Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
 
Č.j.: 01/108/2019-Lő
Č. záznamu: 01/108/2019/3
 dňa 10.1.2020
 
Vybavuje: Ing. Miroslava LőrincováTel:
E-mail:
miroslava.lorincova@rajec.sk
Č.t. 041/507 65 15, 0917 250 153
 
OZNÁMENIE
O PODANOM ODVOLANÍ
 Mesto Rajec, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), , na základe žiadosti, ktorú dňa 9.10.2017 podal
Stanislav Řehoř, Hollého 16,
Jana Řehořová, Školská 364/6,
vydal dňa 4.11.2019 rozhodnutie pod č.sp. 01/108/2019/RO/48-Lő na stavbu:
Priame elektrické vykurovanie
Rajec súp. č. 162, Hollého 16
na pozemku register "C" parc. č. 1040/22 v katastrálnom území Rajec. Proti tomuto rozhodnutiu podal(a)
Stanislav Řehoř, Hollého 16
v zákonnej lehote odvolanie.
Účastníci konania môžu nahliadnuť do podaného odvolania na Mestskom úrade v Rajci, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec, kancelária.č.3, Ing. Miroslava Lőrincová /v stránkové dni - termín po telefonickom dohovore z dôvodu možnosti čerpania dovolenky/ a vyjadriť sa k podanému odvolaniu do 15 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.
K neskôr podaným vyjadreniam sa nebude prihliadať.
Po tomto termíne bude odvolanie postúpené nadriadenému orgánu.
 
 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta Rajec
 Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.
 Doručí sa:
účastníci (doručenky)
Stanislav Řehoř, Hollého súp. č. 16, 015 01 Rajec
Jana Řehořová, Školská súp. č. 364/6, 015 01 Rajecké Teplice
JUDr. Róbert Dubovec, Lipovecká súp. č. 273/19, 010 09 Žilina
Jozef Turzo, Hollého súp. č. 162/16, 015 01 Rajec
Martin Turzo, Hollého súp. č. 162/16, 015 01 Rajec
Zuzana Turzová, Hollého súp. č. 162/16, 015 01 Rajec
Jaroslav Ligas, Hollého súp. č. 162/16, 015 01 Rajec
Vlasta Ligasová, Hollého súp. č. 162/16, 015 01 Rajec
Jozef Straňanek, Hollého súp. č. 162/16, 015 01 Rajec
Miroslava Straňanková, Hollého súp. č. 162/16, 015 01 Rajec
Alena Mesárošová, Hollého súp. č. 162/16, 015 01 Rajec
Henrich Mesároš, Hollého súp. č. 162/16, 015 01 Rajec
Pavol Halko, Šuja súp. č. 151, 015 01 Rajec
Katarína Halková, Šuja súp. č. 151, 015 01 Rajec
Jozef Dubeň, Hollého súp. č. 162/16, Rajec
Karolína Mičechová, Hollého súp. č. 162/16, Rajec
Jozef Mičech, Hollého súp. č. 162/16, Rajec
Vladimír Sudor, Hollého súp. č. 162/16, Rajec
Ľudmila Sudorová, Hollého súp. č. 162/16, Rajec
Jozef Dubeň, Hollého súp. č. 162/16, Rajec
Dana Dubeňová, Hollého súp. č. 162/16, Rajec
Pavol Jančovič, Hollého súp. č. 162/16, Rajec
Helena Jančovičová, Hollého súp. č. 162/16, Rajec
Karol Koleda, Hollého súp. č. 162/16, Rajec
Ľudmila Koledová, Hollého súp. č. 162/16, Rajec
Mária Štefeková, Hollého súp. č. 162/16, Rajec
Šimon Pastierčin, Hollého súp. č. 162/16, Rajec
Miroslav Pastierčin, Hollého súp. č. 162/16, Rajec

ostatný(í)
OBVODOVÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŽILINA, Tulská súp. č. 33, Žilna, 010 01 Žilina
BINEKO, spol. s. r. o., Javorová súp. č. 164, 01501 Rajec, Rajec
Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec
Spis
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa