Domov vďaky
 
Denný stacionár
 
Vážení obyvatelia, milí dôchodcovia!
 
Touto cestou Vám oznamujeme, že v Domove vďaky Rajec máte možnosť stráviť v dennom stacionári príjemné chvíle. Denný stacionár je otvorený od pondelka do piatka od 7.00 do 16. 30 hod, kde je zabezpečená strava 3x v priebehu dňa.
Pokiaľ sme vzbudili Váš záujem, prihláste sa prosím na tel. kontakte: 041 542 37 26.
 
Denný stacionár je opatrovateľská služba v zariadení s denným pobytom, poskytovaná občanom, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi, ktorí nemôžu občanovi zabezpečiť celodennú starostlivosť. V dennom stacionári sa personál zariadenia snaží o aktívne trávenie voľného času a nadviazanie kontaktu občana s ostatnými klientmi.
 
Starostlivosť o klientov zabezpečuje sociálny pracovník, a tiež zdravotný a ošetrovateľský personál.
Kontaktná osoba : Mgr. Jana Havrilová – sociálna pracovníčka
 
Základnou náležitosťou pre prijatie do zariadenia je rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré na základe žiadosti občana vydáva mesto Rajec.
 
 
Pozitíva denného stacionára:
-  postihnutý nie je úplne vytrhnutý zo svojho prirodzeného prostredia,
-  väčšia zainteresovanosť rodiny a menší emocionálny tlak na príbuzných, možnosť
   poradenstva,
-  aktivizácia postihnutého, zamedzenie izolácii, dohľad nad liečbou vytvorenie pocitu istoty
   a bezpečia,
-  nižšia finančná a personálna záťaž na inštitúciu poskytujúcu službu,
-  pri progresívnych ochoreniach prechodový stupeň do celoročného pobytu,
-  širšia miera socializácie ako v stereotypnom domácom prostredí,
-  vytvorenie pocitu istoty a bezpečia,
-  zlepšenie finančného postavenia členov rodiny,
-  členovia rodiny majú možnosť pokračovať v zamestnaní.
 
V dennom stacionári sa poskytuje:
• pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
• sociálne poradenstvo,
• sociálna rehabilitácia,
• stravovanie,
 
zabezpečuje:
• pracovná terapia,
• záujmová činnosť.
V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácií.
Denný stacionár je opatrovateľská služba v zariadení s denným pobytom, poskytovaná občanom, ktorí žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi, ktorí nemôžu občanovi zabezpečiť celodennú starostlivosť. V dennom stacionári sa personál zariadenia snaží o aktívne trávenie voľného času a nadviazanie kontaktu občana s ostatnými klientmi.
• ergoterapeutické činnosti a aktivizačné programy,
• priestory pre odpočinok,
• dohľad nad užívaním liekov,
• hygienický dohľad,
• stravovanie 3x denne podľa doporučenia lekára (strava RACIO, DIA, žlčníková diéta),
• inštitucionálne a sociálne poradenstvo klientom a ich rodinným príslušníkom,
• kontroly krvného tlaku.
Starostlivosť o klientov zabezpečuje sociálny pracovník a tiež zdravotný  a ošetrovateľský personál.
 
Prevádzková doba Denného stacionára:
Pondelok - Piatok : 7,00 – 16,00 hod. v počte 5 klientov.
Klienti denného stacionára sa budú zdržiavať v miestnosti A ( spoločenská miestnosť), kde sa im v čase od 9.00 do 11.30 bude venovať sociálny pracovník , ktorý zabezpečuje ergoterapiu a záujmovú činnosť a personál zdravotného úseku, ktorý zabezpečuje dohľad.  V čase príchodu do zariadenia, v čase raňajok a obeda sa klienti budú zdržiavať v miestnosti B (prístavbová časť jedálne), kde im bude podávaná strava a vytvorené podmienky na odpočinok.
 
V dennom stacionári sa budú realizovať:
A. Odborné činnosti – sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia
B. Obslužné činnosti – stravovanie
C. Ďalšie činnosti - záujmová činnosť, sociálne terapie (muzikoterapia ,biblioterapia aromaterapia, terapia hrou, činnostná terapia ,psychomotorická terapia ,pracovná terapia)
 
Režim dňa v zariadení:
  7.00 – 7.30 hod.   – príchod do zariadenia
  8.00 ­– 8.30 hod.   – raňajky, podávanie liekov
  8.30 – 9.00 hod.   – modlitba v kaplnke
  9.00 – 11.30 hod.  – záujmová činnosť skupinová, individuálna, sociálne terapie
11.30 – 12.30 hod.  – obed, podávanie liekov
12.30 – 14.00 hod.  – odpočinok, hobby aktivity, podávanie kávy
14.00 – 16.00 hod.  – záujmová činnosť a odchod do domáceho prostredia
 
Denný stacionár je zriadený v Domove vďaky, Námestie Andreja Škrábika 38/3, 01501 Rajec
 
Denný stacionár je zriadený v Domove vďaky, Námestie Andreja Škrábika 38/3, 015 01 Rajec
Kontakt : telefón 041/542 37 26 , 0911 423 726 , e-mail Domovvdaky@mail.t-com.sk
Kontaktná osoba : Mgr. Lívia Hodasová
 
Základnou náležitosťou pre prijatie do zariadenia je rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré na základe žiadosti občana vydáva mesto Rajec.
 
Ako vybaviť:
Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive na mesto Rajec a Domov vďaky.
 
Súčasťou žiadosti sú prílohy:
• lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu,
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov,
• dôležité je uviesť telefonický kontakt žiadateľa, alebo jeho rodinného príslušníka, ktorí budú vopred telefonicky oboznámení s návštevou v domácnosti,
• v odôvodnení poskytovania sociálnej služby je potrebné uviesť dôvod podania žiadosti o sociálnu službu
  s opisom zdravotnej a sociálnej situácie žiadateľa o sociálnu službu,
• potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní, či nepoberaní príspevku na osobnú asistenciu a poskytovaní, či neposkytovaní peňažného príspevku za opatrovanie, ktoré je nutné dať potvrdiť na príslušnom úrade v mieste trvalého pobytu žiadateľa,
• lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, ktorý vyplní zmluvný lekár žiadateľa (je možné nahradiť uvedené tlačivo posudkom, správou o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia  alebo výpisom zo zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako 6 mesiacov)
 
 
pdf Žiadosť o posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu 130.4 KB
doc Žiadosť o prijatie do denného pobytu 27.5 KB
pdf Lekársky nález na posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu 50.5 KB
Sociálna starostlivosť - hlavná sekcia  ...naspäť
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa