Verejná vyhláška - Obchodná verejnú súťaž na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy

MESTO RAJEC, NÁMESTIE SNP 2/2, 015 22 RAJEC, IČO:00 321 575
 
Vyhlasuje
podľa ustanovení § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovení § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 
obchodnú verejnú súťaž
 
na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy
 
na prenájom nehnuteľného majetku Mesta Rajec, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Rajec, na okraji záhradkárskej osady v lokalite Tŕstie a to: pozemok KNC parcela číslo 2124/286 – orná pôda o výmere 158 m² nachádzajúci sa v katastrálnom území Rajec, evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č.3333 vedenom pre okres Žilina, obec Rajec, katastrálne územie Rajec vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1.
 
PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
Prenechanie pozemku do nájmu  sa uskutočňuje v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Rajec v znení neskorších dodatkov a v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Rajci
č. 49/2019 konaného dňa 23.mája.2019.
 
 
I.
Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže
 
Názov: Mesto Rajec
V mene koná: Ing. Milan Lipka, primátor mesta
Sídlo: Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec
IČO: 00321575
DIČ: 2020637102
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK46 0200 0000 0000 2362 1432
 
II.
Predmet obchodnej verejnej súťaže
 
2.1. Predmetom obchodnej verejnej súťaže je výber najvhodnejšieho záujemcu o nájom pozemku – ornej pôdy nachádzajúci sa v katastrálnom území Rajec, a to :
pozemku parcely registra C číslo 2124/286, druh pozemku: orná pôda o výmere 158 m² nachádzajúci sa v katastrálnom území Rajec, evidovaný na Okresnom úrade v Žiline, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č.3333 vedenom pre okres Žilina, obec Rajec, katastrálne územie Rajec vo vlastníctve Mesta Rajec v podiele 1/1.
 
2.2. Pozemok sa nachádza na okraji záhradkárskej osady v lokalite Tŕstie pri kúpalisku v Rajci. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce.
Zaradenie pozemku podľa územno-plánovacej dokumentácie: v zmysle územného plánu mesta je pozemok začlenený do funkčného využitia C3 – záhradková osada. Druh funkčnej plochy: záhradková osada, zeleň, prevládajúca funkcia: záhradky a chatky, zeleň  (príloha výrez z ÚP plánu textová + grafická časť).
 
2.3. Vyhlasovateľ prenecháva predmet nájmu za podmienok:
- pozemky je možné využiť na pestovanie zeleniny, ovocia, prípadne okrasnej zelene a iných
  poľnohospodárskych plodín
 
2.4. Doba nájmu: neurčitá
 
III.
Obsah súťažného návrhu
Zásady ostatného obsahu zamýšľanej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ súťaže trvá
 
Súťažný návrh/ponuka musí obsahovať:
3.1. Sumarizačný list - časť A (vzor sumarizačného listu je uvedený na www.rajec.sk, www.slovensko.sk):
3.2.Zámer využitia predmetu nájmu vyjadrený jednoduchým opisom v súlade s podmienkami nájmu uvedenými v článku II. (súčasťou sumarizačného listu -  časť A).
3.3. Návrh ceny - súťažný návrh musí obsahovať návrh výšky ceny nájmu pozemku za m²/rok, pričom minimálne vyhlasovateľom požadovaná cena ročného nájmu je stanovená vo výške 0,10 Eur/m2/rok (súčasťou sumarizačného listu -  časť A).
3.4. Návrh nájomnej zmluvy, ktorej podstatné náležitosti sú uvedené v návrhu nájomnej zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy ako časť B/ .
3.4.1. Predložený návrh nájomnej zmluvy záujemca (v rámci súťažnej ponuky) doplní o požadované údaje a svojim podpisom potvrdí súhlas s jej obsahom a podmienkami. Prípadné zmeny budú riešené vzájomnou dohodou.
3.5. Povinné prílohy – časť C, ktoré sú opísané v článku IV.
 
IV.
Povinné prílohy súťažného návrhu
 
4.1. Súťažný návrh musí obsahovať povinné prílohy – časť C (vzory príloh sú zverejnené na www.rajec.sk a www.slovensko.sk):
 
4.1.1. Vyhlásenie predkladateľa návrhu o tom, že sa osobne oboznámil so stavom predmetu nájmu vykonaním obhliadky na mieste samom a berie ho do nájmu bez výhrad v stave v akom stojí ku dňu podpisu nájomnej zmluvy (FO/FO –živ/PO).
 
 4.1.2. Čestné vyhlásenie účastníka, že súhlasí s podmienkami verejnej obchodnej súťaže (FO/FO-živ./PO).
 
4.1.3. U predkladateľa návrhu, ktorým je fyzická osoba (FO):
a)      Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 
4.1.4. Potvrdenie z finančného oddelenia MsÚ Rajec, že predkladateľ nie je dlžníkom voči mestu Rajec ani voči organizáciám ním zriadeným. (FO/FO-živ./Po)
 
4.1.5. Čestné vyhlásenie predkladateľa o tom, že súhlasí s úhradou výdavkov súvisiacich s predmetom nájmu na základe špecifikácie predloženej prenajímateľom, v deň, kedy bude podpísaná nájomná zmluva všetkými zmluvnými stranami, a to najmä napríklad výdavky na zverejnenie súťažných podmienok, poplatky za úradné osvedčovanie podpisov, poplatky za spísanie zmluvy a podobne (FO/FO-živ./PO).
 
4.1.6. Ku dňu podpisu zmluvy je úspešný uchádzač, ktorým je fyzická osoba - podnikateľ povinný predložiť:
a)      Doklad o oprávnenosti podnikať (napr. fotokópia zo živnostenského registra)
b)      Čestné vyhlásenie, že na spoločnosť nie je začaté konkurzné ani reštrukturalizačné konanie, nie je na jej majetok vyhlásený konkurz, nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku.
 
4.1.7. Ku dňu podpisu zmluvy je úspešný uchádzač, ktorým je právnická osoba (PO) povinný predložiť:
a)      Doklad o oprávnenosti podnikať (napr. fotokópia z obchodného registra)
b)      Čestné vyhlásenie, že na spoločnosť nie je začaté konkurzné ani reštrukturalizačné konanie, nie je na jej majetok vyhlásený konkurz, nebolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku
c)      Potvrdenie, že spoločnosť nie je v likvidácii (vydáva Okresný súd)
d)     DIČ, IČ pre DPH (fotokópia osvedčenia o registrácii)
 
4.2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo akceptovať aj ponuku uchádzača, ktorá nebude obsahovať všetky povinné prílohy alebo prílohy obsahujúce formálne nedostatky (ďalej len „nedostatky“), pokiaľ uchádzač bez zbytočného odkladu od doručenia oznámenia týchto nedostatkov vyhlasovateľom ponuky tieto nedostatky ponuky odstráni vo vyhlasovateľom stanovenej lehote. Za doručenie oznámenia podľa predchádzajúcej vety sa považuje jeho doručenie písomným listom alebo e-mailom.
 
V.
Podmienky účasti v súťaži
 
5.1. Fyzická osoba musí najneskôr v deň podávania súťažného návrhu dovŕšiť vek 18 rokov.
5.2. Súťažný návrh musí byť spísaný v slovenskom jazyku.
5.3.Predložený návrh nie je možné odvolať po uplynutí lehoty stanovenej v podmienkach súťaže na predkladanie návrhov.
5.4. Predložený návrh nie je možné meniť a dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty stanovenej v podmienkach súťaže na predkladanie návrhov.
5.5. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže alebo budú doručené po termíne stanovenom na predkladanie budú odmietnuté.
5.6. Súťažný návrh musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať v mene predkladateľa (v prípade fyzickej osoby priamo fyzickou osobou, v prípade právnickej osoby štatutárnym zástupcom).
 
VI.
Lehota na zverejnenie zámeru predaja
a lehota zverejnenia podmienok súťaže
 
6.1. Zverejnenie zámeru prenechať majetok mesta do nájmu podľa §9a, ods.9 v nadväznosti na lehoty v zmysle §9a ods.2 a3 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí:
6.2. Zverejnenie oznamu v regionálnej tlači do 27.08.2019
6.3.Zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže min. na dobu 15 dní:
             Úradná tabuľa mesta: od 27.08.2019 do 16.09.2019
             Webová stránka mesta: od 27.08.2019 do 16.09.2019
             Ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk: 27.08.2019 do 16.09.2019
6.4.Všetky podklady a prílohy potrebné k vypracovaniu súťažného návrhu sú súčasťou podmienok súťaže a je možné si ich stiahnuť z webovej stránky mesta www.rajec.sk a www.slovensko.sk.
 
VII.
Lehoty a spôsob predkladania súťažných ponúk
 
7.1. Súťažný návrh v písomnej forme je potrebné doručiť nasledovne:
a)      termín a čas doručenia: do 17.09.2019 (utorok) do 11:00 hod.
b)      forma a počet: písomná forma v jednom vyhotovení
c)      označenie návrhu/ponuky: zalepená obálka s výrazným označením
         „Verejná obchodná súťaž – nájom pozemku KNC parcela č. 2124/286 – NEOTVÁRAŤ“
d)     spôsob a adresa doručenia:
  • poštou na adresu: Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec, alebo
  • osobne do podateľne Mestského úradu v Rajci.
7.1.1. Na obálke je navrhovateľ povinný uviesť svoju úplnú adresu.
7.1.2. Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne Mestského úradu v Rajci.
7.1.3. Navrhovateľ môže predložiť iba jednu ponuku.
 
VIII.
Vyhodnotenie súťažných ponúk, kritéria hodnotenia,
vyhlásenie výsledkov súťaže
 
8.1. Otváranie obálok so súťažnými návrhmi a ich vyhodnotenie sa uskutoční dňa 17.09.2019 o 13.00 hod. na Mestskom úrade v Rajci, Námestie SNP 2/2 v malej zasadačke na 1. poschodí za prítomnosti členov výberovej komisie.
 
8.2. Zasadnutie komisie je neverejné. Členov komisie ustanoví mestské zastupiteľstvo.
 
8.3. Doloženie neaktuálnych alebo nepravdivých dokladov sa bude považovať za snahu predkladateľa návrhu uviesť vyhlasovateľa súťaže do omylu a bude znamenať vylúčenie predkladateľa návrhu zo súťaže.
 
8.4. Kritérium pre výber najvhodnejšieho súťažného návrhu  na uzatvorenie nájomnej zmluvy je najvyššia ponúknutá cena nájmu pozemku za m²/rok, pričom minimálna vyhlasovateľom požadovaná cena ročného nájmu je stanovená vo výške 0,10 Eur/m2/rok.
 
8.4.1. Pri rovnosti návrhov u viacerých predkladateľov bude rozhodnuté o najvhodnejšom súťažnom návrhu losovaním.
 
Spôsob hodnotenia:
Cena: Člen komisie určí poradie od najvyššej ponúkanej ceny nájmu pozemku za m²/rok  po najnižšiu.
Celkové hodnotenie: Víťazný sa stáva ten návrh, ktorý ponúka najvyššiu cenu nájmu pozemku za m²/rok.
 
8.5. Komisia po vyhodnotenípredloženýchnávrhovprostredníctvomzapisovateľky vyhotoví Zápisnicu z otvárania obálok a vyhodnoteniasúťažných návrhov. Výsledok súťaže uvedený v zápisnici oznámikaždému z účastníkov súťaže písomne listom či uspel alebo neuspel do l5 dní odo dňa vyhotovenia zápisnice.
 
8.6. Súťaž končí prijatím najvhodnejšieho súťažného návrhu alebo neprijatím žiadneho návrhu na zasadnutí komisie pre otváranie a hodnotenie vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže  na podávanie návrhov na uzavretie nájomnej zmluvy.
 
8.7. Vyhlasovateľa úspešnýúčastníkuzatvorianájomnú zmluvudo60dníodo dňa oznámenia výsledku úspešnému uchádzačovi na základe výsledku vyplývajúceho zo Zápisnice z otvárania obálok a vyhodnotenia súťažných návrhov/ponúk.
 
IX.
Ďalšie podmienky súťaže
 
9.1. Predkladatelia návrhov nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
9.2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž bez výberu návrhu. Odmietnutie predložených návrhov a ukončenie súťaže bez výberu návrhu oznámi vyhlasovateľ predkladateľom návrhov do 15 dní odo dňa zasadnutia komisie.
9.3. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v odôvodnených dôvodov súťažné podmienky meniť alebo súťaž zrušiť. O zmene podmienok súťaže alebo o zrušení súťaže budú predkladatelia návrhov písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude uverejnené na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta. 
9.4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch predĺžiť lehotu na výber najvhodnejšieho návrhu. V prípade predĺženia uverejní túto zmenu na úradnej tabuli mesta a webovej stránke mesta.
9.5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť nájomnú zmluvu výlučne len s víťazom súťaže. V prípade, že s víťazom súťaže nebude uzatvorená zmluva z dôvodov na strane víťaza súťaže, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť nájomnú zmluvu s účastníkom súťaže, ktorý sa vo vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí.
 
X.
Podklady poskytnuté vyhlasovateľom súťaže záujemcom
 
10.1. Záujemcom vyhlasovateľ súťaže poskytne (zverejnené na stránke www.rajec.sk, www.slovensko.sk):
a)      Výrez z Územného plánu mesta textová a grafická časť
b)      List vlastníctva
c)      Snímka z katastrálnej mapy
 
10.2. Ďalšie informácie možno získať na oddelení výstavby Mestského úradu v Rajci u p. Ing. Miroslavy Hodasovej, č.tel. 041/5076511 pondelok až piatok od 8.00 hod. do 15.00 hod.
 
10.3. Podmienky súťaže boli v zmysle § 9 ods.2 písm. b) zákona138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Rajci č. 62/2019 zo dňa 14.08.2019.
 
V Rajci dňa 27.08.2019
Spis č.: 213/2676/2019
 
 
 
Ing. Milan Lipka v.r.
primátor mesta
prílohy:
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa