnej stavby

Príloha č. 5 – Rozhodnutie KPÚ

Príloha č. 6 – Návrh zmluvy o dielo

Príloha č. 7 – Vyhlásenie uchádzača

 

                                                                                          Ing. Milan Lipka,

                                                                                               primátor


 

Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa