Oznámenie o začatí katastrálneho konania č. X 56/2020 vo veci opravy chyby v katastrálnom operáte navrhovateľa: EMIT, spol. s r.o. Rajec

MESTO RAJEC
Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
 
OZNÁMENIE
 
 
Okresný úrad Žilina, katastrálny odbor doručil žiadosť o zverejnenie písomnosti „Upovedomenie o začatí katastrálneho konania č. X 56/2020“ zo dňa 17.02.2020 vo veci opravy chyby v katastrálnom operáte navrhovateľa : EMIT, spol. s r.o. Bystrická 57, 015 01 Rajec.
 
Upovedomenie o začatí katastrálneho konania za zverejňuje formou verejnej vyhlášky z dôvodu, že sa nepodarilo zistiť pobyt účastníčky konania: Karin Abenheim, rod. Wölfová trvale bytom Menlo Park – Kalifornia, USA (predchádzajúca adresa trvalého pobytu: Nezábudkova 807/4, Bratislava) .
 
Upovedomenie sa zverejňuje na dobu 15 dní. Celé znenie písomnosti „Upovedomenie o začatí konania č. X 56/2020“ je zverejnené na webovom sídle mesta Rajec.
 
 
V Rajci, 3.4.2020
 
Bc. Júlia Tomčíková v.r.
Odborný referent - špecialista
Oddelenie výstavby, ŽP a údržby
 
Prílohy:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa