Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Rajci a nástup náhradníka

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Rajci a nástup náhradníka
 
Primátor mesta Rajec, Ing. Milan Lipka v zmysle § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Mestského zastupiteľstva v Rajci. 
Mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Rajci vo volebnom obvode 03 uvoľnil zvolený poslanec Ing. Gustáv Mucha, a to písomným vzdaním sa svojho mandátu dňa 31.decembra 2019.
 
V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ak zanikol mandát poslanca mestského zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.
 
Podľa zápisnice Mestskej volebnej komisie v Rajci o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, náhradníkom do mestského zastupiteľstva za volebný obvod 03 sa stal Vladimír Dubec.
Náhradník Vladimír Dubec neprijal poslanecký mandát, čo potvrdil čestným vyhlásením dňa 13.01.2020.
 
V zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. na uvoľnené poslanecké miesto podľa získaných hlasov vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 nastupuje kandidát Vladimír Rybár.
Funkcie poslanca mestského zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 ods. 1. písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
 
 
Ing. Milan   Lipka v.r.
       primátor mesta
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa