OÚ Žilina - Správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
 
Váš list č. zo dňa:
Naše číslo:
OU-ZA-QSZP2-2020/003677-67/Gr
Vybavuje: Ing. Grófova
Žilina, 20. 04. 2020
 
Vec
Správa o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ - žiadosť o stanovisko
 
Obstarávateľ, Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 48 Žilina, doručil dňa 09. 04. 2020 Okresnému úradu Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, podľa § 9 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ ktorú Vám podľa § 10 ods. 1 zákona ako dotknutej obci zasielame.
 
Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja. Vás vyzýva, aby ste podľa § 11 ods. 1 zákona, ako dotknutá obec informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o správe o hodnotení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa musí byť verejnosti sprístupnená najmenej po dobu 21 dní od jej doručenia.
 
Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu
„Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ je zverejnená na internetovej stránke:
 
 
Konzultácie v zmysle § 63 zákona k správe o hodnotení strategického dokumentu sú možné počas trvania procesu posudzovania v pracovné dni v čase od 8.00 - 14.00 hod. osobne na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, tel. č. 041/733 5696.
 
 
S pozdravom
Ing. arch. Pavel Kropitz v.z.
vedúci odboru
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa