Verejná vyhláška - predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby Realizácia optických sietí RJ-1 Rajec, obec Malá Čierna

Mesto Rajec
SOCÚ Územné plánovanie a stavebný poriadok
Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec
 
č.j. 01/2962/2019/UR/25-Ďu 
dňa 7.8.2019
 
 
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
 
ROZHODNUTIE
 
Meno (názov) a adresa žiadateľa :
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava
 
Podal žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby :
 
Realizácia optických sietí RJ-1 Rajec, obec Malá Čierna
 
 
v meste Rajec, ul. Nám. SNP, Kostolná, Bystrická, Vojtova
v katastrálnom území :  Rajec
v obci Malá Čierna
v katastrálnom území : Malá Čierna
 
na pozemkoch  : líniová stavba – elektronická komunikačná sieť podľa §43a ods. 3 písm. h)
 
     Mesto Rajec,  ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a doplnkov, v súlade s §40 ods. 3 posúdil žiadosť o zmenu termínu platnosti rozhodnutia na umiestnenie líniovej stavby povolenej rozhodnutím o umiestnení stavby vydaným Mestom Rajec dňa 30.10.2015  pod číslom 01/2904/2015/UR/14-Ďu pre žiadateľa Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava a rozhodol takto :
 
 p o v o ľ u j e
   predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby
     do 30.10.2021
 
 
      Ostatné podmienky umiestnenia stavby vydaného rozhodnutia č. 01/2904/2015/UR/14-Ďu zo dňa 30.10.2015 ostávajú bez zmeny.
 
Odôvodnenie
 
Stavebný úrad Mesto Rajec prijal podanú žiadosť žiadateľom Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, Trnava o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorá bola povolená Mestom Rajec dňa 30.10.2015 pod č. 01/2904/2015/UR/14-Ďu.
Dôvodom žiadosti je nepridelenie finančných prostriedkov na realizáciu uvedenej stavby.
 
Stavebný úrad Mesto Rajec predloženú žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby na stavbu „Realizácia optických sietí RJ-1 Rajec, obec Malá Čierna“ preskúmal podľa §37 a §38 zákona č. 50/1976 Zb.
Po preskúmaní podania  Mesto Rajec vyzvalo stavebníka na zaplatenie správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch do 15 dní. Zároveň stavebníka upozornil na právne následky nezaplatenia správneho poplatku. V stanovenej lehote bol správny poplatok vo výške 20,- eur uhradený.
 
Mesto Rajec, ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad dňa 20.11.2018 oznámil začatie konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia a upustenie od ústneho jednania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom. Zároveň ich upozornil, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia, inak k nim nebude prihliadnuté ani v ďalšom konaní. Ak účastníci konania v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Oznámenie bolo doručované aj verejnou vyhláškou podľa §36 ods. 4 stavebného zákona.
Dňa 10.12.2018 bolo na Mesto Rajec doručené vyjadrenie Jozefa Kavca, Bystrická 73, Rajec, podielového vlastníka parcely E KN č. 587/1, cez ktorý je navrhovaná líniová stavba.
Následne Mesto Rajec ako príslušný stavebný úrad oznámil účastníkom konania, že bol spis doplnený o vyjadrenie s požiadavkou uplatnenia podmienok pre vydanie rozhodnutia.
Jozef Kavec, bytom Bystrická 73, Rajec je spoluvlastníkom pozemku E KN č. 587/1, druh pozemku orná pôda o výmere 3209 m², evidovaný na liste vlastníctva č. 3002 pre k.ú. Rajec, kde je vlastníctvo vedené pod B12 v podiele 4/9 a pod B14 v podiele 1/12. Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia mesta.
 
Pán Kavec súhlasí s predĺžením Rozhodnutia o umiestnení stavby č. 01/2904/2015/UR/14-Ďu zo dňa 30.10.2015 za podmienok :
- umiestnenie optického kábla min. 0,8 m pod povrchom terénu
- upozornenie 14 dní vopred na vytýčenie trasy kábla za osobnej prítomnosti
-  umožnenie osobnej prítomnosti pri výkopových prácach a položení kábla
-  zhutnenie výkopu, použitie výkopovej zeminy len na spätnú úpravu
-  spätné úpravy vykonať na náklady investora
-  investor zodpovedá za škody na pozemku
-  uzavretia nájomnej zmluvy na pozemok
-  vyplatenia jednorázovej náhrady o zriadení vecného bremena
-  položenie kábla max. 13 m od hrany cesty II/517
-  záručná doba 24 mesiacov.
 
Mesto Rajec,ako miestne a vecne príslušný stavebný úrad k podanému súhlasu s podmienkami p. Jozefa Kavca k predĺženiu platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby podáva nasledovné stanovisko:
 
Predmetom výstavby stavby s názvom „Realizácia optických sietí RJ-1 Rajec, obec Malá Čierna“ je položenie miestneho optického kábla v zmysle projektovej dokumentácie k územnému rozhodnutiu (DUR).
Položenie optického káble bude realizované v zmysle:
  1. Projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou Profi-NETWORK Slovakia, a.s. Trenčín, IČO: 36 700 231, september 2015, overenej v konaní.
Trasa položenia optického kábla prechádza cez katastrálne územie Rajec a katastrálne územie Malá Čierna. Celková dĺžka zemnej trasy je cca 4600 m. Trasa začína od budovy Slovenskej pošty na Námestí SNP , kde je optický uzol spoločnosti Slovák Telekom , a.s., následne pokračuje cez miestne komunikácie, pozdĺž cesty I/64 (ul. Kostolná), cesty II/517 (ul. Bystrická - orná pôda ) , cez ulicu Vojtovú, pokračuje nespevnenou komunikáciou do obce Malá Čierna , miestnymi komunikáciami obce, ukončená je pri obecnom úrade.
Optické káble budú uložené v ochranných plastových multirúrach a mikrotrubičkách bez kovových prvkov. Prechod cez spevnené cesty a chodníky budú riešené pretláčaním alebo rozkopom. Kábel bude osadený v intraviláne v ryhe min. hĺbke 0,6 m , v extraviláne min. v hĺbke 0,8 m.
  1. Na stavbu bolo vydané Rozhodnutie o umiestnení stavby zo dňa 30.10.2015 pod č. 01/2904/2015/UR/14-Ďu. Proces povolenia stavby bol zrealizovaný v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon, svojim charakterom ide o líniovú stavbu v zmysle § 139, ods. 3. uvedeného zákona, pri povoľovaní sa ďalej uplatnil § 36 zákona (verejná vyhláška). Rozhodnutie sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 30.11.2015.
  2. V súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách § 66 , kde stavebník má oprávnenie v nevyhnutom rozsahu a ak to je vo verejnom záujme na cudzom pozemku:
 
Citujem:
(1) Podnik môže v nevyhnutnom rozsahu a ak je to vo verejnom záujme
a) zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na cudzej nehnuteľnosti,
b)vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na cudziu nehnuteľnosť,
c) vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ pozemku.
(2) Povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa odseku 1 písm. a) sú vecnými bremenámi4J) viaznucimi na dotknutých nehnuteľnostiach. Návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností podá podnik.50) Ak dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva siete alebo jej časti, vo vzťahu ku ktorej vznikli oprávnenia podľa odseku 1, oprávnenia podľa odseku 1 prechádzajú na nového vlastníka, ak je podnikom.
(3) Podnik, ktorý poskytuje verejnú sieť, je povinný pri výkone práv podľa odseku 1 počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach alebo porastoch, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí výkonu práva je povinný upovedomiť vlastníka alebo užívateľa dotknutej nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Z dôvodu havárie, výkonu práv podľa zmluvy o poskytovaní verejných služieb alebo poruchy na vedení môže podnik vstúpiť na cudziu nehnuteľnosť aj bez predchádzajúceho upovedomenia; v takom prípade upovedomí vlastníka alebo užívateľa bezodkladne.
Po skončení nevyhnutných prác je podnik povinný uviesť nehnuteľnosti do predošlého stavu, a ak to nie je možné vzhľadom na povahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajúceho predchádzajúcemu účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pôvodný stav alebo ak vznikla škoda na porastoch, je povinný vyplatiť vlastníkovi nehnuteľnosti jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o
skutočnosti, že došlo k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, každý z nich môže podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.
(5)Ak je vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv podniku podľa odseku 1 obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti. Nárok na jednorazovú náhradu si musí vlastník nehnuteľnosti uplatniť v príslušnom podniku do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o skutočnosti, že došlo k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti došlo. Ak sa podnik a vlastník nehnuteľnosti na výške primeranej náhrady nedohodnú, je každý z nich oprávnený podať súdu návrh na rozhodnutie do šiestich mesiacov odo dňa uplatnenia si nároku v príslušnom podniku.
 
     4. V rámci územného konania sa vyjadrovala k stavbe Správa ciest ŽSK dňa 29.10.2015 pod č. 50/2015, uviedla
         svoje pripomienky, ktoré sú zapracované v Rozhodnutí o umiestnení stavby.
 
     5. Spoločnosť NESES sa vyjadrovala k námietkam p. Kavca, ktoré sa obsahovo zhodujú s vyššie
         uvedenými námietkami listom zo dňa 19.04.2016 pod č. 6/88/2016/NASES. V stanovisku
         uviedla, že záručná doba na líniovú stavbu je 5 rokov.
 
K predĺženiu platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby neboli v určenej lehote uplatnené žiadne námietky.
 
       Po zvážení všetkých skutočností, predložených dokladov a stanovísk stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
 
Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa §42 ods. 2 stavebného zákona. Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušnej obci. Po uplynutí stanovenej lehoty žiadame rozhodnutie zaslať späť na Stavebný úrad v Rajci.
 
 Poučenie
 
           Podľa §53 a nasl.  správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok ), a to v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
Odvolanie sa podáva na tunajšie Mesto Rajec – Mestský úrad, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec. 
Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.

Ing. Milan Lipka
Primátor mesta Rajec
 Doručí sa :
- NASES, Kollárova 8, 917 02 Trnava
- MO SR, Agentúra správy majetku ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
- MV SR, Centrum podpory, oddelenie telekom.služieb, 9.mája 1, 974 86 B. Bystrica
- MV SR, sekcia informatiky, telekom., Pribinova 2, 812 72 Bratislava
- MV SR, centrum podpory, Kuzmányho 26, 012 23 Žilina
- SVP š.p., Nábrežie I. Krasku 3/834, 921 80 Piešťany
- Lesy SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, 011 45 Žilina
- Slovanet a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava
- Krajský pamiatkový úrad, Mar. nám. 19, 010 01 Žilina
- ORPZ, ODI, Veľká okružná 31, 010 75 Žilina
- SSC, Miletičova 19, 826 19  Bratislava
- OR HaZZ, Nám. požiarnikov 1, 010 01 Žilina
- OÚ, odbor krízového riadenia, J. Kráľa 4, 010 40 Žilina
- OÚ ŽP, Opak, OH, ŠVS, CD a PK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
- SEVAK a.s. Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina
- SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
- Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
- Slovak Telekom a.s., Poštova 1, 010 08 Žilina
- SSD. a.s., Pri Rajčanke 2927, 010 47  Žilina
- Energotel a.s., J. Milca 756/44, 010 01 Žilina
- Orange Sl. a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava
- O2 Sl. s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
- SPF, Búdkova 3555/36, 811 04 Bratislava
- Jozef Kavec, Bystrická 73/1, 015 01 Rajec
- Mesto Rajec, Nám. SNP 2/2, 015 01 Rajec – verejná vyhláška
- Obec Malá Čierna, obecný úrad, 015 01 Rajec – verejná vyhláška
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa