Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a pozvanie k ústnemu jednaniu; Chovné haly - Charubina

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Námestie  SNP  2/2 , 015 01  Rajec
 
č.j.01/2708/2019  dňa  24.9.2019
  
VEREJNÁ  VYHLÁŠKA
 
 OZNÁMENIE O ZAČATÍ  ÚZEMNÉHO  KONANIA VEREJNOU VYHLÁŠKOU

A POZVANIE K ÚSTNEMU JEDNANIU

 Meno (názov) a adresa žiadateľa : PEV s.r.o. v zastúpení Ing. Juraj Pipich,
 Revolučná 3288/3, 010 01 Žilina
 
 Meno (názov) a adresa stavebníka : AGROREGIÓN a.s.,
 IČO 36382973
 Hollého 203/50, 015 01 Rajec
  
  podal dňa 28.8.2019  žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby  na stavbu:
 
Chovné haly - Charubina
 
Objektová skladba :
SO 01  Hala „A“
SO 02  Hala „B“
SO 05  Areálové komunikácie a spevnené plochy
SO 07  Areálový a vnútorný rozvod plynu
SO 08  Úprava jestvujúcej trafostanice
SO 09   Areálové podzemné vedenie NN a napojenie hál na el. prúd
SO 10  Osvetlenie areálu
SO 11  Studňa
SO 12  Vsakovacia nádrž
SO 13  Žumpa „A“
SO 14  Žumpa „B“
SO 15  Areálový a vnútorný rozvod kanalizácie
SO 16  Areálový a vnútorný rozvod vodovodu
SO 17  Vykurovanie plynovými delami „A“
SO 18  Vykurovanie plynovými delami „B“
  
v meste  Rajec, mestská časť Charubina, ul. Bystrická   v katastrálnom území : Rajec
 
na pozemkoch C KN parcel. číslo :  2680/3, 2680/4, 2680/5, 2680/7, 2685, 2686, 2687, 2689
 
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa zákona 416/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení neskorších predpisov  a  doplnkov  posúdil žiadosť o vydanie územného rozhodnutia v zmysle §35 a §37 ods.1 stavebného zákona a v súlade s ust. §36 ods. 1, 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania o umiestnení stavby všetkým známym  účastníkom konania a dotknutým orgánom.
 
  Zároveň nariaďuje  na prerokovanie žiadosti:
  ústne jednanie a miestne zisťovanie dňa 23. októbra 2019 o  9,00hodine
v Malej zasadačke MsÚ Rajec na 1. poschodí
 
Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr  pri ústnom jednaní, inak k  nim nebude prihliadnuté.
V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote  /§36 ods. 3 stavebného zákona/ neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe,  má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia.
 
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Rajci, stavebný úrad pred dňom ústneho jednania v stránkové dni a  pri  ústnom jednaní .
 
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa §36 ods. 4 stavebného zákona. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Rajec.
 
Vybavuje : Ďurčanská, tel. 041 5076512
  
 Ing. Milan Lipka  v.r.
primátor mesta Rajec
 
 
Doručí sa :
- PEV s.r.o., Revolučná 3288/3, 010 01 Žilina
- ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina
- Správa ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
- GOLF PARK RAJEC a.s., Bystrická 66, 015 01 Rajec
- RÚVZ, V. Spanyola 27, 010 01 Žilina
- OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
- SSD. a.s. Pri Rajčanke 2927, 010 47 Žilina
- SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina
- SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- OÚ ŽP, odbor : OH; ŠVS; ovzdušie; OPaK; EIA; pozemkový a lesný, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
- Energotel a.s., J. Milca 44, 010 01 Žilina
- Krajský pamiatkový úrad, Mar. Nám. 19, 010 01 Žilina
- UPC Sl. s.r.o., Na Závaží 7, 010 01 Žilina
- Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec – verejná vyhláška
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa