Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Jednoduché pozemkové úpravy v časti Záhumnie, k. ú. Rajec (JPÚ Rajec - Záhumnie).“

Mesto Rajec
Námestie SNP č. 2/2,   015 22 Rajec
tel. : 041-5076521, e-mail : podatelna@rajec.sk
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
      Názov organizácie : Mesto Rajec
      Sídlo organizácie :   Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec             
      IČO : 00321575
      Internetová adresa : www.rajec.sk
      E-mail: podatelna@rajec.sk
      Kontaktné miesto : Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec
      Kontaktná osoba : Ing. Miroslava Hodasová
      Telefón : 041-5076511 / 041-5076519
      E-mail : miroslava.hodasova@rajec.sk
 
2. Predmet zákazky a typ zmluvy :                                                
      2.1    Názov zákazky : „Jednoduché pozemkové úpravy v časti Záhumnie, k. ú. Rajec
                                        (JPÚ Rajec - Záhumnie).“           
      2.2    Miesto dodania : Katastrálne územie Rajec, mesto Rajec, okres Žilina, kraj Žilinský.
      2.3    Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva s úspešným uchádzačom, resp. bude vystavená
               objednávka.
      2.5    Predpokladaná hodnota zákazky : 58 510,50 EUR bez DPH.
      2.6    CPV: 71351810-4 - Topografické služby
 
3. Opis predmetu zákazky :  
 
3.1      Predmetom zákazky je výber dodávateľa na služby : „Jednoduché pozemkové úpravy v časti Záhumnie,
           k. ú. Rajec (JPÚ Rajec - Záhumnie)“ .
 
3.2       Podrobný opis zákazky:
 • Predmetom zákazky je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav so zjednodušenou dokumentáciou v  k.ú. Rajec, lokalita Rajec-Záhumnie,  mesto Rajec, okres Žilina, kraj Žilinský (ďalej len JPÚ Záhumnie).
 • Obvod projektu pozemkových úprav je zadefinovaný v grafickej prílohe (Príloha č. 3a). Výmera obvodu JPÚ Záhumnie je 16,95 ha, t.j.  169 521 m2, z toho 20 parciel registra C KN, 136 parciel E KN.
 • Popis a harmonogram plnenia etáp zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 – Návrh na plnenie kritérií. Jednoduché pozemkové úpravy musia byť vypracované a vykonané podľa Zákona č. 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), podľa Zákona NR SR č. 162/1995 Zb.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov a podľa Metodického návodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR číslo MN 74.20.73.46.30 na vykonanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav.
 • Zhotoviteľ odovzdá jedno vyhotovenie ucelených častí a fakturačných celkov na schválenie objednávateľovi (v tlačenej forme prehľadne uložené a zoradené v zakladačoch  a v digitálnej forme na DVD).
 • Zmluvné podmienky sú uvedené v samostatnej prílohe, ktorá je pre uchádzačov záväzná - ( Príloha č. 2).
 
3.3    Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle
        §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z  o verejnom obstarávaní a o zmene
        a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite
        a cene.
 
4. Podmienky účasti :
4.1 Osobné postavenie :
    
4.1.1 Verejný obstarávateľ nepristúpi ku podpisu zmluvy v prípade, ak by v rámci hodnotiaceho procesu bolo zistené
        porušenie ustanovení §32, ods. 1, písmena e) a f) zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní u úspešného
        uchádzača. Splnenie podmienok osobného postavenia bude verejný obstarávateľ preverovať na základe verejne
         prístupných zdrojov.
 
4.2 Odborná spôsobilosť:
     
                4.2.1 Uchádzač je povinný ku ponuke priložiť:
 • oprávnenie vydané v zmysle §25, ods.1 a podľa §25a zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách a iné v znení neskorších predpisov,
 • oprávnenie vydané podľa §5, ods.1 zákona NR SR č. 216/1995 Z.z. o komore geodetov a kartografov, splnomocňujúce autorizovaného geodeta a kartografa autorizačne overovať vybrané geodetické činnosti.
 
4.2 Referencie
 • Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil doklad o realizácií rovnakých  alebo obdobných zákaziek v úhrnnej hodnote 10 000 ,-EUR za posledných 36 mesiacov. Verejný obstarávateľ požaduje zdokladovanie vo forme referenčného listu, potvrdeného objednávateľom s uvedením predmetu zákazky, hodnoty a obdobia realizácie.  V prípade, ak sú referencie zverejnené v Evidencií referencií, vedenej Úradom pre verejné obstarávanie, tak uchádzač doklady podľa tejto časti nepredkladá.
 
5. Možnosť predloženia ponuky :
5.1    Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.
 
6. Podmienky financovania predmetu obstarávania :
6.1    Zálohy nebudú  poskytované.
 
7. Podmienky účasti uchádzačov - obsah ponuky :
7.1    Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača ( môže byť aj súčasťou ostatných dokumentov)
7.2    Vyplnená a podpísaná Príloha č.1 – Návrh na plnenie kritérií
7.3    Doklady podľa časti 4.2.1 tejto výzvy.
7.4   Referencie ( ak sa predkladá).
 
8. Lehota na predloženie ponúk :
8.1    Lehota na predloženie ponúk je určená do : 12.08.2019 do 1500 hod.
8.2    Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť : Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec.                
8.3    Ponuky požadujeme predložiť v listinnej podobe. Ponuky musia byť doručené v uzatvorených
        obálkach a označené : „Verejné obstarávanie - NEOTVÁRAŤ“.
8.4    Miesto otvárania ponúk : Námestie SNP č. 2/2, 015 22 Rajec
8.5    Otváranie ponúk bude neverejné.
 
9. Kritéria na hodnotenie ponúk :
9.1    Najnižšia cena v EUR s DPH za celý predmet obstarávania.
9.2    Navrhovaná cena je ocenený celý predmet obstarávania zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady
         a primeraný zisk potrebný na realizáciu služby.
9.3    Ponuky sa predkladajú poštou na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. alebo osobne do
        podateľne verejného obstarávateľa na tejto adrese. Ponuky  budú predkladané v slovenskom  jazyku, cena je
        v eurách bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť
        v ponuke).
 
10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :     
10.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk  v prípade,
        že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú  v rozpore s finančnými
        možnosťami verejného obstarávateľa.
 
V Rajci dňa 01.08.2019
 
Ing. Milan Lipka  v.r.
primátor
 
 
 
 
 
Zoznam príloh:
 
 • Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií
 • Príloha č. 2 : Návrh zmluvných podmienok
 • Príloha č. 3 : Verejná vyhláška
 • Príloha č. 3a : Grafické podklady
 
Oficiálna stránka mesta Rajec, Mestský úrad Rajec, Námestie SNP 2/2, 01501 Rajec, IČO: 00321575
Identifikácia správcu obsahu a prehlásenie o prístupnostiPodmienky pre použitieImplementáciaIdentifikácia technického prevádzkovateľa