Oznámenie o začatí konania na výrub drevín - Kadurik Radoslav, Rajec

Mesto Rajec ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 23.10.2019 začalo na základe žiadosti žiadateľa Kadurika Radoslava, 015 01 Rajec  konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín nachádzajúcich sa  na pozemku  parcela číslo  114/1 KNE v k.ú. Rajec v počte 3 ks drevín v druhovom zložení smrek, z dôvodu ohrozovania obyvateľov a susedných nehnuteľnosti drevinami.
 
Občianske združenie, ktoré podľa § 82 ods. 6 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto konania, ak podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny písomne potvrdí svoj záujem byť účastníkom v tomto správnom konaní.
 
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa §82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia:
-          písomne na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
-          elektronicky na adresu     podatelna@rajec.sk
 
Zverejnené: 04.11.2019
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa