ZVEREJNENIE ZÁMERU
prenechania majetku obce  do nájmu  z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovení § 9a  zákona č. 138/1991 Zb. v platnom znení o majetku obcí
 
 
Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec, IČO 00 321 575
podľa  § 9a  ods. 9/ písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 
zverejňuje  zámer prenechania  majetku mesta  do nájmu , a to :
 
časť pozemku o výmere 20 m2  KNC parcely  č. 1101/1, druh pozemku  zastavaná plocha a nádvoria o celkovej výmere 4515 m²  evidovaného  na LV č. 1500  vo vlastníctve mesta Rajec  v podiele 1/1.
 Dôvod hodný osobitného zreteľa je daný tým, že doterajší nájomca spoločnosť FALCK Záchranná a.s. Košice oznámil ukončenie svojej činnosti na stanici ZZS Rajec a ukončenie platnosti Zmluvy o nájme pozemku pod garáž č. 2013/93 zo dňa  29.11.2013.
Nová spoločnosť RZP, a.s. Trenčín na základe vydaného  povolenia  na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby bude pokračovať v poskytovaní záchrannej zdravotnej služby a v užívaní pozemku pod  stavbou garáže pre záchranné vodidlá.  
Lehoty zverejnenia zámeru
 
Úradná tabuľa Mesta Rajec
Od 14.01.2020
Webová  stránka Mesta Rajec: www.rajec.sk
Od 14.01.2020
Ústredný portál verejnej správy:  www.slovensko.sk
Od 14.01.2020
 
V Rajci, dňa 14.1.2020
 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa