Komisia výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci
 
 Podľa rozdeľovníka
 
Vybavuje: Tomčíková
Tel: 0918/592 964
Email: julia.tomcikova@rajec.sk
 
V Rajci, 16.01.2020
P O Z V Á N K A
 
Pozývame Vás na zasadnutie komisie výstavby a životného prostredia pri MZ v Rajci, ktoré sa uskutoční dňa
23. januára 2020 (štvrtok)  o 15,00 hod. so stretnutím na MsÚ  Rajec v kancelárii číslo dverí 5 na 1. poschodí.
 
Program:
  1. RZP, a.s. Trenčín – nájom nebytových priestorov v poliklinike - schválenie
  2. Rôzne
 
 
S pozdravom
 
Bc. Júlia Tomčíková v.r.
Tajomník komisie
 
Rozdeľovník:
  1. Mgr. Róbert Augustín– predseda komisie
  2. Ing. Peter Pekara – člen komisie
  3. Ing. Gustáv Mucha – člen komisie
  4. Lumír Kardoš  – člen komisie
  5. Vladimír Rybár – člen komisie
  6. RNDr. Eva Stanková – člen komisie
  7. Ing. Ivana Bahledová, vedúca oddelenia výstavby, ŽP a údržby
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa