Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec
č.j.01/3764/2019/UR/08-Ďu dňa 25.2.2020
 
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
 
ROZHODNUTIE
O UMIESTNENÍ STAVBY
 
 
Meno (názov ) a adresa žiadateľa : CREATIVE SAN s.r.o.,
Smreková č. 3094/15, 010 07 Žilina
IČO : 46961429
 
podal dňa 9.12.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby :
 
SAMOOBSLUŽNÁ AUTOUMYVÁREŇ
 
Objektová skladba :
SO 01 Stavebná časť autoumyvárne
SO 02 Kanalizačná prípojka
SO 03 ORL
SO 04 Elektrická prípojka
SO 05 Vŕtaná studňa – vodovodná prípojka
 
v meste Rajec, ul. Hollého v katastrálnom území : Rajec
na pozemkoch C KN parcel. číslo : 2124/577, 2124/19
 
 
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §39a stavebného zákona a v súlade s ust. §35 a §37 stavebného zákona a v územnom konaní a ústnom jednaní, ktoré sa konalo dňa 21.1.2020, po preskúmaní žiadosti a predložených podkladov rozhodol takto :
podľa §39a stavebného zákona
 
POVOĽUJE UMIESTNENIE STAVBY - SAMOOBSLUŽNÁ AUTOUMYVÁREŇ
 
Objektová skladba :
SO 01 Stavebná časť autoumyvárne
SO 02 Kanalizačná prípojka
SO 03 ORL
SO 04 Elektrická prípojka
SO 05 Vŕtaná studňa – vodovodná prípojka
 
 
v meste Rajec, ul. Hollého v katastrálnom území : Rajec na pozemkoch C KN parcel. číslo : 2124/577, 2124/19.
 
...plné znenie verejnej vyhlášky v prílohe
Príloha:
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa