MESTO RAJEC
Nám. SNP 2/2, PSČ 015 22 Rajec
Rajec, 22. mája 2020
Číslo: 2158/2020
Rozhodnutie
 
Primátor mesta Rajec Ing. Milan Lipka v zmysle Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22.5.2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 :
 
a) obnovuje školské vyučovanie:
1. v materských školách
- výchovnovzdelávacia činnosť bude prebiehať v skupinách s najvyšším počtom 15 detí
- materské školy zabezpečia stravovanie detí a zamestnancov škôl vo svojich školských jedálňach v súlade s prevádzkovým poriadkom ŠJ a osobitnými podmienkami v mimoriadnej situácii
 
2. v základnej škole na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka
- výchovnovzdelávacia činnosť bude prebiehať v skupinách s najvyšším počtom 20 detí
- základná škola zabezpečí stravovanie žiakov a zamestnancov školy vo svojej školskej jedálni v súlade s prevádzkovým poriadkom ŠJ a osobitnými podmienkami v mimoriadnej situácii
 
b) obnovuje prevádzku:
1. školského klubu detí
 
c) určuje prejavenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie dieťaťa alebo žiaka do
materskej školy, základnej školy:
1. zákonný zástupca dieťaťa materskej školy na základe predchádzajúceho vyjadrenia potvrdí
záujem prostredníctvom emailu: msmud@rajec.sk, msom@rajec.sk, alebo telefonicky riaditeľke
materskej školy v termíne do 27.5.2020
 
2. zákonný zástupca žiaka základnej školy na základe predchádzajúceho vyjadrenia potvrdí
záujem prostredníctvom elektronickej komunikácie bez kriedy.sk alebo telefonicky triednym
učiteľom v termíne do 27.5.2020
 
d) určuje kritéria umiestnenia dieťaťa alebo žiaka v škole:
1. deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského
a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
2. deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,
3. deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku,
4. deti rodičov, kde je matka na materskej dovolenke,
5. deti, ktoré bývajú v jednej domácnosti s osobou staršou 65 rokov
 
e) určuje dĺžku prevádzky:
1. v materskej škole v čase od 6.30 – 15.30 hod.
2. v základnej škole v čase od 7.50 – 12.30 hod.
 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa