Výzva na predloženie cenovej ponuky - Nájomný bytový dom /33 bytových jednotiek/ Hollého ul. Rajec - stavebné úpravy

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Nájomný bytový dom /33 bytových jednotiek/ Hollého ul. Rajec - stavebné úpravy
 
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:  Mesto Rajec
IČO:  00321575
Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, SK
Kontaktná osoba: Bc. Júlia Tomčíková, +421918 592 964, julia.tomcikova@rajec.sk
 
Informácie o zákazke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie. Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie realizácie: 2019 - 2020
Lehota na predkladanie ponúk: do 8.11.2019 do 12:00
Spôsob predkladania ponúk: Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz: https://www.tendernet.sk/zakazka?cLs-ZKTLMamzBaNhirGuhA8
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
 
Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách
 
Opis zákazky
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce
 
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený dokument "Výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami.
 
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
 
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode so kontaktnou osobou zákazky.
 
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
 
 
Harmonogram realizácie:
- SO03 komunikácie a SO 10 verejné osvetlenie - do 20.12.2019
- SO 02 Prístrešok na odpad a SO 04 Sadové úpravy - do 5/2020
 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov , formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry.Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje.
 
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
 
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený dokument "výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami. V prípade, že uchádzač túto prílohu nepredloží , tak bude na jej predloženie dodatočne vyzvaný.
 
Uchádzač je povinný skontrolovať si povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (aktuálne platné limity: v prípade
jednorázového plnenia ide o limit nad 100.000 eur, v prípade opakujúceho sa plnenia v kalendárnom roku ide o limit nad 250.000 eur, limity sa posudzujú vrátane DPH). Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.
 
Kritérium: Celková cena (EUR s DPH) – 100%
 
CPV: Hlavný slovník: 45000000-7 Stavebné práce
 
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
 
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2019.
 
Položky zákazky
P.Č. Názov položky / Množstvo
       Špecifikácia
 
1 SO 10 Verejné osvetlenie / 1,000 Celkom
   Špecifikácia stavebného objektu sa nachádza v Prílohe č. 1 a je pre uchádzačov záväzná.
 
2 SO 04 Sadové úpravy / 1,000 Celkom
Špecifikácia stavebného objektu sa nachádza v Prílohe č. 1 a je pre uchádzačov záväzná.
 
3 SO 03 Komunikácie a spevnené plochy / 1,000 Celkom
Špecifikácia stavebného objektu sa nachádza v Prílohe č. 1 a je pre uchádzačov záväzná.
 
4 SO 02 - Prístrešok komunálneho odpadu / 1,000 Celkom
Špecifikácia stavebného objektu sa nachádza v Prílohe č. 1 a je pre uchádzačov záväzná.
 
Prílohy ku zákazke
 
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.
 
Príloha č.1Výkaz výmer Rajec.xlsx
Príloha - Projektová dokumentácia.zip
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa