OÚ Žilina - Rozhodnutie - Nová skládka odpadov, Rajec - Šuja

OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
 
ROZHODNUTIE
 
VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ
 
č.j.: OU-ZA-OSZP3-2019/011779-004/Hnl
V Žiline 20.06.2019

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon ElA"), rozhodol podľa § 29 ods. 2 zákona ElA, na základe zámeru k zmene navrhovanej činnosti "Nová skládka odpadov, Rajec - Šuja", ktorý predložil navrhovatel', Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Námestie SNP 18/18,01501 Rajec, IČO 31930387 v spojení s § 18 ods. písm. c) tohto zákona a po vykonaní zisťovacieho konania o posudzovaní navrhovanej činnosti podl'a § 29 zákona ElA a zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov takto:
 
Navrhovaná činnosť "Nová skládka odpadov, Rajec - Šuja" navrhovatel'a Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie, Námestie SNP 18/18, 015 01 Rajec, IČO 31930387, vypracovaná spracovatel'om Ing. Zuzana Šauša Melcerová, Krčméryho 15,976 32 Badín, situovaná na pozemkoch p.č. 2671, 2672/2, 2672/3, 2672119,2672/26, 2672/27, 2672/28,2672/29,2672/30 (podl'a registra C-KN), 1075, 1076, 1077, 1085,1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1037/4, 1074/3 (podl'a registra EKN) v k.ú. Rajec.
 
sa nebude posudzovať podl'a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Plné znenie Rozhodnutia v prílohe.
 
 
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa