Verejná vyhláška - Cyklochodník Rajec – Šuja

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2 , 015 01 Rajec
č.j. 01/2728/2019  dňa 2.10.2019
 
 
OZNÁMENIE  O  ZAČATÍ  KONANIA
 A UPUSTENIE  OD  ÚSTNEHO  JEDNANIA
 
 
Meno (názov ) a adresa žiadateľa:  Mesto Rajec
  Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
  IČO 321575
 
Podal dňa  2.9.2019  návrh na predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu :
  
  Cyklochodník Rajec – Šuja
 
Objektová skladba :
SO 01  Cyklochodník
SO 02  Dažďová kanalizácia
SO 03  Vonkajšie osvetlenie
   
v katastrálnom území Rajec,  parc. CKN č. 2142/20, 2142/21
 
druh stavby : inžinierska stavba – cyklochodník
 
Uvedeným dňom bolo začaté konanie o predĺžení platnosti stavebného povolenia č. 01/992/2017/ST/45-Ďu zo dňa 25.7.2017.
 
    Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa §117 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, § 69 ods. 1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje  začatie tohto konania všetkým známym  účastníkom konania a dotknutým orgánom a upúšťa od ústneho jednania.
  Nakoľko sú známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad upúšťa od ústneho pojednávania.
 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia ,inak k  nim nebude prihliadnuté.V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote (§61ods.3 stavebného zákona)  neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
  
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Stavebnom úrade mesta Rajec, Mestský úrad, Nám. SNP 2/2, Rajec  v stránkové dni.
 
 
Vybavuje : Ďurčanská,  tel. 041 5076512
 
 
 
Ing. Milan Lipka  v.r.
primátor mesta Rajec
 
 
 
Doručuje sa :
-  Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
-  Obec Šuja, Obecný úrad č. 1,  015 01 Rajec
-  SPF, SAD SNP 667/10, 010 01 Žilina
-  Slovenská správa ciest, IV a SC, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
-  Okresné riaditeľstvo PZ, ODI, Veľká okružná 31, 010 75 Žilina
-  Okresný úrad, odbor CD a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina
-  Krajský pamiatkový úrad, Mar. nám. 19, 010 01 Žilina
-  Okresný úrad, odbor Opak, OH, ŠVS, EIA, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08  Žilina
-  Reg. úrad ver. zdravotníctva, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina
-  OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
-  SSD. a.s., Pri Rajčanke 2927, 010 47 Žilina
-  SEVAK, Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina
-  SPP – D. a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
-  ST, Poštova 1, 010 08 Žilina
-  PROFIM s.r.o., Závodská cesta 4, 010 01 Žilina
-  Mesto Rajec – verejná vyhláška
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa