Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie SNP 2/2 , 015 01 Rajec
č.j.01/3156/2019/UR/07-Ďu; dňa 19.2.2020
 
  
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
 
 
ROZHODNUTIE
Meno (názov) a adresa žiadateľa :
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
 
Podal žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby :
 
I/64 Rajecké Teplice - Kľače
 
v katastrálnom území : Rajecké Teplice, Konská, Zbyňov, Kľače, Rajec
 
na pozemku parcel. číslo : líniová stavba
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov, v súlade s §40 ods.3 posúdil žiadosť o zmenu termínu platnosti rozhodnutia na umiestnenie líniovej stavby povolenej rozhodnutím o umiestnení stavby vydaným Mestom Rajec dňa 19.10.2009 pod číslom 01/1590/2009/UR/15-Ďu pre žiadateľa Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina a rozhodol takto :
 
p o v o ľ u j e
predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby do 30.11.2023
 
Ostatné podmienky umiestnenia stavby vydaného rozhodnutia č. 01/1590/2009/UR/15-Ďu zo dňa 19.10.2009 ostávajú bez zmeny.
 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania :
V priebehu oznámeného konania o predĺžení času platnosti územného rozhodnutia podľa § 36 ods. 1, 2, 4 a § 40 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a upustenia od ústneho pojednávania na predmetnú líniovú stavbu boli uplatnené námietky :
 
1. Novosadová Anna, Pri Rajčanke 912/3, 015 01 Rajec proti predĺženiu platnosti umiestnenia stavby I/64 v katastrálnom území : Rajecké Teplice, Konská, Zbyňov, Kľače, Rajec.
Z listu : Uvedené oznámenie o začatí konania bolo už niekoľkokrát predlžované a súvisí s predĺžením konania Vaša značka : č.j. 01/2736/2018 v ktorom navrhovaná stavba vedie cez súkromný pozemok a obmedzujú vlastnícke právo. V našej žiadosti o oplotenie nášho pozemku nás Slovenská správa ciest listom zo dňa 11.11.2015 žiada o dodržanie rozhodnutia o umiestnení stavby 01/412/2007/UR/03-Ja zo dňa 16.4.2007 a v rozsahu trvalého a dočasného záberu neuskutočňovať žiadne stavebné práce.
Námietke sa nevyhovuje vzhľadom na to, že sa jedná o stavbu verejnoprospešnú, stavebný úrad v územnom konaní neskúma vlastnícke a iné práva žiadateľa k pozemkom, na ktorých sa má umiestniť stavba.
 
2. Novosad Vladimír, Pri Rajčanke 912/3, 015 01 Rajec proti predĺženiu platnosti umiestnenia stavby I/64 v katastrálnom území : Rajecké Teplice, Konská, Zbyňov, Kľače, Rajec.
Z listu : Proti predĺženiu platnosti rozhodnutia podávam námietky, pretože uvedené stavebné povolenie súvisí s povolením umiestnenia stavby I/64 v katastrálnom území Rajec: Kľače, Šuja č.j. 01/2736/2018 a vedie cez moje súkromné parcely KN 1317/1 KN 1317/2.
Námietke sa nevyhovuje vzhľadom na to, že sa jedná o stavbu verejnoprospešnú, stavebný úrad v územnom konaní neskúma vlastnícke a iné práva žiadateľa k pozemkom, na ktorých sa má umiestniť stavba.
 
3. Jozef Kavec, Bystrická 73/1, 015 01 Rajec proti vydaniu územného rozhodnutia na stavbu I/64 Rajecké Teplice – Kľače v katastrálnom území : Rajecké Teplice, Konská, Zbyňov, Kľače, Rajec.
Z listu : - dovoľujem si Vás upozorniť, že líniová stavba bude umiestnená aj na parcele č. 4324/3, ktorá je v katastrálnom území Rajec registrovaná ako „E“ (extravilán) vo výmere 5694 m² kde som 42% podielovým spoluvlastníkom. Tento právny vzťah je potvrdený na LV č. 3856.
- vzhľadom k zisteným skutočnostiam považujem moju námietku za právne legitímnu vo vzťahu k súkromnému vlastníctvu v SR.
Námietke sa nevyhovuje vzhľadom na to, že sa jedná o stavbu verejnoprospešnú, stavebný úrad v územnom konaní neskúma vlastnícke a iné práva žiadateľa k pozemkom, na ktorých sa má umiestniť stavba.
 
Odôvodnenie
 
Stavebný úrad Mesto Rajec prijal podanú žiadosť žiadateľom Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorá bola povolená Mestom Rajec pod č. 01/1590/2009/UR/15- Ďu zo dňa 19.10.2009; ktoré bolo predĺžené rozhodnutím č. 01/2674/2012,3/UR/02-Ďu zo dňa 16.1.2013 a rozhodnutím č. 01/2541/2015/UR/01-Ďu zo dňa 11.1.2016.
 
Navrhovateľom podaná žiadosť o predĺženie platnosti územného rozhodnutia bola podaná včas, teda v lehote platnosti rozhodnutia o predĺžení územného rozhodnutia. Žiadosť o predĺženie platnosti predmetného územného rozhodnutia odôvodnil navrhovateľ nasledovne : z dôvodu zdĺhavého procesu prípravy predmetnej stavby.
Stavebný úrad Mesto Rajec predloženú žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu „I/64 Rajecké Teplice - Kľače “ preskúmal podľa §37 a §38 zákona č. 50/1976 Zb.
 
Po preskúmaní podania Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad dňa 26.11.2018 oznámil začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho jednania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Zároveň ich upozornil, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak k nim nebude prihliadnuté ani v ďalšom konaní. Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Oznámenie bolo doručované aj verejnou vyhláškou podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona.
 
Dňa 5.12.2018 pod č. S13626-2018-IKŽ-2 bolo na Mesto Rajec doručené stanovisko Ministerstva zdravotníctva, Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Bratislava, že k predĺženiu územného rozhodnutia na uvedenú stavbu nemajú námietky.
 
V určenej lehote bola podaná ( uplatnená ) dňa 12.12.2018 námietka Novosadovej Anny, Pri Rajčanke 912, Rajec proti predĺženiu platnosti umiestnenia stavby I/64 v katastrálnom území : Rajecké Teplice, Konská, Zbyňov, Kľače, Rajec.
Z listu : Uvedené oznámenie o začatí konania bolo už niekoľkokrát predlžované a súvisí s predĺžením konania Vaša značka : č.j. 01/2736/2018 v ktorom navrhovaná stavba vedie cez súkromný pozemok a obmedzujú vlastnícke právo. V našej žiadosti o oplotenie nášho pozemku nás Slovenská správa ciest listom zo dňa 11.11.2015 žiada o dodržanie rozhodnutia o umiestnení stavby 01/412/2007/UR/03-Ja zo dňa 16.4.2007 a v rozsahu trvalého a dočasného záberu neuskutočňovať žiadne stavebné práce.
Podľa § 39d čas platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere ani po predĺžení nesmie presiahnuť päť rokov odo dňa, keď územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť.
Z uvedeného vyplýva, že uvedené stavba nie je vo verejnom záujme, keď za 13 rokov okrem predlžovania rozhodnutia platnosti nevykonali nič preto, aby uvedenú stavbu aj realizovali.
Znalecký posudok a zmluvy o budúcej zmluve boli vypracované v roku 2008.
Pripomínam, že v zmysle ustanovenia § 38 stavebného zákona, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.
 
Dňa 13.12.2018 bola na Mesto Rajec podaná ( uplatnená ) námietka Novosada Vladimíra , Pri Rajčanke 912, Rajec proti predĺženiu platnosti umiestnenia stavby I/64 v katastrálnom území : Rajecké Teplice, Konská, Zbyňov, Kľače, Rajec.
Z listu : Proti predĺženiu platnosti rozhodnutia podávam námietky, pretože uvedené stavebné povolenie súvisí s povolením umiestnenia stavby 1/64 v katastrálnom území Rajec: Kľače, Šuja č.j.01/2736/2018 a vedie cez moje súkromné parcely KN 1317/1 KN 1317/2
Pripomínam, že v zmysle ustanovenia § 38 stavebného zákona, ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo , možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť. Zmluva o budúcej zmluve z roku 2008 neaktuálna. Žiadne peňažné plnenie nebolo naplnené.
Podľa čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné len v nevyhnutnej miere a za primeranú náhradu. K finančnej dohode medzi vlastníkom pozemku a navrhovateľom stavby nedošlo ani po viac ako po 12 rokov od vydania prvého rozhodnutia v roku 2007 .
Podľa občianskeho zákonníka odseku 9 alebo 2 ak je vlastník nehnuteľností obmedzení užívania nehnuteľnosti, má nárok na primeranú jednorazovú náhradu Nárok na primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania pozemku možno uplatniť u držiteľa povolenia alebo ním poverenej osobe. Po uplynutí stavebného povolenia (dátum nie je uverejnený na internete a rozhodnutie mi nebolo doručené i keď som o to písomne žiadal) žiadam od držiteľa teda Slovenskú správu ciest do vyriešenia predĺženia stavebného rozhodnutia náhradu za nútené obmedzenie vo výške 10 000.- euro.
Namietam i proti neustálemu predlžovaniu povolenia. Žiadna lehota na ukončenie, len predlžovanie. S uvedeným povolením súvisí obmedzovanie vlastníckych práv.
Podľa§ 39d čas platnosti rozhodnutia o stavebnej uzávere ani po predĺžení nesmie presiahnuť päť rokov odo dňa, keď územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Čas platnosti územného rozhodnutia nemožno predĺžiť, ak bol na to isté územie schválený územný plán zóny, ktorý rieši predmet územného rozhodnutia.
Upozorňujem ,že podľa § 40 odst, 1 stavebného zákona, rozhodnutie o umiestnení stavby a
rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil v odôvodnených prípadoch dlhšiu lehotu;
Podľa § 3 správneho poriadku odst 1 Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými predpismi. Sú povinné chrániť záujmy fyzických a právnických osôb.
Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých konanie sa týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých konanie sa týka, musia správne organy poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych
Žiadam Vás o písomné prizvanie ku každému rokovaniu týkajúceho sa stavby 1/64 tj. priamo osloviť na adresu trvalého pobytu. Zároveň Vás žiadam zaslať rozhodnutia o predĺžení platnosti na adresu.
  
Následne Mesto Rajec ako príslušný stavebný úrad podľa zákona č. 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa § 117 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku oznámil účastníkom konania , dotknutým orgánom oznámením zo dňa 31.1.2019 pod číslom 01/3156/2018-2 a verejnou vyhláškou, že v stanovenej lehote bol spis doplnený o námietky proti vydaniu rozhodnutia a podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších predpisov majú možnosť pred vydaním rozhodnutia vyjadriť sa k jeho podkladom aj k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnúť ich doplnenie.
 
Dňa 11.2.2019 pod č. S05679-2019-IKŽ-2 bolo na Mesto Rajec doručené stanovisko Ministerstva zdravotníctva, Inšpektorátu kúpeľov a žriediel Bratislava, že k predĺženiu územného rozhodnutia na uvedenú stavbu nemajú námietky.
 
Námietku proti vydaniu územného rozhodnutia na stavbu I/64 Rajecké Teplice – Kľače podal dňa 11.2.2019 Jozef Kavec, Bystrická 73/1, 015 01 Rajec s odôvodnením o.i. :
- dovoľujem si Vás upozorniť, že líniová stavba bude umiestnená aj na parcele č. 4324/3, ktorá je v katastrálnom území Rajec registrovaná ako „E“ (extravilán) vo výmere 5694 m² kde som 42% podielovým spoluvlastníkom. Tento právny vzťah je potvrdený na LV č. 3856.
- vzhľadom k zisteným skutočnostiam považujem moju námietku za právne legitímnu vo vzťahu k súkromnému vlastníctvu v SR.
Žiadam Mesto Rajec o kontinuálne zaradenie medzi účastníkmi konania a zároveň súhlasím so stavbou na pozemku 4324/3 v k.ú. Rajec za dodržania podmienok v jednotlivých bodoch :
 1. Investora zaväzujem aby nebolo umiestnené žiadne zariadenie nad zemou a pod zemou, montážne jamy, dopravné značky, stromy a iné predmety okrem položenia líniovej stavby, kde patrí piesok, asfalt a ďalší stavebný materiál ktorý následne bude zapracovaný do zeme až po povrch voľného terénu na pozemku p.č. 4324/3 v k.ú. Rajec.
 2. Investora zaväzujem pred začatím stavebných prác aby ma najmenej 16 dní vopred písomne vyzval kedy sa uskutoční vytyčovanie trasy líniovej stavby cesta I/64 Rajecké Teplice - Kľače cez pozemok p.č. 4324/3 v k.ú. Rajec kde žiadam osobnú prítomnosť.
 3. Investora zaväzujem aby mi umožnil prístup na pozemok p.č. 4324/3 v k.ú. Rajec počas všetkých stavebných prác, ktoré budú súvisieť s líniovou stavbou cesta I/64 Rajecké Teplice - Kľače. Moja osobná prítomnosť počas všetkých prác ktoré sa uskutočnia na pozemku p.č. 4324/3 k.ú. Rajec z hľadiska BOZP beriem osobnú zodpovednosť.
 4. Investora zaväzujem aby dotknutý pozemok p.č. 4324/3 v k.ú. Rajec stavebnými prácami ktoré súvisia s líniovou stavbou uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
 5. Investora zaväzujem (preberá) všetku zodpovednosť za škody vzniknuté na pozemku p.č. 4324/3 v k.ú. Rajec ktoré súvisia s líniovou stavbou bezodkladne odstráni všetku vzniknutú škodu na vlastné náklady.
 6. Investora zaväzujem aby líniová stavba bola uskutočnená len podľa dokumentácie overenej v územnom konaní Stavebným úradom v Rajci.
 7. Investora zaväzujem na všetky stavebné práce súvisiace s líniovou stavbou cesta I/64 Rajecké Teplice - Kľače na pozemku p.č. 4324/3 v k.ú. Rajec kde požadujem záručnú dobu 36 mesiacov od ukončenia prác. Po dobu trvania tejto požadovanej záručnej doby je investor povinný bez meškania odstraňovať závady v dôsledku zásahu na pozemku p.č. 4324/3 v k.ú. Rajec.
 8. Investora zaväzujem odsúhlasenie s p. Jozefom Kavcom-42% podielovým spoluvlastníkom každú zmenu vo vzťahu líniovej stavby cesta I/64 Rajecké Teplice – Kľače, ktorá bude realizovaná počas priebehu prác na pozemku p.č. 4324/3 v k.ú. Rajec.
 9. Investora zaväzujem – požadujem pred kolaudáciou aby ma zvolal na samostatné preberacie konanie ohľadom pozemku p.č. 4324/3 v k.ú. Rajec, ktorého zápis bude prílohou ku kolaudačnému protokolu.
 10. Investora zaväzujem pred vydaním stavebného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby aby sa uzavrela kúpno-predajná zmluva, ktorej predmetom bude úprava (zúženie) m² na pozemku p.č. 4324/3 v k.ú. Rajec, ktoré budú použité na vznik cesty I/64 Rajecké Teplice – Kľače v prospech vlastníckeho práva a to SSC Žilina.
 11. Investora zaväzujem k uzavretiu zmluvy o jednorazovú náhradu o zriadení ochranného pásma , ktoré vznikne na líniovej stavbe na pozemku p.č. 4324/3 v k.ú. Rajec 30 dní pred realizáciou stavby. Jednorazová náhrada je na základe dohody medzi investorom a p. Jozefom Kavcom, Bystrická 73/1, Rajec – 42% podielovým spolumajiteľom na p.č. 4324/3 v k.ú. Rajec.
 12. Od investora budem požadovať všeobecnú hodnotu predmetného pozemku v danej lokalite a stave ku dňu 11.2.2019 je 32 euro/m².
 
Mesto Rajec dňa 12.2.2019 upovedomilo žiadateľa : Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, Žilina o doplnení podania.
 
V určenej lehote bolo ma Mesto Rajec doručené stanovisko k námietke proti predĺženiu platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby Slovenskej správy ciest – IVSC Žilina pod č. SSC/3603/2019/6451/5612 zo dňa 25.2.2019 :
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že parcela č. KNE 4324/3 v podielovom spoluvlastníctve pána Jozefa
Kavca je dotknutá výstavbou stavby „I/64 Kľače - Šuja“.
Slovenská správa ciest - IVSC Žilina ako investor pripravovanej stavby „I/64 Kľače - Šuja a I/64 Rajecké Teplice – Kľače“Vám týmto zasiela stanovisko k námietke proti predĺženiu platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby :
SSC IVSC Žilina pre pripravované stavby požiadala v čase platnosti územných rozhodnutí o predĺženie platnosti rozhodnutí o umiestnení stavieb. Nakoľko v tomto termíne nebolo možné požiadať o vydanie stavebných povolení, požiadali sme o predĺženie platnosti rozhodnutí na obdobie 5 rokov. Stavby sú stále v príprave SSC IVSC Žilina. V súčasnosti sa spracúva Štúdia realizovateľnosti Žilina - Topoľčany súčasťou, ktorej sú aj predmetné stavby.
Parcela KNE 4324/3 sa nachádza v katastrálnom území Rajec a je v území, na ktoré je vydané právoplatné územné rozhodnutie v mieste predpokladaného trvalého záberu .
Stavby „I/64 Kľače - Šuja a I/64 Rajecké Teplice - Kľače" - preložky trasy cesty I/64 sú v súlade s platným Územným plánom Mesta Rajec (ÚPN - M Rajec) a sú zaradené medzi verejnoprospešné stavbyVšeobecne záväzným nariadením (VZN) Mesta Rajec č. 1/2008, v ÚP VÚC Žilinského kraja, VZN ŽSK č.6/2005 o záväzných častiach., zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja a jeho záväznou časťou, vyhlásenou Nariadením vlády SR č.22311998 z 26.5.1998, so záväznou časťou Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja vyhlásenou VZN ŽSK č.6 dňa 27.4.2005 a so Zmenami doplnkov č.2 ÚPN VÚC ŽK prejednané a schválené zastupiteľstvom ŽK dňa 4.9.2006.
Vzhľadom na to, že sa jedná o stavbu verejnoprospešnú, stavebný úrad v územnom konaní neskúma vlastnícke a iné práva žiadateľa k pozemkom, na ktorých sa má umiestniť stavba, pozemok je možné na navrhovaný účel vyvlastniť ak cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom /§38 /(ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno pozemok na navrhovaný účel vyvlastniť) a §108 ods.2 písm.a a písm.f (vyvlastniť možno len vo verejnom záujme na a) verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie a f) výstavbu a správu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vrátane zriadenia ich ochranných pásiem podľa osobitných predpisov ) a § 110 ods. 1 ( vyvlastniť možno len vtedy, ak cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom ).
 
Pripravovaná stavba „I/64 Rajecké Teplice - Kľače" je v súlade s platným Územným plánom Mesta Rajec (ÚPN - M Rajec) a je zaradená medzi verejnoprospešné stavby Všeobecne záväzným nariadením (VZN) Mesta Rajec č. 1/2008, v ÚP VÚC Žilinského kraja, VZN ŽSK č.6/2005 o záväzných častiach., zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja a jeho záväznou časťou, vyhlásenou Nariadením vlády SR č.22311998 z 26.5.1998, so záväznou časťou Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Žilinského kraja vyhlásenou VZN ŽSK č.6 dňa 27.4.2005 a so Zmenami doplnkov č.2 ÚPN VÚC ŽK prejednané a schválené zastupiteľstvom ŽK dňa 4.9.2006.
 
Vzhľadom na to, že sa jedná o stavbu verejnoprospešnú, stavebný úrad v územnom konaní neskúma vlastnícke a iné práva žiadateľa k pozemkom, na ktorých sa má umiestniť stavba, pozemok je možné na navrhovaný účel vyvlastniť ak cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom §38 stavebného zákona (ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno pozemok na navrhovaný účel vyvlastniť) a §108 ods.2 písm. a) a písm. f) stavebného zákona (vyvlastniť možno len vo verejnom záujme na a) verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie a f) výstavbu a správu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií vrátane zriadenia ich ochranných pásiem podľa osobitných predpisov ) a § 110 ods. 1 stavebného zákona ( vyvlastniť možno len vtedy, ak cieľ vyvlastnenia nemožno dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom ).
  
Menovaní : Novosad Vladimír, Pri Rajčanke 912/3, Rajec; Novosadová Anna, Pri Rajčanke 912/3, Rajec; Jozef Kavec, Bystrická 73/1, Rajec v doterajších konaniach povoľovanej stavby „I/64 Rajecké Teplice – Kľače“ a to : Rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorá bola povolená Mestom Rajec pod č. 01/1590/2009/UR/15-Ďu zo dňa 19.10.2009; ktoré bolo predĺžené rozhodnutím č. 01/2674/2012,3/UR/02-Ďu zo dňa 16.1.2013 a rozhodnutím č. 01/2541/2015/UR/01-Ďu zo dňa 11.1.2016 nevyužili právo uplatnenia pripomienky ani námietky .
 
Stavebný úrad Mesto Rajec ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad po posúdení žiadosti navrhovateľa, výsledku konania o predĺžení platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby vydaného na predmetnú stavbu nezistil také dôvody, ktoré by bránili vyhoveniu žiadosti navrhovateľa a preto v súlade s ustanovením § 40 ods. 3 stavebného zákona žiadosti navrhovateľa vyhovel.
  
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §42 ods. 2 stavebného zákona. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušnej obci : Rajecké Teplice, Konská, Zbyňov, Kľače, Rajec.
Po uplynutí stanovenej lehoty žiadame rozhodnutie zaslať späť na Stavebný úrad v Rajci.
 
Poučenie
Podľa §53 a nasl. správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok ), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na tunajšie Mesto Rajec – Mestský úrad, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec.
 
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.
 
  
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta Rajec
 
 Doručí sa :
- Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, M.Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
- ISPO s.r.o. inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov
- ŽSR GR, odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
- ŽSR, AO, 1.mája 34, 010 01 Žilina
- SAD a.s., Košická 2, 010 65 Žilina
- Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
- Krajský pozemkový úrad , A.Kmeťa 17, 010 01 Žilina
- Reg. úrad ver. zdravotníctva, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina
- OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
- OR PZ, ODI, Veľká Okružná 31, 010 01 Žilina
- OÚ ŽP , odbor : OPaK, ŠVS, CD a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
- KÚ pre CD a PK, J.Kráľa 4, 011 95 Žilina
- Obvodný lesný úrad, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina
- SSD.a.s., Pri Rajčanke 2927, 010 47 Žilina
- SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina
- SPP- D. a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- ST, Poštova 1, 010 08 Žilina
- OÚ CO a KR, J.Kráľa 4, 010 40 Žilina
- ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
- SVP š.p., Nábrežie I. Krasku 834, 921 80 Piešťany
- Krajský pamiatkový úrad, Mar. Nám. 19, 010 01 Žilina
- Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 811 01 Bratislava
- Min. zdravotníctva SR, inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava
- Min. obrany SR, správa hnut. majetku, Čs. armády 7, 974 01 Banská Bystrica
- Orange Slovensko, Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
- Slovenský pozemkový fond, Búdkova 3555/36, 811 04 Bratislava
- Agroregión a.s., Hollého 203, 015 01 Rajec
- K+M s.r.o., Jasenové č.1, 013 19 Kľače
- Novosadová Anna, Pri Rajčanke 912/3, 015 01 Rajec
- Novosad Vladimír, Pri Rajčanke 912/3, 015 01 Rajec
- Jozef Kavec, Bystrická 73/1, 015 01 Rajec
- Mesto Rajecké Teplice, Nám. SNP 1/29, 013 13 Rajecké Teplice + verejná vyhláška
- Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec + verejná vyhláška
- Obec Konská, Školská ulica 410, 013 13 Rajecké Teplice + verejná vyhláška
- Obec Zbyňov, Hlavná 19/1, 013 19 Kľače + verejná vyhláška
- Obec Kľače, s.č. 1, 013 19 Kľače + verejná vyhláška
- spis
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa